چارچوب اجرایی موافقتنامة مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها

نویسندگان

1 مسؤول ارشد امور حقوق دریاهای سازمان ملل متحد

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Executive Framework of Agreement relating to the implementation of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea

نویسندگان [English]

  • Annick de Marffy - Mantuano 1
  • Fazlollah Mousavi 2