دعوای پینوشه معجونی از حقوق و سیاست

نویسندگان

دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه دوک


عنوان مقاله [English]

THE LAW AND POLITICS OF THE PINOCHET CASE

نویسندگان [English]

  • Michael Byers
  • M. J. Mirfakhrae