جایگاه منطق در تفسیر قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق‌وعلوم‌سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از مواردی که در مطالعات داوری تجاری بین‏المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته، مسائل ماهوی رسیدگی، ازجمله تفسیر قرارداد است. موضوعی که در تفسیر قرارداد می‏تواند حائز اهمیت باشد، تطابق نتیجه حاصل از تفسیر با منطق است؛ بدین معنا که اگر نتیجه‏ای که از تفسیر قرارداد به دست می‏آید منطقی نباشد آیا به لحاظ حقوقی دارای اعتبار است؟ در این نوشتار، ضمن بیان مصادیقی از تفسیر که دارای نتایج غیر‌منطقی است به بررسی رویکرد داوران بین‏المللی در این خصوص پرداخته ‏است و با توجه به آزادی عملکرد داوران بین‏المللی نسبت به دادگاه‎های داخلی و رویه‏ عملی داوران به این نتیجه رسیده‏ است که همواره داوران، سعی در اجتناب از نتایج غیر‌منطقی ناشی از تفسیر دارند و درنتیجه این بستر فراهم است که در داوری تجاری بین‏المللی، منطق به‌عنوان معیاری اصیل به‌منظور بی‌اعتباری نتیجه غیرمنطقی حاصل از تفسیر مورد استناد قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Logic in Contract Interpretation in International Commercial Arbitration

نویسندگان [English]

 • Homayoun Mafi 1
 • Hessam Kadivar 2
1 Corresponding Author, Associate Professor in Private Law, University of Judicial Science and Administrative Services (UJSAS)
2 Ph.D. student in Private Law, Faculty of Law, University of Mazandaran
چکیده [English]

Certain substantial issues including interpretation of contracts have not been sufficiently touched upon in international commercial arbitration debates. Compatibility of the outcome of interpretation with logic is a very important issue. In fact, the main question is “could an illogical outcome of an interpretation be considered legally valid?” In this article, an attempt has been made to show some illogical outcomes resulting from interpretations and to examine the international arbitrators' approach to this subject. Finally, in view of the fact that international arbitrators enjoy more freedom than domestic judges, and in light of arbitral practices, it has been concluded that arbitrators always avoid irrational outcomes resulting from an interpretation. Therefore, it is argued that “logic” might be used as an original criterion in international commercial arbitration to rule out irrational outcomes.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Contract Interpretation
 • Logic
 • International Commercial Arbitration
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  • صفایی، سید‌حسین؛ و همکاران، حقوق بیع بینالمللی با مطالعه تطبیقی، انتشارات دانشگاه تهران، 1384.
  • قشقایی، محمدحسین؛ شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378.
  • کاتوزیان، امیرناصر؛ حقوق مدنی خانواده، جلد اول، چاپ هفتم، شرکت سهامی انتشار، 1385.
  • مافی، همایون؛ شرحی بر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، 1395.
  • موحد، محمدعلی؛ درسهایی از داوریهای نفتی، نشریه دفتر ملی ایران، 1384.
  • هانولد، جان؛ حقوق متحدالشکل بیع بینالمللی کالا طبق کنوانسیون 1980 ملل متحد، ترجمه: همایون مافی و همکاران، مجد، 1394.

  ـ مقاله

  • انصاری، مهدی؛ «نظریه نقض کارآمد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق‌­وعلوم­سیاسی، دوره 41، شماره 1، بهار 1390.
  • رحیمی، حبیب‌اله؛ «پیش‌بینی نقض قرارداد»، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 15 و 16، 1384.
  • رفیعی، محمد‌تقی و منصوره حسینی؛ «بررسی تطبیقی ضمانت‎های اجرایی نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین‏المللی و حقوق ایران»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391.
  • صفایی، سید‌حسین و نعمت‌اله الفت؛ «اجرای اجباری عین تعهد تقدم آن بر حق فسخ قرارداد»، مجله نامه مفید، شماره 79، 1389.
  • کاظمی، محمود و مرضیه ربیعی؛ «نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980) و نظام‌های حقوقی خارجی»، دو فصلنامه دانش حقوق مدنی، شماره نخست، بهار و تابستان 1391.
  • مافی، همایون؛ «تحلیلی بر عملکرد دیوان داوری ایران ـ امریکا»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال دهم، شماره 24، 1387.
  • مافی، همایون و حسام کدیور؛ «بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین‎المللی»، مجله حقوق خصوصی، دوره یازدهم، شماره اول، بهار و تابستان 1393.

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Cordero Moss, Giuditta, International Commercial Contracts: Applicable Sources and Enforceability, Cambridge University Press, 1st Ed, 2014.
  • Ferrari, Franco and Kröl, Stefan, Conflict of Laws in International Arbitration, Sellier, 2011.
  • Fouchard Philippe et al., Foucahrd Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999.
  • Fumagalli, Luigi, Transcripts of the Seminar on Arbitration and the Not Unlimited Party Autonomy, University of Oslo, 21 November 2011, available at <http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/choice-of-law/events/apa-transcript.pdf>.
  • Gélinas, Fabien, Trade Usages and Implied Terms in the Age of Arbitration, Oxford University Press, 1st Ed, 2016.
  • Jemielniak, Joanna, Legal Interpretation in International Commercial Arbitration, Ashgate, 1st Ed, 2014.
  • Karton, Joshua, The Culture of International Arbitration and the Evolution of Contract Law, Oxford University Press, 1st Ed, 2013.
  • Katz, Avery, Virtue Ethics and Efficient Breach, Columbia Law School, Preliminary Draft, March 19, 2011.
  • Kaufmann-Kohler, Gabrielle, and Rigozzi, Antonio, International Arbitration: Law and Practice in Switzerland, Oxford University Press, 1st Ed, 2015.
  • Kaufmann-Kohler, Gabrielle, and Stucki, Blaise, International Arbitration in Switzerland: A Handbook for Practitioners, Kluwer Law International, Schulthess, 2004.
  • Kelly, David, Ann Holmes, Ruth Hayward, Business Law, London, Cavendish Publishing, 2002.
  • Khalilian, Khalil, Iran-United States Claims Arbitration: Debates on Commercial and Public International Law, Trafford Publishing, 2012.
  • Lévy, Laurent, et Robert-Tissot, Fabrice, “L’interprétation arbitrale”, Revue de l'Arbitrage, 2013 (4).
  • Lew, Julian D.M. et al., Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003.
  • ·      Loqin, Eric, “Règles Matérielles du Commerce International et Droit Economique”, Revue internationale de droit économique, 2010 (1).
  • Observations by Patrik Lindfors and Mika Savola on the Arbitral Award in Case No. 16/2000, Stockholm Chamber of Commerce Arbitration, in Jarvin, Sigvard, and Magnusson, Annette (eds.), SCC Arbitral Awards (1999-2003), Juris Publishing Inc., 2006.

  - Articles

  • Lew, Julian D. M., “Achieving the Dream: Autonomous Arbitration”, Arbitration International, vol. 22, 2006.
  • Nazzini, Renato, “The Law Applicable to Arbitration Agreement: Towards Transnational Principles”, International & Comparative Law Quarterly, vol. 65 (3), 2016.
  • Scalise, Ronald J., “Why No ‘Efficient Breach’ in Civil Law? A Comparative Assessment of the Doctrine of Efficient Breach of Contract”, The American Journal of Comparative Law, vol. 55, 2007.
  • Schane, Sanford, “Ambiguity and Misunderstanding in the Law”, available at http://idiom.ucsd.edu/~schane/law/ambiguity.pdf.

   

  - Awards

  • Arrêt n° 956 du 8 Juillet 2009 (08-16.025) - Cour de cassation - Première chambre civile: <https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/ premiere_chambre_civile_568/956_8_13204.html>
  • Case No. 117/1999 of 2001, Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce, available at < http://www.unilex.info/case.cfm?id=793>
  • ICC Arbitral Award in case no. 9117 of 1998, available at <http://www.unilex.info/case.cfm?id=661>
  • ICC Arbitral Award in case no. 8908 of 1998, available at <http://www.unilex.info/case.cfm?id=663>
  • ICC arbitral award in case no. 9117 of 1998, available at <http://www.unilex.info/case.cfm?id=661>
  • ICC Arbitral Award in case no. 7110 of 1995, in ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol. 10, No. 2, Fall 1999, available at <http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=713&step=FullText>;
  • ICC Arbitral Award in case no. 11869, in: van den Berg, Albert Jan (ed.), Yearbook Commercial Arbitration 2011 – Vol. XXXVI, Kluwer Law International, 2011, available at <http://www.unilex.info/case.cfm? pid=1&do=case&id=1659&step=FullText>
  •  ICC Arbitral Award in case No. 9781 of 2000, available at <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/009781i1.html>
  • Case No. 13954 of 2007, in: van den Berg, Albert Jan, Yearbook Commercial Arbitration, vol. XXXV, Kluwer Law International, 2010.
  • ARAMCO Award (Saudi Arabia v. Arabian American Oil Company), International Law Reports, 1963, p. 173, available at: <http://www.trans-lex.org/260800#toc_0>.
  • ICC Arbitral Award in case no. No.1434 (1975), Clunet 1976, p. 982, available at: <http://www.trans-lex.org/201434/mark_912000/>
  • ICC Arbitral Award in case no. 8831 of 1996, in Arnaldez, Jean-Jacques et al.,Collection of ICC Arbitral Awards 1996-2000, Kluwer Law International, 2003.
  • ICC Arbitral Award in case no. 11256 of 2003, available at <http://www.unilex.info/case.cfm?id=1423>.