اصول قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

چکیده

دادرسی‌های کیفری بین‌المللی به دلیل فقدان نظام قانونگذار بین‌المللی، دادگاه‌هایی با صلاحیت اجباری و ضمانت‌اجراهای سازمان‌یافته که شرط وجودی یک نظام حقوقی جامع و معتبر است، مورد نقدهای جدی بوده‌اند به‌طوری‌که در جریان محاکمات نورنبرگ و توکیو، استناد به ‌«عدالت»، نتوانست جای خالی «قانونی‌بودن» را پر کند. انتقادات در جریان این دادرسی‌ها و پس از آن نشان داد که باید به «اصول قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها» در حوزه حقوق بین‌المللی کیفری نیز توجه شود. گام‌های اولیه جهت پذیرش و استقرار اصول مذکور در این حوزه، روندی کند اما رو به پیشرفت داشته است. تحلیل و بررسی دادرسی‌های کیفری بین‌المللی به شکل ابتدایی آن در دادگاه عالی لایپزیک در اوایل قرن بیستم، دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو در نیمه قرن گذشته و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در دهه پایانی قرن بیستم، همچنین دادگاه‌های توافقی یا بین‌المللی‌شده ازجمله دادگاه سیرالئون در پایان قرن بیستم و درنهایت، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) بیانگر سیر تحولات عمیق و رو به تکامل و جهت‌گیری‌های بسیار متمایز نظام کیفری بین‌المللی در خصوص پذیرش و استقرار اصول قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌هاست. این مقاله در مقام بررسی و تحلیل فرایند تکامل و چگونگی پذیرش اصول یادشده، در طول تاریخ تحولات حقوق بین‌المللی کیفری، از دادگاه‌های نسل اول تا دیوان کیفری بین‌المللی کیفری است. این روند از «انکار و عدم اجرا» شروع و به «ضرورت و تصریح» ختم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Legality of Crimes and Punishments in International Criminal Proceedings

نویسنده [English]

 • Mahdi Momeni
چکیده [English]

International criminal proceedings have been under serious criticism due to the absence of international lawmaker, courts with compulsory jurisdiction and organized sanctions which are the necessary requirements of a comprehensive and authoritative legal system. As during the Nuremberg and Tokyo trials, relying on justice could not fill the legality lacuna. Criticisms having been made during those trials and then, indicated that we should also take effort with regard to legality principles of crime and in the scope of International Criminal Law. The initial steps for the adoption and deployment of these principles have been slow but progressive. Analyzing international criminal proceedings in its basic form in Leipzig Court in the early twentieth century, the Nuremberg and Tokyo trials in the mid-twentieth century, ICTY and ICTR in the final decades of the twentieth century, as well as internationalized criminal courts, among which the special court of Sierra Leone at the end of the twentieth century, and finally ICC represents the deep and progressive evolutions and great distinctive orientations of international criminal justice system with regard to the acceptance and deployment of the principles of legality of crime and punishment. This article analyzes the process of evolution and the admission of principles on the development of international criminal law from the first generation of the courts to the International Criminal Court. This trend started with denial and failure to perform and ended in necessity and stipulation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Principle of Legality of Crime
 • Principle of Legality of Punishment
 • Jurisprudence of International Criminal Courts
 • الف) فارسی

  ـ کتاب

  • کسسه، آنتونیو؛ حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه: اردشیر امیر ‌ارجمند، جنگل، ۱۳۸۷.
  • آشوری، محمد؛ اصل برائت و آثار آن در امور کیفری، در عدالت کیفری، گنج دانش، ۱۳۷۶.
  • اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق بین‌الملل کیفری، میزان، 1386.
  • پلاوسکی، استانیسلاو؛ اصول اساسی حقوق بین‌‌المللی کیفری، ترجمه: علی آزمایش، منبع درسی حقوق بین‌المللی کیفری، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.
  • حبیب‌زاده، محمدجعفر و محمد توحیدی‌فر؛ قانون‌مداری در قلمرو حقوق کیفری، دادگستر، 1386.
  • چیکایا، بلز؛ چکیده رویه‌قضایی در حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه: همایون حبیبی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1387.
  • شریعت باقری، محمدجواد؛ حقوق کیفری بین‌المللی، جنگل، 1388.
  • شیایزری، کریانگ و ساک کیتی؛ حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمه: بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، سمت، 1383.
  • عظیمی، عبدالرسول؛محاکمه نورنبرگ، کیهان، 1341.
  • فیوضی، رضا؛حقوق بین‌الملل کیفری، به کوشش زهرا فیوضی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.
  • کلسن، هانس؛ نظریه حقوقی ناب، ترجمه: اسماعیل نعمت‌الهی، سمت، 1387.
  • لومبوا، کلود؛ حقوق جرائم بین‌المللی، ترجمه: علی آزمایش، منبع درس حقوق جزای بین‌المللی دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۸.
  • هالوی، گابریل؛ اصل قانون‌مندی در حقوق جنایی، ترجمه: محمدجعفر ساعد، مجد، 1394.
  • ممتاز، جمشید و امیرحسین رنجبریان؛ حقوق بین‌الملل بشردوستانه، میزان، 1386.

   

  ـ مقاله

  • رنجبریان، امیرحسین؛ مهدیه ملک‌الکتاب خیابانی، دادگاه ویژه سیرالئون، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 43، پاییز و زمستان 1389.
  • موریس، مادلین؛ «معضل دموکراتیک دیوان بین‌الملل کیفری»، ترجمه: مجتبی جانی‌پور، در تازه‌های علوم جنایی، زیر نظر علی‌حسین نجفی ‌ابرندآبادی، میزان، 1388.

   

  ب) انگلیسی

  - Books

  • Andres Zimmermann, [ED], The Statute of the International Court of Justice, Oxford University Press, 2006.
  • Bassiouni, M. Cherif, International Criminal Law, vol. 1, 3rd Edition, Martirus Nijhoff Publishers, 2008.
  • Bassiouni, M. Cherif, Crimes against Humanity in International Criminal Law, Second Edition, Kluwer Law International, 1999.
  • Bert V. A. Roling, “Tokyo Trial”, in: Bernhardt (ed), Encyclopedia of Public International Law, Instalment 4, North-Holland Publishing Company, 1982.
  • Bruce Broom Hall, International Justice and the International Criminal Court: Between Sovereignty and the Rule of Law, Oxford University Press, 2003.
  • Christine Vanden Wyngaert, International Criminal Law, Kluwer Law International, Hague, 2001.
  • Christopher Greenwood, “Historical Development and Legal Basis”, in: Handbook of International Humanitarian Law, 2nd Edition, Oxford, 2008.
  • Conrad Johnson, Philosophy of Law, Macmillan Publishing, New York, 1994.
  • Gallant, S., Kenneth, The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law, Cambridge University Press, 2007.
  • Domininc Mcgoldrick, “Legal and Political Significance of a Permanent ICC”, in: The Permanent International Criminal Court, Ed by: Dominic Mcgoldrick, Peter Rowe and Eric Donnelly, Hart Publishing Oxford and Portland Oregone, U.S.A., 2004.
  • H. L. A, Hart, Concept of Law, 2nd Edition, Clarendon Press, Oxford, 1994.
  • Jean de Preux, Commentery III Geneva Convention, International Committee of RED Cross, Geneva, 1960.
  • Jean Pictet, Commentary on Geneva Convention, III, International Committee of RED Cross, Geneva, 1960.
  • Ilias Bantekas and Susan Nash, International Criminal Law, Routledge. Cavendish, London, 2007.
  • Lukashuk, I. I, Sources of Present-Day International Law in Contemporary International Law, Edited by: Grigory Tunkin, Progress, Publishers Moscow, 1969.
  • Marlies Glasins, The International Criminal Court, Routledge, London, 2006.
  • Myres S. McDougal, and Florentiono P. Feliciano, The International Law of War, New Haven Press, London, 1994.
  • Nicose Stavropoulos, “Hart’s Semantics”, in: Juluse Coleman, Philosophy of Law, Westview Press, 1990.
  • Richard Overy, “The Nuremberg Trials”, in: From Nuremberg to Hague, Edby: Philippe Sands, Cambridge University Press, 2003.
  • Susan Lamb, “Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege”, in: The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, vol. 1, Ed. by: Antonio Cassese, Paola Gaeta, John R. W. D. Jones, Oxford University Press, 2002.
  • Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg, Official Text in the English Language, Published at Nuremberg, vol. 1, Official text in the English Language, Published at Nuremberg, Germany, 1947.
  • W. A. Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford University Press, 2010.
  • W. A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court,Cambridge University, UK, 2007.
  • Zappalla Salvatore, Human Rights in International Criminal Proceedings, Oxford University Press, 2003.

   

  - Articles

  • Eve Lahaye, “The Jurisdiction of the International Criminal Court, Controversies over the Preconditions for exercising Its Jurisdiction”, Netherlands International Law Reviews, vol. XLVI, Issue 1, 1999.
  • Guillaume Endo, “Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege Principle and the ICTY and ICTR”, Revue québécoise de droit International, 15. 1, 2002.
  • Mantovani Ferrando, “The General Principles of International Criminal Law”,Journal of International Criminal Law Justice, No. 1, Oxford University Press, 2003.
  • Morris Madeline, “High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States”, available at: www.law.duke.edu/journals/icp/articles, Winter, 2001.
  • Robin Geiband N. Bulinckx, “International and Internationalized Criminal Tribunals”, International Review of The Red Cross, vol. 88, No. 861, March 2006.
  • “Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nuremberg Tribunal and in the Judgement of the Tribunal”, in: Yearbook of the International Law Commission, 1950, vol. II, United Nations, 2005.
  • Shahram Dana, “Beyond Retroactivity to Realizing Justice, A Theory on the Principle of Legality in International Criminal Law Sentencing”, available at: http://ssrn.com/. 2009.
  • Vladimir Djuro Degan, “On the Sources of International Criminal Law”, Chinese Journal of International Law, vol. 4, No. 1, Oxford Universtiy Press, 2005.