ابعاد حقوقی بین‌المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

آلودگی‌ نفتی در دریا به‌صورت ادواری و متناوب اتفاق می‌افتد. چنین حوادثی، توجه حقوق‌دانان و صاحب‌نظران را به سمت خطرات آلودگی محیط‌زیست دریایی معطوف می‌دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط‌زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین‌المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت‌بخش نبوده است. آلودگی نفتی دریایی، مسئله‌ای پیچیده با ابعاد گسترده است که نمی‌توان بر اساس راهکارهایی محدود و منطقه‌ای با آن مقابله کرد. هدف این مقاله، تبیین و ارزیابی ابعاد حقوقی بین‌المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی با نگاه ویژه به نظام مسئولیت کیفری و سازوکارهای آن است. ناکارآمدی نظام مسئولیت مدنی از یک‌سو و نارسایی‌های نظام مسئولیت کیفری فردی از سوی دیگر، ضرورت دفاع از مفهوم مسئولیت کیفری شرکت‌ها را مطرح می‌کند. از نظر این مقاله، پیوند میان دو نظام مسئولیت مدنی و کیفری و کاربرد توأمان دو نظام مسئولیت کیفری افراد و شرکت‌ها، راهکاری کارآمد در زمینه پیشگیری از آلودگی نفتی دریایی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Legal Aspects of Confronting with Marine Oil Pollution and Criminal Liability Regime

نویسندگان [English]

 • Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi 1
 • Negin Shafiei Bafti 2
1
2
چکیده [English]

Marine oil pollution usually occurs sporadically and periodically. The occurrence of such incidents attracts scholars’ attention to the threats of marine environmental pollution. Nowadays, environmental misconducts extend beyond national borders and the function of international law system has not been desirable so far. Marine oil pollution is a complicated concern with extensive dimensions that is not possible to confront with by limited solutions. The aim of this paper is the assessment of international legal aspects of confronting with marine oil pollution with special regard to criminal liability regime and its mechanisms. Deficiencies of civil liability regime on the one hand, and inadequacy of individual criminal liability on the other hand, highlight the necessity of the defense arising from corporate criminal liability. From the prospect of this paper, the combination of two civil and criminal liability systems and also the application of individual and corporate criminal liability are the most efficient solutions for deterring marine oil pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marine Oil Pollution
 • Transnational Corporations
 • Individual Criminal Liability
 • Corporate Criminal Liability
 • Criminal Sanction
 • الف) فارسی

  ـ کتاب

  • چرچیل، رابین و آلن لو؛ حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه: بهمن آقایی، چاپ سوم، گنج دانش، 1384.

   

  ـ مقاله

  • ·      دادگر، یدالله؛ «نقش هزینه Coase و هزینه مبادله در تحولات جدید اقتصادی»، مجله نامه اقتصادی، جلد سوم، شماره اول، 1386.
  • ·      عبدالهی، محسن؛ «حمایت کیفری از محیط‌زیست: تأملی بر بایسته‌های حقوق کیفری زیست‌محیطی»، فصلنامه علوم محیطی، سال پنجم، شماره اول، پاییز 1386.
  • ·      نادران، الیاس و محمدجواد شریف‌زاده؛ «ضرورت مطالعات میان‌رشته‌ای و افق‌های نوین در مطالعات حقوق و اقتصاد در اسلام: قضیه کوز و هزینه‌های مبادله»، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره دوم، شماره سوم، تابستان 1389.

   

   

  ـ رساله

  • ·      رنجبر، حسین؛ مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری نیابتی در حقوق ایران و انگلستان، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1391.

   

  ب) انگلیسی

  A. Books

  • Cohen, M. A., “Criminal Law as an Instrument of Environmental Policy: Theory and Empirics”, printed in: Law and Economics of the Environment, Cheltenham: Edward Elgar, 2001.
  • Kwiatkowska, Barbara, The Two Hundred Miles Exclusive Economic Zone in the New Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1989.
  • Wilde, Mark, Civil Liability for Environmental Damage: A Comparative Analysis of Law and Policy in Europe and the United States, Kluwer Law International, The Netherlands, 2nd Edition, 2013.

   

  B. Articles

  • Bowles, Roger; Faure, Michael G. & Garoupa, Nuno, “Economic Analysis of the Removal of Illegal Gains”, International Review of Law and Economics, vol. 20, 2000.
  • Bowles, Roger; Faure, Michael G. & Garoupa, Nuno, “Forfeiture of Illegal Gain: An Economic Perspective”, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 25, No. 2, 2005.
  • Boczek, Boleslaw A., “International Protection of Baltic Sea Environment against Pollution: A Study in Marine Regionalism”, American Journal International Law, vol. 72, 1978.
  • Brickey, Kathleen F., “Rethinking Corporate Liability under the Model Penal Code”, Rutgers Law Journal, vol. 19, 1988.
  • Carrasco, Cynthia E., “Corporate Criminal Liability”, American Criminal Law Review, vol. 36, 1999.
  • Coffee, John C., “Corporate Crime and Punishment: A Non-Chicago View of the Economics of Criminal Sanctions”, American Criminal Law Review, vol. 1, 1980.
  • Colvin, Eric, “Corporate Personality and Criminal Liability”,Criminal Law Forum, vol. 6 No. 1, 1995.
  • Darmody, Stephen J., “The Oil Pollution Act's Criminal Penalties: On a Collision Course with the Law of the Sea”, Environmental Affairs Law Reviews, vol. 21, Number. 89, 1993-1994.
  • Doerr, Barbara H., “Comment: Prosecuting Corporate Polluters: The Sparing Use of Criminal Sanctions”, University of Detroit Law Review, vol. 62, 1984-1985.
  • De Gennaro, Michael A., “Oil Pollution Liability and Control under International Maritime Law: Market Incentives as an Alternative to Government Regulation”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 37, 2004.
  • Ehrlich, Isaac, “Crime, Punishment, and the Market for Offenses”, Journal of Economic Perspective, vol. 10, 1996.
  • Faure, Michael G. & Heine, Günter, “The Insurance of Fines: The Case of Oil Pollution”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, vol. 16, No. 58, 1991.
  • Faure, Michael G. & Visser, Marjolein, “How to Punish Environmental Pollution? Some Reflections on Various Models of Criminalization of Environmental Harm”, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 4, 1995.
  • Faure, Michael G., “Criminal Liability for Oil Pollution Damage: An Economic Analysis”, Printed In: Maritime Pollution Liability And Policy: China, Europe And The US, Edited By: Faure, Michael G., Lixin, Han & Hongjun, Shan, Kluwer Law International, The Netherlands, 2010.
  • Foerschler, Ann, “Corporate Criminal Intent: Toward a Better Understanding of Corporate Misconduct”, California Law Review, vol. 78, No. 5, 1990.
  • Friedman, Lawrence, “In Defence of Corporate Criminal Liability”, Harvard Journal of Law and Public Policy, vol. 23, 2000.
  • Grogger, Jeffrey, “Certainty Versus Severity of Punishment”, Journal of Economic Inquiry, vol. 29, Issue 2, April 1991.
  • Heine, Günter, “Marine (Oil) Pollution: Prevention and Protection by Criminal Law – International Perspectives, Corporate and/or Individual Criminal Liability”, printed in: Prevention and Compensation of Marine Pollution Damage: Recent Development in Europe, China and The US, Edited by: Faure, Michael G., & Hu, James, Kluwer Law International, The Netherlands, 2006.
  • Nanda, Ved P., “Corporate Criminal Liability in the United States: Is a New Approach Warranted?”, The American Journal of Comparative Law, vol. 58, 2010.
  • Polinsky, A. Mitchell & Shavell, Steven, “A Note on Optimal Fines When Wealth Varies among Individuals”, American Economic Review, vol. 81, 1991.
  • Polinsky, A. Mitchell & Shavell, Steven “Should Employees Be Subject to Fines and Imprisonment Given the Existence of Corporate Liability?”, International Review of Law and Economics, vol. 13, 1993.
  • Posner, Richard A., “Optimal Sentences for White-Collar Criminals”, American Criminal Law Review, vol. 1, 1980.
  • Schrager, Laura Shill & Short, James F., “Toward a Sociology of Organizational Crime”, Journal of Social Problems, vol. 25, 1978.
  • Schmidt Etkin, Dagmar, “A Worldwide Review of Marine Oil Spill Fines and Penalties”, Journal of Environmental Research Consulting, vol. 1, 2003.
  • Shavell, Steven, “Liability for Harm Versus Regulation of Safety”, Journal of Legal Studies, vol. 1, 1984.
  • Simpson, Sally S. & Koper, Christopher S., “Deterring Corporate Crime”, Journal of Criminology, vol. 30, 1992.
  • Sircar, Sudipto, & Karjee, Kshitiz, “Public Liability of Transnational Corporations: An Argument for Expanding the Scope of Liability under International Law”, US-China Law Review, vol. 9, 2011.
  • Slye, Ronald C.,Corporations, Veils, and International Criminal Liability”,Brook Journal of International Law, vol. 33, No. 3, 2007- 2008.
  • Van Der Wilt, Harmen, “Corporate Criminal Responsibility for International Crimes: Exploring the Possibilities”, Chinese Journal of International Law, No. 12, 2013.
  • Weber, J. M. & Crew, R. E., “Deterrence Theory and Marine Oil Spills: Do Coast Guard Civil Penalties Deter Pollution?”, Journal of Environmental Management, vol. 58, 2000.

  Weissmann, Andrew, “A New Approach to Corporate Criminal Liability”, American Criminal Law Review, vol. 44, 2007.