تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر:صلاحیت دولت‌های ساحلی در آب‌های سرزمینی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه قم

چکیده

تلاش­های دیپلماتیک پنج­ جانبة دولت­های ساحلی دریای خزر به منظور تعیین رژیم حقوقی این دریا پس از 27 سال در 12 اوت 2018 (برابر با 21 مرداد 1397) با انعقاد «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» در شهر آکتائو قزاقستان به ثمر نشست. هرچند این کنوانسیون با تقسیم دریای خزر به مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقة آب­های سرزمینی در راستای تعیین صلاحیت دولت­های ساحلی گام برداشته، تأمل در مفاد این کنوانسیون، شاهدی بر این مدعاست که در خصوص بسیاری از موضوع ­های صلاحیتی در منطقة آب­های سرزمینی این دریا مقرره‌ای وجود ندارد. بدون تردید، وجود چنین خلأهای معاهداتی می تواند دولت­های ساحلی خزر به‌ویژه دولت ایران را در مرحلة اجرا با مشکلات جدی مواجه کند. نتایج این نوشتار نشان می ­دهد که مطابق حقوق بین­ الملل، دولت‌های ساحلی در رابطه با طیف گسترد‌ه‌ای از موضوع ­ها از صلاحیت­ های تقنینی، قضایی و اجرایی در منطقة آب­های سرزمینی برخوردارند و تسرّی مقررات مزبور توسط پنج دولت ساحلی به دریای خزر، بهترین راهکار جهت حل‌و‌فصل چالش‌های صلاحیتی آتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Convention on the Legal Status of the Caspian Sea: Jurisdiction of Coastal States in the Territorial Waters

نویسندگان [English]

 • Mahdi Keykhosravi 1
 • Seyed Yasser Ziaei 2
1 PhD Student in International Law, Faculty of Law, University of Qom
2 Associate Professor, Faculty of Law, Qom University
چکیده [English]

After 27 years of diplomatic efforts by the five Caspian coastal States to determine the legal regime of this Sea, it resulted in the signing of the "Convention on the Legal Status of the Caspian Sea" in Aktau, Kazakhstan on August 12, 2018. Although this Convention has taken steps to determine the jurisdiction of coastal States by dividing the Caspian Sea into different maritime zones, including territorial waters, contemplation on the provisions of this Convention shows that there are no rules in many jurisdictional matters in the territorial waters of this Sea. Furthermore, the absence of such a treaty can cause serious problems for the Caspian coastal States, especially the Islamic Republic of Iran. Under international law of the sea, coastal States have legislative, judicial and enforcement jurisdictions on a wide range of issues in the territorial waters area. It is concluded in this study that extending these regulations by the five coastal States to the Caspian Sea is the best way to resolve future jurisdictional challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Convention on the Legal Status of the Caspian Sea
 • Territorial Waters
 • Legislative Jurisdiction
 • Judicial Jurisdiction
 • Enforcement Jurisdiction
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  • برانلی، یان؛ اصول حقوق بین‌المللی عمومی، ویرایش هشتم، جیمز کرافورد، ترجمه: محمد حبیبی مجنده، دانشگاه مفید، 1396.
  • بیگ‌زاده، ابراهیم؛ جزوة درسی حقوق بین‌الملل عمومی 2، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1383.
  • ضیایی ‌بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ چهل‌و‌دوم، گنج دانش، 1391.
  • ضیایی، سیدیاسر؛ صلاحیت دولت در حقوق بین‌الملل، شهر دانش، 1396.
  • ممتاز، جمشید؛ حقوق دریاها، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، 1354.
  • موسی‌زاده، رضا؛ بایستههای حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ چهارم، میزان، 1385.

   

  ـ مقاله

  • باوند، داوود؛ «نگرشی بر رژیم حقوقی دریای خزر: نویدها و زنهارها»، فصلنامة خاورمیانه، شمارة 6، پاییز 1374.
  • حکاک‌زاده، محمدرضا و آرزو بزرگ دعاگو؛ «بررسی چالش‌ها و راهکارهای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر»، فصلنامة راهبرد، سال بیست­وپنجم، شمارة 78، بهار 1395.
  • صادقیان، نادعلی؛ «مروری بر نظام حقوقی دریای خزر از دریچة اسناد و معاهدات»، فصلنامة گنجینة اسناد، شمارة 67، پاییز 1386.
  • ضیایی، سید‌یاسر؛ «مبانی نظری صلاحیت فراسرزمینی دولت از منظر حقوق بین‌الملل عمومی»، مجلة حقوقی دادگستری، شمارة 76، زمستان 1390.
  • طیبی، سبحان و علی‌یار ارشدی؛ «بررسی رژیم حقوقی دریای خزر با تأکید بر مواضع حقوقی دول ساحلی»، مجلة حقوقی عدالت آرا، شمارة 7 و 6، بهار و تابستان 1386.
  • کامران و دیگران؛ «رژیم حقوقی و تحدید حدود دریای خزر»، نشریة علمی‌ـ پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال هفتم، شماره20 و 21، بهار و تابستان 1388.
  • ممتاز، جمشید و مرتضی صفری؛ «دشواری‌ها و چشم‌اندازهای نظام حقوقی دریای خزر»، مجلة سیاسی‌ـ اقتصادی، شمارة 124-123، 1376.
  • ممتاز، جمشید و سعید میرزایی ینگجه؛ رژیم حقوقی دریای خزر: دیدگاه‌های ایران؛ فصلنامة مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز؛ شمارة 35، پاییز 1380.
  • میرعباسی، سید‌باقر و مهدی کیخسروی؛ «وضعیت حقوقی آب‌های تاریخی در حقوق دریاها»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، دورة 47، شمارة 4، زمستان 1396.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Amann ed, Diane Marie. Benchbook on International Law, American Society of International Law, 2014.
  • Anderson, David. Modern Law of the Sea: Selected Essays, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
  • Antonovich Kovalev, Aleksandr. Contemporary Issues of the Law of the Sea: Modern Russian Approaches, Eleven International Publishing, 2004.
  • Boczek, Boleslaw Adam, International Law: A Dictionary, Scarecrow Press, 2005.
  • Boon, Kristen E. Lovelace (Jr.), Douglas C. Piracy and International Maritime Security: Developments Through 2011, Oxford University Press, 2012.
  • Churchill, Robin Rolf. Lowe, Alan Vaughan. The Law of the Sea, Manchester University Press, 1983.
  • Coughlan, Steve. Currie, Robert J. Kindred, Hugh M. Scassa, Teresa. Global Reach, Local Grasp: Constructing Exraterritorial Jurisdiction in the Age of Globalization, Dalhousie Law School Prepared for the Law Commission of Canada, 2006.
  • Crawford, James. Brownlie's Principles of Public International Law, Oxford University Press, 2019.
  • Fitzmaurice, Malgosia. Andenas, Mads. Tanzi, Attila. Wouters, Jan. General Principles and the Coherence of International Law, Brill Publishers, 2019.
  • Gill, Terry D., Fleck, Dieter. The Handbook of the International Law of Military Operations, Oxford University Press, 2011.
  • International Court of Justice, Affaire Du Passage Par Le Grand-Belt (Finlande C. Danemark), United Nations Publications, 2000.
  • International Tribunal for the Law of the Sea, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders / Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, Volume 14 (2014), Brill Publishers, 2015.
  • Mamedov, Rustam F. International-legal Status of the Caspian Sea in Its Historical Development, Turkish Yearbook, Vol. XXX, 2000.
  • Molenaar, Erik, Coastal State Jurisdiction Over Vessel-Source Pollution, Kluwer Law International B.V Publisher, 1998.
  • Nordquist, Myron H. United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982: A Commentary, Martinus Nijhoff Publishers, Volume 2, 1985.
  • Paparinskis, Martins, The International Minimum Standard and Fair and Equitable Treatment, Oxford University Press, 2013.
  • Philippa Lawson v Accusearch INC. DBA ABIKA. COM Case, Present of The Honourable Mr. Justice Harrington, Fedral Court of Canada, 2007.
  • Pozdnakova, Alla. Criminal Jurisdiction over Perpetrators of Ship-Source Pollution: International Law, State Practice and EU Harmonisation, Martinus Nijhoff Publishers, 2012.
  • Shaw. Malcolm N, International Law, Cambridge University Press, 2014.
  • Sornarajah, M, The International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, 2010 & Boczek, Boleslaw Adam International Law: A Dictionary, Scarecrow Press, 2005.
  • Soyer, Baris. Tettenborn, Andrew. Pollution at Sea: Law and Liability, Taylor & Francis Publishers, 2013.
  • Sundahl, Mark J. The Cape Town Convention: Its Application to Space Assets and Relation to the Law of Outer Space, Martinus Nijhoff Publishers, 2013.
  • Sunga, Lyal S. Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations, Martinus Nijhoff Publishers, 1992.
  • Tanaka, Yoshifumi, The International Law of the Sea, Cambridge University Press, 2012.
  • Tudor, Loana. The Fair and Equitable Treatment Standard in the International Law of Foreign Investment, Oxford University Press, 2008.
  • United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, International Bar Association, Human Rights In The Administration Of Justice: A Manual On Human Rights For Judges, Presecutors And Lawyers, United Nations Publications, 2003.
  • Vrancken, P. H. G. South Africa and the Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, 2011.
  • Wallace, R, International Law, Sweet & Maxwell, 2011.
  • Williams, Simon. Maritime Security: The Concept of Innocent Passage, The Maritime Executive, 2014.
  • Xue, Hanqin. Jurisdiction of the International Court of Justice, Brill Publishers, 2017.
  • Yang, Haijiang. Jurisdiction of the Coastal State over Foreign Merchant Ships in Internal Waters and the Territorial Sea, Springer Publishers, 2006.
  • Zou, Keyuan, Law of the Sea in East Asia: Issues and Prospects, Routledge Publishers, 2013.

  - Articles

  • Lenhoff, Arthur. “International Law and Rules on International Jurisdiction”, Cornell Law Review, Vol. 50, Issue 1, 1964.
  • Walsh, John W, “The True Meaning of the Term “Jurisdiction” ”, The University of Pennsylvania Law Review, Vol. 49, No. 6, 1901.

   

  - Thesis

  • Ramazanova, Emilia. The Caspian Sea: Legal Challenges of Delimitation between Littoral States, Thesis for Masters of Laws in Law of the Sea, Faculty of Law, University of Tromsø, 2012.

   

  - Instruments

  • Brussels International Convention for the Unification of Certain Rules Concerning the Immunity of State-Owned Ships, 1926.
  • Convention on Narcotic Drugs, 1961 & its Protocol, 1972.
  • Convention on Psychotropic Substances, 1971.
  • Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972.
  • Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, 2018.
  • Treaty of Commerce and Navigation, 1940.
  • Russo-PersianTreaty of Friendship, 1921.
  • UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.
  • United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.

   

  - Case

  • The Corfu Channel Case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland/Albania), ICJ Reports, Judgment of April 9th, 1949.

   

  - Internet Resources