اجرایی‌شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رویهسازی از رأی دادگاه سنگاپور در پروندة پرسُرو)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بروز اختلاف درزنجیرة پیچیدة قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی بلندمدت که مستلزم هزینه‌های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم‌تر از آن، نحوة مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن‍هاست. سال­هاست که گرایش ویژه‌ای برای به‌کارگیری هیئت‌های تخصصی حل اختلاف در عرصة بین‌المللی وجود دارد. این هیئت‌ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم می­گیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم‌الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش ­بینی نکرده، مسئلة اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. مدت­هاست دادگاه‌های ملی این نوع تصمیمات را به‌عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به‌صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده‌اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن‌کنندة نحوة تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به‌عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سال‌هاست که مراجع داوری و دادگاه‌ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه‌رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم‌الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم‌الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه‌ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم‌ها ضمانت اجرای آن کدام ­اند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Focusing on Financial Efficiency of Projects through Enforceability of FIDIC Dispute Adjudication Board Decisions with Special Respect to Singapore Trend in PERSERO Case

نویسندگان [English]

 • mehrab darabpour 1
 • Elham Anisi 2
1 Professor of International Business Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University
2 PhD Student in Oil and Gas Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Disputes are inseparable part of complicated cycles of international long-term construction contracts which deal with huge financial and human resources. How to deal with disputes and settle them is more crucial. A new trend in applying the specialized dispute boards for settlement of the disputes has emerged in international construction contracts in recent years. In times of disputes, these boards decide that the issued decision is binding on the parties based on FIDIC Conditions. However, there is no enforcement mechanism when failure to comply with such a decision occurs, and the procedure thereof is also unclear. These kinds of decisions are mostly regarded as contractual obligations and there is not enough supporting judicial opinion to uphold them seriously. Recently, the High Court and the Court of Appeal in Singapore have enforced binding but not final Dispute Adjudication Board (DAB) decisions. In Singapore, these judicial awards make it clear how the term of reference to DAB could be interpreted. The procedure might be a useful guideline for other courts and arbitral tribunals which are dealing with the enforcement of DAB decisions in different countries as a challenging issue. This study tries to uphold the view that since the binding but not final DAB Decisions could be enforced through the interim awards by a court, a fortiori, the binding and final ones could be regarded as arbitral awards and enforced as final arbitral awards. It is also argued that recognition and enforcement of FIDIC DAB decisions could to some useful extent guarantee the cash flow and financial efficiency of construction projects. Finally, the guarantees for the failure in the enforcement of decisions are debated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dispute Adjudication Board
 • FIDIC
 • Binding and Final Decisions
 • Enforcement of Decisions
 • Singapore Courts
 • Jurisdiction
 • PERSERO Case
 • الف.فارسی

  ـ کتاب

  • داراب‌پور، مهراب و 15 تن از حقوق­دانان ایران؛ اصول و مبانی حقوق تجارت بین­الملل، دورة شش جلدی، چاپ دوم، گنج دانش، 1398.
  • دی ام لئو، جولیان؛ لوکاس میستلی و استفان کرول؛ داوریتجاریبین‌المللی، ترجمه: محمد حبیبی مجنده، دانشگاه مفید قم، 1391.
  • داراب­پور، مهراب و محمدرضا داراب­پور؛ حقوق و مسئولیت­های فراقراردادی مهندسان، جلد دوم، جنگل جاودانه، 1394.
  • شعاریان، ابراهیم؛ مطالعة تطبیقی طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، شهر دانش، 1392.
  • شیروی، عبدالحسین؛ داوری تجاری بین‌المللی، سمت، 1391.

   

  ـ مقاله

  • داراب‌پور، مهراب و الهام انیسی؛ « تقدم کارآمدی اقتصادی بر سنت­گرایی در حقوق جدید تعهدات فرانسه»، مجلة تحقیقات حقوقی، شمارة 83 ، 1397.
  • داراب‌پور، مهراب؛ «مقایسة تطبیقی ایفای عین تعهد»، مجلة تحقیقات حقوقی، شمارة 29 و30، 1379.
  • کاشانی، جواد و مهدی شیخانی؛ « صدور قرار اقدامات احتیاطی قبل از تشکیل مرجع داوری توسط داور اضطراری طبق قواعد جدید مرکز و قانون داوری بین‌المللی سوئیس»، مجلة حقوقیبین‌المللی، شمارة 46، بهار و تابستان، 1391.
  • محبی، محسن و اویس رضوانیان؛ «توافق‌های چندلایه برای حل­وفصل اختلاف‌های تجاری و صنعتی»، مجموعه مقالات جشن‌نامة دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق ایران، شهر دانش، ۱۳۹۳.
  • ب. انگلیسی

   - Books

  • Peel, Edwin: Treitel on the Law of contract, 12th ed., Sweet & Maxwell. 2007.
  • Redfern, Alan and Hunter Martin: Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet & Maxwell. 2006.

   

  - Articles

  • Di Folco G. & Tiggeman,M., “Enforcement of a DAB Decision through an ICC Final Partial Award”, The Dispute Board Federation Newsletter, September 2010. Available at: 4/18/2019.
  • Dedezade, Taner, “Analysis of Cases and Principles Concerning the Ability of ICC Arbitral Tribunals to Enforce Binding DAB Decisions under the 1999 FIDIC Conditions of Contract”, International Arbitration Law Review, 2012.
  • Dedezade, Taner, “The legal justification for the ‘enforcement’ of a ‘binding’ DAB decision under the FIDIC 1999 Red Book”, Construction Law International, Volume 7, March. 2012.
  • D.M. Lew, Julian and Mistelis, Loukas and Kröll ,Stefan, “Comparative International Commercial Arbitration”, Kluwer Law International, 2003.
  • Gillion, Frederic, “Enforcement of DAB Decisions under the I999 FIDIC Conditions of Contract: A Recent Development: CRW Joint Operation V. PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO)”, ICLR, 2011.
  • Gillion, Frédéric, “The Court of Appeal Decision in Persero II: Are We Now Clear About the Steps to Enforce a Non-Final DAB Decision Under FIDIC? The Court of Appeal Decision in PERSERO II”, International Construction Law Review, 2016.
  • J. Valasek, Martin and de Jong, Jenna Anne: “Enforceability of interim measures and emergency arbitrator decisions’, nortonrosefulbright.com, May 2018. Available at: 20/06/2019
  • Knowles, Ben and Will Land, “Emergency Relief: Court or Tribunal? Your Options May Be More Limited Than You Thought”, Kluwer Arbitration, October 22 2016, http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2016/10/22/.
  • Simsive, Paata, “Indirect Enforceability of Emergency Arbitrator’s Order”, Kluwer Arbitration , April, 2015.
  • Scherer Matthias, “Swiss Supreme Court analyses enforceability of pre-arbitral procedure in multi-tier dispute resolution provision (FIDIC DAB)”, Kluwer Arbitration, October 1 2014, http://arbitrationblog. kluwerarbitration.com/2014/10/01/Swiss-Supreme-Court-Analyses-on enforceability of-pre-arbitral-procedure-in-multi-tier-dispute-resolution-provision-fidic. available at: 3/25/2019
  • Seppälä,Christopher R., “The New FIDIC Provision for a Dispute Adjudication Board’, 1997, International Construction Law Review, Vol 14 part 4, 1997.
  • Seppälä,Christopher R., “Enforcement by an Arbitral Award of a Binding but not Final Engineer’s or DAB’ decision under FIDIC Conditions”, ICLR, 2009.
  • Seppälä, Christopher R.,’ How Not to Interpret the FIDIC Disputes Clause: The Singapore Court of Appeal Judgment in the Persero Case, The International Construction Law Review’, London, 2012.
  • Seppälä,Christopher R., “An Excellent Decision from Singapore Which Should Enhance the Enforceability of Decisions of Dispute Adjudication Boards, the Second Persero Case before the Court of Appeal”, Construction Law Journal, Issue 7, 2015.
  • Villani, Manuela Ca ccialanza, “Interim Relief through Emergency Arbitration: An Upcoming Goal or Still an Illusion?”, Kluwer Arbitration, July 14 , 2017. Available at: 20/06/2019

   

  - Reports

  • Dispute Adjudication Boards under FIDIC Contracts: Recent ICC Awards and Commentary E-Chapter from ICC Dispute Resolution Bulletin 2015 - Issue 1, 2015 Edition.
  • Final Report on Interim and Partial Awards. www.iccwbo.org. December 1990.
  • Report of the Working Group on International Contract Practices on the Work of its Seventh Session, A/CN.9/246, paras.192-194. Available at: 04/29/2016 http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/2Contract_Practices.html.accessed on: 29/4/2016.

   

  - Cases

  • ICC case No: 16122 ICC International Court of Arbitration on 13 February 2009
  • ICC case: 10619, Construction Law International, Vol:4, No:3, September 2009.
  • PT Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK v. CRW Joint Operation (Indonesia) (“Persero II”) (CA) [2015] SGCA 30 and PT Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK v. CRW Joint Operation (Indonesia) [2014] SGHC 146.
  • Supreme Court of Queensland, “Resort Condominiums International Inc. v. Ray Bolwell and Resort Condominiums(Australia) Pty. Ltd, Yearbook Commercial Arbitration, 1995.
  • Societé Nationale del Petroles du Congo v. Total Fina Elf. Congo, 2003, International Arbitration Law, New York Law Journal, Vol: 229, No. 107. June 2003.