انواع رأی در داوری تجاری بین‌المللی با تأکید بر حقوق ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم

چکیده

آرای داوری تجاری بین­المللی، انواع متعددی دارد و دیوان‌ داوری می­تواند آرای جداگانه‌ای در خصوص موضوعات گونا‌گون صادر کند. در برخی قوانین تصریح شده است که دیوان اختیار دارد که انواع متعددی از رأی را صادر کند. در قانون داوری تجاری بین­المللی ایران نیز به‌طور تلویحی به انواع رأی اشاره شده است. رأی نهایی، جزئی و موقت، مهم‌ترین آرایی است که تقریباً در تما‌می اسناد بین‌المللی بدا‌ن اشاره شده است. دسته دیگر آرای داوری مانند غیابی، اعلامی و تأسیسی ازجمله آرایی است که در هیچ‌یک از قواعد و قوانین داوری، نصی به خود اختصاص نداده است. در حقوق ایران، برخلاف مقررات راجع به داوری داخلی، قانون داوری تجاری بین‌المللی، حاوی مقررات مجزا و کاملی در خصوص تفسیر و تکمیل رأی داوری است. در این مقاله، نویسندگان تلاش کرده‌اند تا هریک از انواع متعدد رأی را مطالعه کرده و پیشنهاد‌هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Types of Awards in International Commercial Arbitration with an Emphasis on Iranian Law

نویسندگان [English]

 • Mostafa Bakhtiarvand 1
 • Mitra Ahmadi 2
1 Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Intellectual Property Law, University of Qom
2 Master of Private Law, University of Qom
چکیده [English]

There are different types of awards in international commercial arbitration and the arbitral tribunal may issue a variety of awards concerning different issues. The arbitral tribunal's authority to issue different types of awards has been explicitly provided for in certain laws. The fact that there are different types of awards may be implied from the International Commercial Arbitration Act of Iran. The most important awards are final, partial and interim awards cited by almost all international instruments. Another category of awards, including default, declaratory and constitutive awards are among those not been referred to in any arbitration rules and laws. In Iranian law, the International Commercial Arbitration Act, contrary to provisions concerning national arbitration, contains distinctive and comprehensive provisions concerning interpretative and supplementary awards. In this analytical-descriptive article, the authors have tried to study different types of awards and put forward some suggestions to amend the Iranian Act.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: International Commercial Arbitration
 • Final Award
 • Interim Award
 • Declaratory Award
 • Constitutive Award
 • الف. فارسی

  ـ کتاب‌

  • امیرمعزی، احمد؛ داوری بازرگانی بین‌المللی، دادگستر،1392.
  • ________؛ داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، چاپ سوم، دادگستر،1387.
  • جنیدی، لعیا؛ اجرای آرای داوری بین‌المللی خارجی، چاپ دوم، شهر دانش،1381.
  • دی ام لئو، جولیان، لوکاس میستلیس و استفان کرول؛ داوری تجاری بین‌المللی، ترجمه: محمد حبیبی مجنده، قم، دانشگاه مفید،1391.
  • شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، جلد دوم، چاپ شانزدهم، دراک،1391.
  • شیروی، عبدالحسین؛ داوری تجاری بین‌المللی، چاپ دوم، سمت،1392.
  • مافی، همایون؛ شرحی بر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، 1395.

  ـ مقاله‌

  • راید، آلان اس؛ «هماهنگی یا عدم هماهنگی قانون نمونه آنسیترال با قانون داوری انگلیس در زمینه داوری تجاری بین‌المللی»، ترجمه: فرهاد خمامی‌زاده، الهیات و حقوق، 19، 1385، 214-197.

  ـ قانون

  • قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران،1376.
  • قانون آیین دادرسی مدنی،1379.

  ـ تارنما

  • شیروی، عبد‌الحسین؛ پرسش‌های حقوقی و قضایی، قابل دسترسی در:

  https://dr.shiravi.com/mtest/1-2/comment-page-93#comments  

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Ashford, Peter,Handbook on International Commercial Arbitration, Juris Publishing Inc., 2nd Ed., 2014.
  • Association for International Arbitration, Interim Measure in International Commercial Arbitration, Maklu, 2007.
  • Binder, Peter, International Commercial Arbitration in Uncitral Model Law Jurisdictions, Swett & Maxweil, 2000.
  • Bennett, Steven C., Arbitration: Essential Concepts, ALM Publishing, 2000.
  • Born, Cary, International Civil Litigation in United States: Commentary & Materials, Kluwer Law International, Revised, 1996.
  • Caron, David D.; Lee M. Caplan, The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary, New York: Oxford University Press, 2010.
  • Cook, Trevor M., Alejandro L. Garcia,International Intellectual Property Arbitration, vol. 2, Kluwer Law International, 2010.
  • Campbell, Dennis; Christion T. Campbell, International Liability of Corporate Director, Juris Publishing Inc., 2nd Ed., 2011.
  • Frey, Martin, Alternative Methods of Dispute Resolution, Cengage Learning: Illustrated, 2000.
  • Born, Gary B., International Arbitration: Law and Practice, Kluwer Law International, 2012.
  • Halket, Thomas D., Arbitration of International Intellectual Property Disputes, Juris Publishing. Inc., 2012.
  • Lee, Karen,Iran–United States Claims Tribunal Reports, vol. 38, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
  • Moses, Margaret L., The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, United States of America: Cambridge University, 2008.
  • Poudret, Jean Francois; Sebastien Besson, Comparative Law of International Arbitration, Sweet & Maxwell, Revised, 2007.
  • Turner, Ray, Arbitration Awards: A Practical Approach, John Wiley & Sons, 2008.
  • Rubino-Sammartano, Mauro, International Arbitration Law and Practice, Netherlands: Kluwer Law International, 2nd Ed., 2001.
  • Redfern, Alan,Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet & Maxwell, 2004.
  • Reed, Lucy; Jan Paulsson & Nigel Blackaby, Guide to ICSID Arbitration, Kluwer Law International, 2004).
  • Schafer, Erik; Herman Verbist & Christophe Imhoos, ICC Arbitration in Practice, Kluwer Law International, 2005.
  • Sanders, Pieter,Quo Vadis Arbitration? Sixty Years of Arbitration Practice: A Comparative Study, Kluwer Law International,1999.
  • Van Den Berg, Albert Jan, New Horizons in International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2005.
  • Van Den Berg, Albert Jan, Arbitration Advocacy in Changing Times, Kluwer Law International, Edition: Illustrated, 2011.
  • Weigand, Frank- Bernd, Practitioner’s Handbook on International Commercial Arbitration, New York: Oxford University Press, Second Edition, 2009.

  - Articles

  • Caron, David D., Lucy F. Reed, “Post Award Proceedings under the UNCITRAL Arbitration Rules”, Arbitration International, vol. 11, No. 4, 1995.
  • Stefan Leimgruber,“Declaratory Relief in International Commercial Arbitration”(2014) 32 ASA Bulletin, Issue 3.

  - Conferences

  - Report

  - Award

  - Rules

  - Conventions