تأثیر حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین‌المللی نفتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

صنعت نفت و گاز با بیش از یک قرن فعالیت در جامعۀ بین‌الملل به علت دارابودن ویژگی‌ها و بازیگران خاص خود، برای تنظیم روابط میان اعضا، حقوق فراملی نفت را وضع کرده است. پژوهشگران حوزۀ حقوق فراملی نفت معتقدند که قراردادهای بین‌المللی یکی از منابع حقوق فراملی نفت هستند که از پیدایش صنعت نفت بر شکل‌گیری، توسعه و رشد حقوق فراملی نفت تأثیرگذار بوده‌اند. آنچه توجه ذهن را به خود جلب می‌کند این است که چگونه حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین‌المللی نفتی تأثیرگذار است؟ در پاسخ به این سؤال، این مقاله با بررسی اسناد، قوانین و آرای داوری بین‌المللی نفتی منتشرشده بیان می‌کند هرچند قراردادهای بین‌المللی نفتی، خود یکی از منابع حقوق فراملی نفت هستند، حقوق فراملی نفت از طریق منابع دیگر مانند قوانین موضوعه، اصول کلی حقوقی، عرف صنعت نفت، آرای داوری بین‌المللی نفتی و حتی دکترین حقوقی نفت و گاز بر قراردادهای بین‌المللی نفتی تأثیر می‌گذارد؛ این تأثیرات مؤید آن است که حقوق فراملی نفت، بدون درج در قراردادهای بین‌المللی نفتی بر آن‌ها حاکم است و حتی موجب توسعۀ شروط و مدل‌های قراردادهای بین‌المللی نفتی نیز می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Lex petrolea on International Oil Contracts

نویسندگان [English]

  • Seyed Nasrollah Ebrahimi 1
  • hamidreza abbasi 2
1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 PhD student in Oil and Gas Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

With more than a century of activity in the international community, the oil and gas industry, due to its unique characteristics and actors, has developed lex petrolea. Research experts in the field of international petroleum law believe that international petroleum contracts could be considered as one of the sources of lex petrolea that has influenced the formation, development and growth of lex petrolea since the emergence of the oil industry. The question is how lex petrolea affects the international petroleum contracts. Utilizing a descriptive-analytical approach, it is concluded in this article that international petroleum standards, domestic petroleum laws and regulations, and international arbitration awards issued in the petroleum disputed cases establish that although international petroleum contracts make one of the sources of transnational petroleum law, lex petrolea along with other sources such as laws and regulations, general rules and principles of law, the customary practices and usage in the oil industry, court proceedings and arbitrations, and even petroleum legal doctrines shall affect international oil contracts. The impact determines that despite the lack of contractual expression, lex petrolea could be an implied source of governing law on the international petroleum contracts. The research also shows that lex petrolea may also lead to the development of the terms and conditions of the international petroleum contracts and can be used as the model law for these contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lex petrolea
  • International Petroleum Contract
  • General Rules and Principles of Petroleum Law
  • the Custom and Usage in the Oil Industry
  • International Arbitration Awards Issued in the Petroleum Disputed Cases