ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانشیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، مصوب 1980 وین یکی از مهم‌ترین اسنادی است که در زمینه یکسان‌سازی حقوق ماهوی تصویب شده است. الحاق به کنوانسیون، نیازمند بررسی دقیق کارکردها و ویژگی‌های آن است. کنوانسیون، موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش قطعیت حقوقی، مدرن‌کردن حقوق داخلی و افزایش تجارت شده و سادگی، قطعیت، منصفانه‌بودن، موفقیت و تفسیر متحدالشکل آن ازجمله دلایل طرفداران کنوانسیون در راستای الحاق به آن است. اما مخالفین آن را سند سازشی، ایستا و ناکارآمد توصیف کرده و اظهار داشته‌اند به جهت همین نواقص، قطعیت حقوقی در سایه آن تأمین نشده و توسط طرفین قرارداد در اغلب معاملات بین‌المللی استثنا می‌شود. ولی ارزیابی کلی بیانگر این است که دلایل طرفداران کنوانسیون قوی‌تر بوده و کنوانسیون موجب ارتقای نظام حقوقی، کاهش هزینه‌ها، افزایش تجارت و توسعه اقتصادی شده و نتیجتاً افزایش رفاه عمومی را در پی دارد و با ملاحظه همین نتایج، الحاق به کنوانسیون توصیه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Accession to the Convention on the International Sale of Goods

نویسندگان [English]

 • Bijan Hajiazizi 1
 • Bijan Bayat 2
1 Corresponding Author, Associate Professor in Law at Bu-Ali Sina University in Hamadan
2 Ph.D. student of Private Law at Bu-Ali Sina University in Hamadan
چکیده [English]

The Convention on the International Sale of Goods (CISG) is one of the most significant documents ratified in the field of harmonization of substantive law. Accession to the CISG needs a precise study of its pros and cons. The convention decreases costs, improves legal certainty, modernizes domestic law and increases trade. Simplicity, certainty, fairness, success and uniform interpretation are among those reasons stuck to by the proponents of accession to the CISG. But opponents of the CISG call into question the harmonization coming from the convention and believe that it is a reconciliatory and unworkable document, and because of this, legal certainty is not secured by this Convention and contracting parties often enter a reservation to it in international transactions. However, the general assessment shows that the reasons given by the proponents are stronger and the Convention improves the legal system, decreases costs, boosts trade and economy and consequently brings about public welfare and with regard to these results, accession to the Convention is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Accession
 • The Convention on the International Sale of Goods (CISG)
 • Harmonization
 • Domestic Law
 • Legal Certainty
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  • امامی، حسن؛ حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ سی‌ام، جلد اول، 1389.
  • انصاری، مرتضی؛ مکاسب، چاپ سنگی، 1375.
  • توحیدی، محمد‌علی؛ مصباح الفقاهه، جلد 7، انتشارات انصاریان، 1417ق.
  • خمینی، سید‌روح‌الله؛ کتاب البیع، جلد پنجم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1421ق.
  • خویی، سید‌ابوالقاسم؛ منهاج الصالحین، چاپ هجدهم، جلد دوم، مدینه‌العلم آیت‌الله‌العظمى سیدخویی، 1410ق.
  • سنهوری، عبدالرزاق؛ مصادرالحق فی الفقه الاسلامی، جلد 6، خرسندی، 1391.
  • کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، چاپ پنجم، جلد پنجم، شرکت سهامی انتشار، 1387.
  • کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، چاپ پنجم، جلد سوم، شرکت سهامی انتشار، 1387.
  • شعاریان، ابراهیم و فرشاد رحیمی؛ حقوق بیع بین‌المللی، شهر دانش، 1393.
  • صفایی و دیگران؛ حقوق بیع بین‌المللی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1390.
  • طباطبایی یزدی، سید محمد‌کاظم؛ حاشیه­المکاسب، جلد دوم، مؤسسه اسماعیلیان، 1378.
  • نجفی، محمد‌حسن؛ جواهرالکلام، جلد 24، دار احیاءالتراث­العربی، بیروت، 1981.
  • بیانکا، میخائیل و ماسیمو بونل؛ تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه: مهراب داراب‌پور، چاپ دوم، گنج دانش،1391.
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ فلسفه عمومی عقود بر پایه اصالت عمل (تئوری موازنه)، گنج دانش، 1381.

  ـ مقاله

  • اشراقی آرانی، مجتبی؛ «تحلیل حقوقی اقتصادی پیش‌بینی نقض قرارداد»، فصلنامهپژوهش‌نامهبازرگانی، شماره 69، 1392.
  • الفت، نعمت‌الله؛ «ارزیابی نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران»، مجله حقوق اسلامی، شماره 33، 1391.
  • امینی، منصور، همایون مافی و حسین اعظمی چهاربرج؛ «بررسی حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران»، مجله مطالعات حقوقی، دوره سوم، شماره اول، 1390.
  • صفایی، حسین؛ «کنوانسیون بیع بین‌المللی و الحاق ایران به آن»، نامه مفید، شماره 52، 1384.
  • کاظمی، محمود و مرضیه ربیعی؛ «نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 و نظام‌های حقوقی خارجی»، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره نخست، 1391.
  • کاظمی نجف‌آبادی، عباس؛ «تاریخچه شکل‌گیری نقض قابل پیش‌بینی در رویه‌قضایی کامن‌لا و ورود آن به مقررات داخلی و بین‌المللی، فصلنامه دیدگاه‌‌های حقوقی، شماره 46 و 47، 1388.
  • میرزانژاد جویباری، اکبر؛ «بحثی پیرامون نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) با مطالعه تطبیقی»، مجله دانشکده حقوق‌وعلوم‌سیاسی دانشگاه تهران، شماره 58، 1381.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Honnold, John O., Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 3rd Ed., Kluwer Law International, 1999.
  • Kruisinga, Sonja A., (Non)Conformity in the 1980 UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: A Uniform Concept?, Intersentia, 2004.
  • Schlechtriem, Peter, Commentary on the UN Convention for the International Sale of Goods, Oxford, 1998.
  • Ziegel, Jacob S., Report to the Uniform Law Conference of Canada on Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1981.

  - Articles

  • Audit, Bernard, “The Vienna Sales Convention and the Lex Mercatoria”, in Lex Mercatoria and Arbitration, Thomas E. Carbonneau ed., rev. ed. [reprint of a chapter of the 1990 edition of this text], (Juris Publishing 1998).
  • Bailey, James E, “Facing the Truth: Seeing the Convention on Contracts for the International Sale of Goods as an Obstacle to a Uniform Law of International Sales”, Cornell International Law Journal, vol. 32, 1999.
  • Cook, Susanne, “The Need for Uniform Interpretation of the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, University of Pittsburg Law Review, vol. 50, 1988.
  • Cuniberti, Gilles, “Is the CISG Benefiting Anybody?”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 39. 2006.
  • D'Amato, Anthony, “Legal Uncertainty”, Northwestern University School of Law, Faculty Working Papers, 2010.
  • Del Duca, Louis F. & Del Duca, Patrick, “Practice under the Convention on International Sale of Goods (CISG): A Primer for Attorneys and International Traders Part I”, Uniform Commercial Code Law Journal, vol. 27, 1995.
  • Del Duca, Louis F. & Del Duca, Patrick, “Practice under the Convention on International Sale of Goods (CISG): A Primer for Attorneys and International Traders Part II”, Uniform Commercial Code Law Journal, vol. 29, 1999.
  • Eiselen, Sieg, “Adoption of the Vienna Convention for the International Sale of Goods (the CISG) in South Africa”, South African Law Journal, Part II, vol. 116, 1999.
  • Farnsworth, E. Allan, “The Convention on Contracts for the International Sale of Goods from the Perspective of the Common Law Countries”, in Anonymous La Vendita Internazionale, Milan, 1981.
  • Ferrari, Franco, “General Principles and International Uniform Commercial Law Conventions: A Study of the 1980 Vienna Sales Convention and the 1988 UNIDROIT Conventions”, Pace International Law Review, vol. 10, 1998.
  • Fitzgerald, Peter L., “The International Contracting Practices Survey Project: An Empirical Study of the Value and Utility of the United Nation’s Convention on the International Sale of Goods (CISG) and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts to Practitioners, Jurists, and Legal Academics in the United States”, Journal of Law and Commerce, vol. 27, 2008.
  • Goode, Roy, “Harmonization, Unification and Internationalization” in Ross Cranston & Roy Goode (eds.) Commercial and Consumer Law-National and International Dimensions, Clarendon, 1993.
  • Goode, Roy, “Reflections on the Harmonization of Commercial Law”, Uniform Law Review, vol. os-19, Issue 1, 1991.
  • Gomez Pomar, Fernando, “The Harmonization of Contract Law through European Rules: A Law and Economics Perspective”, Universitat Pompeu Fabra, InDret, vol. 2, 2008.
  • Garro, Alejandro M., “Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, International Lawyer, vol. 23, 1989.
  • Gyula, Eörsi, “A Propos the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, American Journal of Comparative Law, vol. 31, 1983.
  • Honnold, John. O., “The Sales Convention in Action- Uniform International Words: Uniform Application?”, Journal of Law & Commerce, vol. 8, 1988.
  • Ingeborg, Schwenzer, Pascal, Hachem, “The CISG - Successes and Pitfalls”, American Journal of Comparative Law, vol. 57, 2009.
  • Kashiwagi, Noboru, “Accession by Japan to the Vienna Sales Convention (CISG)”, The University of Tokyo Journal of Law and Politics, vol. 4, 2007.
  • Kazuaki, Sono, “UNCITRAL and the Vienna Sales Convention”, International Lawyer, vol. 18, 1984.
  • Koehler, Martin F., “Survey Regarding the Relevance of the United Nations Convention for the International Sale of Goods (CISG) in Legal Practice and the Exclusion of Its Application”, 2006, Available online at http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/koehler.html#iii, accessed 3 January 2016.
  • Koehler, Martin F., Yujun, Guo, “The Acceptance of the Unified Sales Law (CISG) in Different Legal Systems”, Pace International Law Review, vol. 20, 2008.
  • Osajda, Konrad, “The Experiences, Methods, Objectives, and Perspectives of Unification of Private Law in the European Union”, 2008, Available online at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=897403.
  • Pistor, Katharina, “The Standardization of Law and Its Effect on Developing Economies”, American Journal of Comparative Law, vol. 50, 2002.
  • Rosett, Arthur, “Critical Reflections on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, Ohio State Law Journal, vol. 45, 1984.
  • Stephan, Paul B., “The Futility of Unification and Harmonization in International Commercial Law”, University of Virginia School of Law, Legal Studies Working Paper No. 99-10, 1999, Available Online at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=169209, Accessed 15 March 2016.
  • Sheaffer, Christopher, “The Failure of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and a Proposal for a New Uniform Global Code in International Sales Law”, Cardozo Journal of International and Comparative Law, vol. 15, 2007.
  • Spagnolo, Lisa, “Glimpse through the Kaleidoscope: Choices of Law and the CISG”, Vindobona Journal of International Commercial Law & Arbitration, vol. 1, 2009.
  • Widmer, Corrine, Hachem, Pascal, “Switzerland”, in Franco Ferrari (eds), The CISG and Its Impact on National Legal Systems, Sellier, 2008.
  • Wool, Jeffrey, “Rethinking the Notion of Uniformity in the Drafting of International Commercial Law: A Preliminary Proposal for the Development of a Policy-Based Unification Model”, Uniform Law Review, vol. 1, 1997.
  • Ziegel, Jacob S., “The Future of the International Sales Convention from a Common Law Perspective”, New Zealand Business Law Quarterly, vol. 6, 2000.
  • Ziegel, Jacob S., “The Remedial Provisions in the Vienna Sales Convention: Some Common Law Perspectives”, 1984, Available Online at http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ziegel6.html, Accessed 20 October 2016.
  • Zwart, Sara G., “The New International Law of Sales: A Marriage between Socialist, Third World, Common, and Civil Law Principles”, North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, vol. 13, 1988.

  -  Thesis

  • Ahadi, Mona, “The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Should Developing Nations Such as Iran Adopt the CISG?”, Durham Theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/16/.

  - Websites

  • http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html.
  • http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011PC0635.
  • http://www.cisgac.com/home.

   

  - Cases

  • MCC-Marble Ceramic Center, Inc. v. Ceramica Nuova D'Agostino S.p.A., Available online at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 980629u1.html, Accessed 10 February 2016.
  • Oberlandesgericht Hamburg 28 February 1997, Available online at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970228g1.html#ca, Accessed 10 February 2016.
  • Court of Appeals (Oberlandesgericht) Celle, Germany, 24 July 2009 [13 W 48/09], Available online at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 090724g1.html#cx, Accessed 10 February 2016.
  • RJ & AM Smallmon v. Transport Sales Limited and Grant Alan Miller, [2011] Court of Appeal of New Zealand, http://www.unilex.info/ case.cfm?pid=1&do=case&id=1617&step=Abstract.