پرونده گابچیکُوو ـ ناگیماروس: نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در برجسته‌سازی مفهوم توسعه پایدار

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

قضیه پروژه گابچیکوو ـناگیماروس اولین قضیه مطروحه در دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به توسعه پایدار بود. این مقاله، ضمن بررسی این قضیه، به تحلیل سه جنبة مرتبط از این اصل می‌پردازد که در رأی دیوان به آن‌ها پرداخته شد. این سه جنبه عبارت است از: مفهوم توسعه پایدار، اصل اقدامات احتیاطی و اصل ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی. مقاله به این نتیجه رسیده‌ است که هم نظر اکثریت قضات دیوان و هم دیدگاه قاضی ویرامانتری، نایب‌رئیس وقت دیوان، بر توسعه حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در این حوزه تأثیر داشته ‌است، اما این تأثیر، فراگیر و جامع نبوده است.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gabčíkovo-Nagymaros Project Case: The Role of the International Court of Justice in Highlighting the Concept of Sustainable Development

نویسندگان [English]

 • Sattar Azizi 1
 • Seyyed Mahdi Mousavi 2
1
2
چکیده [English]

This paper studies the Gabčíkovo-Nagymaros project, the first case before the International Court of Justice dealing with the concept of sustainable development. In particular, this paper analyzes three related aspects of this principle addressed in the Court’s judgment: the concept of sustainable development; the principle of precautionary acts; and the principle of environmental impact. It has been concluded in this paper that both the opinion of the majority of judges and the view of the Vice-President of the Court, Judge Weeramantry, have contributed to the development of the international environmental law, but their impacts have not been comprehensive.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable development
 • Gabčíkovo-Nagymaros Project Case
 • the International Court of Justice
 • International Environmental Law
 • environment
 • الف) فارسی

  ـ کتاب

  • بلز، چیکایا؛ چکیده رویه قضایی در حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه: همایون حبیبی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1387.
  • شاو، ملکم؛ حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، ترجمه: علی مشهدی و حسن خسروشاهی، خرسندی، 1392.
  • ضیایی بیگدلی، محمدرضا و دیگران؛ آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، جلد دوم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1388.

   

  ـ مقاله

  • گرجی مهلبانی، یوسف؛ «نقد معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط‌زیست»، نشریه علمی ـ پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 1، پاییز 1389.

   

  ب) انگلیسی

  • Afshin A-Khavari and Donald Rothwell, “The International Court of Justice and the Danube Case: A Missed Opportunity for International Environmental Law?”, 22 Melbourne University Law Review, 1998.
  • Alan Boyle, “The Gabčíkovo-Nagymaros Case: New Law in Old Bottles”, 8 Yearbook of International Environmental Law, 1997.
  • Alan Boyle and David Freestone, “Introduction” in A. Boyle and D. Freestone (eds), International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges, 1999.
  • Alhaji Marong, “From Rio to Johannesburg: The Role of International Legal Norms in Sustainable Development”, 16 Georgetown International Environmental Law Review, 2003.
  • Arie Trouwborst, Evolution and Status of the Precautionary Principle in International Law, Kluwer Law International, 2002.
  • A. Salman (ed) “Groundwater: Legal and Policy Perspectives: Proceedings of a World Bank Seminar”, World Bank Technical Paper No. 456, 1999.
  • Charles Di Leva, Legal Foundation of SEA, online: World Bank.
  • Claudia Marques and Catherine Tinke, “The Water Giant Awakes: An Overview of Water Law in Brazil”, 83 Texas Law Review, 2005.
  • Daniel Dobos, “The Necessity of Precaution: The Future of Ecological Necessity and the Precautionary Principle”, 13 Fordham Environmental Law Journal, 2002.
  • David Freestone and Ellen Hey, “Origins and Development of the Precautionary Principle”, in D. Freestone and E. Hey (eds) The Precautionary Principle and International Law: The Challenge of Implementation, Kluwer Law International, 1996.
  • Erika Preiss, “The International Obligation to Conduct an Environmental Impact Assessment: the International Court of Justice Case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project” 7 New York University Environmental Law Journal, 1999.
  • Guillame Gilbert, “The Proliferation of International Judicial Bodies: The Outlook for International Legal Order”, Sixth Committee of the General Assembly of the United Nations, 27 October 2000.
  • Helene Trudeau and Celine Negre, “Precaution in Multilateral Environmental Agreements and its Impact on the World Trading System”, in M. Gehring and M. Segger (eds) Sustainable Development in International Trade Law, 2005.
  • Hugh Thirlway, “The Sources of International Law”, in M. Evans (ed) International Law, 2003.
  • Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 5th Edition, Oxford University Press, 1998.
  • James Cross and Reuben Heydenrych, Environmental Assessments for International Agreements, Integrated Environmental Management Information Series 19, 2005.
  • Jennifer Cassel, “Enforcing Environmental Human Rights: Selected Strategies of US NGOs”, 6 Northwestern University Journal of International Human Rights, 2007.
  • Justice Paul Stein, “Are Decision‐Makers Too Cautious With the Precautionary Principle?”, Speech delivered to the Land and Environment Court of New South Wales Annual Conference, 1999.
  • Justice Paul Stein, “Major Issues Confronting the Judiciary in the Adjudication of Cases in the Area of Environment and Development”, The South-East Asian Regional Symposium on the Judiciary and the Law of SustainableDevelopment, March 1999.
  • Marie-Claire CordonierSegger, “Negotiating Sustainable Development in the Free Trade Area of the Americas?”, in M. Gehring and M. Segger, (eds) Sustainable Development in World Trade Law, 2005.
  • Markus Gehring and Marie-Claire Cordonier Segger, “Sustainable Development through Process in World Trade Law”, in M. Gehring and M. Segger (eds) Sustainable Development in World Trade Law, 2005.
  • Owen McIntyre, “Case Law Analysis: Environmental Protection of International Rivers”, 10(1) Journal of Environmental Law, 1998.
  • Owen McIntyre and Thomas Mosedale, “The Precautionary Principle as a Norm of Customary International Law”, 9(2) Journal of Environmental Law, 1997.
  • Pemmaraju Sreenivasa Rao (Special Rapporteur), Third Report on the Legal Regime for the Allocation of Loss in Case of Transboundary Harm Arising out of Hazardous Activities, 58th Session of the International Law Commission, 2006, UN Doc. A/CN.4/566.
  • Philippe Sands, “Environmental Protection in the Twenty-First Century: Sustainable Development and International Law”, in R. Revesz, P. Sands and R. Stewart (eds) Environmental Law, the Economy and Sustainable Development, 2000.
  • Philippe Sands, “International Courts and the Application of the Concept of “Sustainable Development”, 3 Max Planck Yearbook of United Nations Law, 1999.
  • Philippe Sands, “International Environmental Litigation and Its Future”, 32 University of Richmond Law Review, 1999.
  • Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, 2nd Edition, 2003.
  • Philippe Sands, “Sustainable Development: Treaty, Custom, and the Cross-fertilization of International Law”, in A. Boyle and D. Freestone, (eds) International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges, 1999.
  • Russell Unger, “Brandishing the Precautionary Principle through the Alien Tort Claims Act”, 9 New York University Environmental Law Journal, 2001.
  • Stephen Stec, “Do Two Wrongs Make a Right? Adjudicating Sustainable Development in the Danube Dam Case”, 29 Golden Gate University Law Review, 1999.
  • Stephen Stec and Gabriel Eckstein, “Of Solemn Oaths and Obligations: The Environmental Impact of the International Court of Justice Decision in the Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project”, 8 Yearbook of International Environmental Law, 1997.
  • Sumudu Atapattu, Emerging Principles of International Environmental Law, 2006.
  • Sumudu Atapattu, “Sustainable Development, Myth or Reality? A Survey of Sustainable Development under International and Sri Lankan Law”, 14 Georgetown International Environmental Law Review, 2001.
  • Vaughan Lowe, “Sustainable Development and Unsustainable Arguments”, in A. Boyle and D. Freestone, (eds) International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges, 1999.
  • Arbitration Regarding the Iron Rhine Railway (Belgium v. Netherlands) (2005).
  • Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), 1997.
  • Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) (Separate Opinion of Vice President Weeramantry) ICJ Rep. (Separate Opinion), 1997.
  • International Law Commission, Report of the International Law Commission on the Work of Its Fifty First Session, GAOR, 54th Session, Supp. No. 10, UN Doc. A/54/10, 1999.
  • Transcript of Proceedings, Case Concerning Land Reclamation by Singapore (Malaysia v. Singapore), The International Tribunal for the Law of the Sea, 27 November 2003, at 25 March 2012.
  • Southern Bluefin Tuna Cases (Requests for Provisional Measures) (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), (Separate Opinion of Judge Treves), The International Tribunal for the Law of the Sea, 2001.
  • UNEP, Compendium of Summaries of Judicial Decisions in Environment Related Cases (2004).