فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980ـ وین) و حقوق ایران

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می‌کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است (فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد) یا می‌تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟
در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود.
نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می‌توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین‌کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست.

عنوان مقاله [English]

The Partial Termination or the Separation of Contract under the Convention for the International Sale of Goods (Vienna-1980) and the Iranian Law

نویسنده [English]

  • Akbar Mirzanejad Joibari
چکیده [English]

The Study of rights of obligee in any commercial contract, particularly contract of sale, is very important for the theoretical and practical reasons, in case that the other party performs part of contract only and is not able or ready to perform the other part; Because, on the one hand, the obligor wants to know whether he entitles to expect from the obligee to accept the executed part of contract and to terminate the breached part of that only; On the other hand, the obligee faces with these questions: what is his rights in this cases? Does he have to accept the executed and to terminate the breached part of contract only or entitles to terminate the whole of contract?
In this article the author tries to explain the rights of buyer and seller in these cases according to regulations of the Vienna Convention concerning International Sale of Goods (1980) and Iranian Law.
The result of this study proves that from the point of view of the Convention will be different the law of this case in that the contract is instalment or simple and whether the matter of contract is severable on the legal and physical reasons; however, it must be pretended that the apparent tendency of codificators of the Convention is the avoidance from the whole termination of contract for the partial breach, where as Iranian Law principally dose not allow the partial termination or the separation of contract.