معاهده منع تسلیحات هسته ای (TPNW) و پیامدهای آن بر نظام خلع سلاح هسته ای با تأکید بر معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

خلع سلاح هسته‌ای، نهادی است که هم­زمان با پیدایش نخستین سلاح‌های هسته‌ای پا به عرصه گذاشت. تقریباً تمامی اسناد هسته‌‌ای ازجمله NPT، نیل به خلع سلاح هسته‌‌ای را مقصد نهایی در این مسیر می‌دانند. اما توسل به نظریة بازدارندگی هسته‌ای، تا کنون مانع از تحقق این هدف شده است. در سپتامبر 2017، کشورهای فاقد سلاح هسته‌‌ای عضوNPT، معاهدة منع تسلیحات هسته‌‌ای (TPNW) را تصویب کردند که با وجود استقبال طرفداران صلح و نهادهای بشردوستانه، با تحریم کشورهای دارای سلاح هسته‌‌ای و متحدان آن‌ها روبه­ رو شد. با وجود آنکه این معاهده هنوز لازم‌الاجرا نشده است، سؤالات زیادی ازجمله نحوة تعامل آن با NPT و برنامة خلع سلاح گام به گام آن ایجاد کرده است به‌طوری که مخالفان آن را تضعیف­ کنندة اجماع بین‌المللی و بی‌اثرکنندة تلاش‌های صورت‌گرفته می‌دانند. ولی طرفداران آن را هنجار حقوقی و اخلاقی جدیدی می‌دانند که می‌تواند فشار مضاعفی را بر کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌‌ای برای دست­ کشیدن از نظریة بازدارندگی و پذیرش خلع سلاح هسته‌‌ای وارد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) and Its Consequences on the Nuclear Disarmament System with Emphasis on the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)

نویسندگان [English]

 • mohamadali moradi 1
 • Ali Tavakoli Tabasi 2
1 Assistant Prof, Department of Public and International Law, Tahsilat Takmili Center, Payam-noor University
2 Ph.D. Student in International Law, Department of Public and International Law, Tahsilat Takmili Center, Payam-noor University
چکیده [English]

Nuclear disarmament is an institution that coincided with the emergence of the first nuclear weapons. Almost all nuclear documents, including NPT, view nuclear disarmament as the ultimate destination on this path. But the application of the theory of nuclear deterrence have so far prevented this goal from being realized. In September 2017, non-nuclear-weapon states parties to the NPT, approved the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), which was welcomed by peace advocates and humanitarian organizations but encountered with the boycott of nuclear- weapon-states and their allies. While the treaty has not yet entered into force, it has raised many questions, including how it interacts with the NPT and its step-by-step disarmament program, so that its opponents believe it undermines the international consensus and all efforts which have been made. But proponents view it as a new legal and ethical norm that could put additional pressure on nuclear-weapon-states to abandon the theory of deterrence and accept nuclear disarmament.

کلیدواژه‌ها [English]

 • NPT Treaty
 • Nuclear Disarmament
 • Nuclear-Weapon-States
 • Non Nuclear-Weapon-States
 • TPNW Treaty
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  • ·      جوینر، دانیل؛ تفسیر معاهدة منع گسترش سلاح­های هسته­ای (ان.پی.تی)، ترجمه: علیرضا ابراهیم­گل، سیامک کریمی و رضا اسمخانی، خرسندی،1394.
  • ساعد، نادر؛ حقوق بشردوستانه و سلاح­های هسته­ای، شهر دانش، 1386.
  • سرتیپی، حسین و علیرضا حجتزاده؛ حقوق امنیت هسته­ای: بررسی رویکرد نظام عدم اشاعة هسته­ای، میزان، 1392.
  • بیگدلی، محمدرضا و همکاران؛ آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، جلد دوم، چاپ دوم، دانشگاه علامه طباطبایی، 1392.
  • دانیل، جوینر؛ برنامة هسته­ای ایران و حقوق بین­الملل از تقابل تا توافق، ترجمه: سیدحسین سادات میدانی و همکاران؛ وزارت امور خارجه، 1396.

   

  ـ مقاله

  • فلسفی، هدایتالله؛ «نابرابری دولت­ها در قبول و اجرای معاهدة عدم گسترش سلاح­های هسته­ای: تصورات و واقعیات»، مجلة حقوقی، نشریة دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، دورة 13، شمارههای 18و 19، پاییز و زمستان 1374.
  • محبی، محسن و محمدحسین لطیفیان؛ «تحول مفهوم اختلاف در پرتو قضیة جزایر مارشال علیه بریتانیا»، مجلة حقوقی بینالمللی، سال سی­وششم، شمارة 61، پاییز ـ زمستان 1398.
  • ساعد، نادر؛ «تضمین فضایی حق ایران بر توسعة هسته‌‌ای صلحآمیز: تهذیب رهیافت طرح دعوی در دیوان جهانی»، پژوهشنامة خلع سلاح، سال اول، شمارة 2، تابستان 1386.
  • نوع­پرست، زهرا؛ «تحول اتم برای صلح در عرصة بین‌المللی»، فصلنامة سیاست، دورة 38، شمارة 3، 1378.
  • شافع، میرشهبیز؛ «رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در مورد تهدید به استفاده یا استفاده از سلاحهای هستهای»، مجلة دانشکدة حقوق­ و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارة 41، پاییز 1377.
  • البرزی ورکی، مسعود؛ «نقد و بررسی نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای، مجلة حقوقی، نشریة دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، شمارة 31، پاییز 1383.
  • سادات میدانی، سیدحسین؛ «اختلافات آژانس بینالمللی انرژی اتمی با ایران در پروندة هسته‌ای از دیدگاه حقوق بینالملل»، مجلة حقوقی بینالمللی، سال سی­وسوم، شمارة 54، بهار ـ تابستان 1395.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Shaker, M. I. 1980. The Nuclear Non-Proliferation Treaty: Origin and Implementation, 1959–1979. Vol. II. London: Oceana.
  • Nystuen, G., and T. G. Hugo. 2014. “The Nuclear Non-Proliferation Treaty”. In: Nuclear Weapons under International Law, edited by G. Nystuen, S. Casey-Maslen, and A. G. 770 Bersagel. Cambridge: Cambridge University Press.

   

  - Articles & Theses

  • Acheson, Ray (2015), “It's Time to Draw Conclusions”, in the NPT Action Plan Monitoring Report March 2015. Geneva: Reaching Critical Will. Accessed February 15, 2019. http://www.reachingcriticalwill.org/images/ documents/Publications//2010-Action-Plan/NPTAP_2015_Analysis.pdf.
  • Helfand, Ira. (2013), “Nuclear Femine: A Billion People at Risk”. International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Accessed Fbruary 15, 2019. http://www.psr.org/nuclear-weapons/nuclear-famine-report.pdf.
  • Wright, Tim (2014), “Nayarit — a Point of No Return”, Mexico Conference, ICAN (International Campiagn to Abolish Nuclear Weapon). April 2014. Accessed February 15, 2019. https://www.icanw.org.
  • Perkovich, George. (2019), “The Nuclear Ban Treaty What Would Follow”?, Carnegie Endowment for International Peace. Accessed February 15, 2019. http://www.carnegieendowment.org
  • Malert, David. (2016), “Biotechnology and International Security”. London: Rowman and Littlefield. &H.E.Mr. Nobushing Takamizawa, “Statement”, (New York: United Nations, 2017), Accessed February 15, 2019, http://statement.unmeetings.org/media2/14683256/ japan.pdf
  • Fihn, Beatrice (2017), “The Logic of Baning Nuclear Weapons”. Survival 59, No.1 January 21: Accessed February 15, 2019.
  • http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00396338.2017.1282671?scroll=top&needAccess=true.
  • Mian, Zia (2011), “Processes, Conditions and Stages for a Humanitarian Apporach to Achieve and Maintain World Free of Nuclear Weapons”, Paper prepared for Acronym Institute Workshop, Gilon, Switzerland, June 23-24.
  • Manuel Francisco Herrera Almela (2018), “The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, Is It Really Necessary”?, IEEE. Opinion Documents,. Accessed April 22, 2019.http://www.ieee.es/en.
  • Carlo Trezza (2017), “The UN Nuclear Ban Treaty and the NPT Challenges”, IAI Commentaries, 17/15. Accessed April 24, 2019. http://www.iai.it/en.
  • Hajnoczi Thomas, “The Relationship between the NPT and the TPNW”, Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group on behalf of the Nagasaki University, 2020, Journal for Peace and Nuclear Disarmament, DOI: 10.1080/25751654.2020.1738815 To link to this article: https://www.doi.org/10.1080/25751654.2020.1738815.Accessed March 26, 2020.
  • Thakur Ramesh, “Japan and the Nuclear Weapons Prohibition Treaty: The Wrong Side of History, Geography, Legality, Morality, and Humanity”, Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group on behalf of the Nagasaki University,2018, Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 1:1, 11-31, DOI: 10.1080/25751654.2018.1407579. Available in: https://www.doi.org/ 10.1080/25751654.2018.1407579. Accessed March 26, 2020.
  • Rietiker Daniel & Mohr Manfred, “Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons A Short Commentary Article by Article”, Swiss Lawyers for Nuclear Disarmament (SLND), April 2018, International Association of Lawyers against Nuclear Arms, Available in: https://www.ialana.info/ 2018/04/article-by-article-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/. Accessed March 30, 2020.
  • Caughley, T., & Mukhatzhanova, G. (2017). “Negotiation of a Nuclear Weapons Prohibition Treaty: Nuts and Bolts of the Ban”, UNIDIR 2017, Retrieved from http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/nuts-and-bolts-en684.pdf. Accessed March 26, 2020.
  • Egeland Kjolv, Craff Hugo Torbjoran & Others, “The nuclear Weapons Ban Treaty and the Non-Proliferation Regime”, Norwegian Academy of International Law, Article in Medicine Conflict and Survival · June 2018, DOI: 10.1080/13623699.2018.1483878. Available in:

  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2018.1483878. Accessed March 30, 2020.

  • Carlson, John, “Is the NPT Still Relevant? – How to Progress the NPT’s Disarmament Provisions”, 2019, Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 2:1, DOI: 10. 1080/25751654.2019.1611187,Availabe in: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25751654. 2019.1611187. Accessed March 27, 2020.
  • Ritchie, N., “Waiting for Kant: Devaluing and Delegitimizing Nuclear Weapons”. 2014, International Affairs 90 (3): doi:10.1111/inta.2014.90.issue. Available in: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1468-2346.12129. Accessed March 27, 2020.
  • Krutzsch, W., 2014. “Article 1: General Obligations”. In: A Commentary on the Chemical Weapons Convention, edited by W. Krutzsch, E. Myjer, and R. Trapp. Oxford: Oxford University Press.
  • Tamara Patton, Sébastien Philippe & Zia Mian, “Fit for Purpose: An Evolutionary Strategy for the Implementation and Verification of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons”, Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 2:2, 2019, DOI: 10.1080/25751654.2019.1666699. Available in: https://www.tandfonline.com/loi/rpnd20. Accessed March 26, 2020.
  • Carlson, J., “Nuclear Weapon Prohibition Treaty: A Safeguards Debacle”. Trust and Verify (158), 2018b. Autumn: http://www.vertic.org/media/assets/ TV/TV158.pdf. Accessed March 26, 2020.
  • Kurosawa, Mitsuru, “Stigmatizing and Delegitimizing Nuclear Weapons”, Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 2018, 1:1, DOI: 10.1080/25751654.2017.1419453. Available in: https://doi.org/10.1080/25751654.2017.1419453.Accessed March 27, 2020.
  • Hamel-Green, Michael Hamel-Green, “The Nuclear Ban Treaty and 2018 Disarmament Forums: An Initial Impact Assessment”, Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 1:2, DOI:10.1080/25751654.2018.1516493, Available in: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25751654.2018.1516493. Accessed March 27, 2020.
  • Pottter, William C, “The Unfulfilled Promise of the 2015 NPT Review Conference”, Survival Global Politics and Strategy Journal, Vol. 58, 2016- Issue 1, DOI: 10.1080/00396338.2016.1142144. Available in: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00396338.2016.1142144. Accessed March 24, 2020.
  • Onderco, Michal, “Why Nuclear Weapon Ban Treaty Is Unlikely to Fulfil Its Promise”, Global Affairs, 3:4-5, DOI: 10.1080/23340460.2017.1409082 To link to this article: https://doi.org/10.1080/23340460.2017.1409082. Accessed March 26, 2020.
  • Horovitz, L., “Beyond Pessimism: Why the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons Will Not Collapse”. 2015, Journal of Strategic Studies, 38(1–2).
  • Wright, T.,. "Is Australia Violating the Non-Proliferation Treaty?", The Interpreter, March 23 2017. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-violating-nonproliferation-treaty. Accessed March 26, 2020.
  • Hans M. Kristensen & Robert S. Norris (2014), "Slowing Nuclear Weapon Reductions and Endless Nuclear Weapon Modernizations: A Challenge to the NPT", Bulletin of the Atomic Scientists, 70:4, DOI: 10.1177/0096340214540062, Available in: https://www.tandfonline.com/ doi/full/10.1177/0096340214540062. Accessed March 26, 2020.
  • Grice, A. Trident: “Majority of Britons Back Keeping Nuclear Weapons Programme, Poll Shows”. (2016). Retrieved from https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/trident-majority-of-britons- back-keeping-nuclear-weapons-programme-poll-shows-a6831376.html. Accessed March 27, 2020.
  • Smetana, M., “Stuck on Disarmament: The European Union and the 2015 NPT Review Conference”. International Affairs, 92(1), 2016.Dunworth, T., “Pursuing “Effective Measures” Relating to Nuclear Disarmament”. 685 International Review of the Red Cross 97 (899): 2015, DOI:10.1017/S1816383116000151 Available in: https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article.Accessed March 27, 2020.

   

  - Documents

  1. I.C.J. Documents

   

  2. Conventions

  • Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) 1968.
  • Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) 2017.
  • Statute of International Atomic Energy Agency (IAEA).
  • Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT).

   

  3. Resolution

  • UN Doc. A/RES/71/258. (2016). 23 December.

   

  4. Reports

   

  - Websites