حق آموزش کودکان پناهندة افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین‌الملل ناظر بر پناهندگی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بویین زهرا

2 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

آموزش از حقوق اساسی بشر بوده و برای اعمال سایر حقوق، ضروری است. مهاجرین افغان از بزرگ­ترین جمعیت‌های پناهجو هستند که از دهة 1980 ناپایداری در خانه، بسیاری از آنان را به ایران رانده است. کودکان آواره و پناهجو به علت آسیب‌پذیری، حمایت ویژه‌ای را طلب می‌کنند. با توجه به اینکه تمرکز اسناد و گزارش­های بین‌المللی در حوزة حق تحصیل، بر تحقق آموزش ابتدایی رایگان، اجباری و همگانی است، این پرسش قابل طرح است که حق آموزش کودکان پناهندة افغان در ایران در پرتو نظام حقوق بین‌الملل ناظر بر پناهندگی چگونه قابل تحلیل است؟ یافته ­ها حاکی از این است که به نظر می‌رسد برقراری هزینه‌های اضافی برای تحصیل پناهندگان افغان نه­ تنها با استاندارد رفتار ملی در تضاد بوده، بلکه موجب نقض تعهد به برقراری آموزش رایگان و همگانی برای کودکان حاضر در ایران خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right to Education for Afghan Refugee Children in Iran in light of the International Asylum System

نویسندگان [English]

  • masih behnia 1
  • sanaz mahmoudian 2
1 Assistant Professor at Department of Law, Buinzahra Branch, Islamic Azad University
2 M.A. Student, Department of Law, Islamic Azad University, Karaj Branch,
چکیده [English]

Education is a fundamental human right and is essential for the exercise of other rights. Afghan refugees are one of the largest refugee populations, and instability at home has driven many of them to Iran since the 1980s. Displaced and asylum-seeking children require special protection due to their vulnerability. Given that the focus of international instruments and reports in the field of the right to education is on the realization of free, compulsory and universal primary education, the question arises as to how the right to education of Afghan refugee children in Iran can be analyzed in the light of the international refugee law system? It seems that imposing additional costs of the education for Afghan refugees not only violates the national standard of conduct, but also violates the commitment to provide free and universal education for children in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Asylum
  • Afghan Children
  • Illegal Immigrants
  • International Law