پیامدهای خوانش دستور گرایانه از حقوق بین الملل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

2 استاد حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه هنوز نمی‌توان با قاطعیت از «قانون اساسی بین‌المللی» سخن گفت یا فهرست قواعد دستوری بین‌المللی را احصا کرد، دستورگرایی به‌عنوان یک رویکرد در خوانش و تفسیر حقوق بین‌الملل، جایگاه خود را یافته است. چنین فهمی از حقوق بین‌الملل که کارکرد اصلی‌ا‌ش، همچنان تنظیم روابط میان حاکمیت دولت‌های برابر است، آثاری به دنبال دارد و موجب تحول در ادراک این نظام حقوقی می‌شود. مطالعه تحلیلی ـ توصیفی حاضر نشان می‌دهد که خوانش دستورگرایانه، انگاره‌های سلسله‌مراتبی حقوق بین‌الملل را تقویت می‌کند و ازاین­رو، سبب شفافیت و انسجام حقوق برای تابعان می‌شود و تفسیر قواعد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌علاوه، هم حاکمیت ملی و هم حکمرانی بین‌المللی در پرتو قواعد دستوری، با محدودیت‌های عملی روبه­رو می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequences of Constitutional Reading of International Law

نویسندگان [English]

 • Amir Maghami 1
 • Abbasali Kadkhodaei 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Theology, Shahid Ashrafi Isfahani, Isfahan University;
2 Professor of law at Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Although it is not possible now to have a claim on the existence of an “international (codified) constitution” or a decisive list of international constitutional rules, constitutionalism as an approach for reading and interpretation of the international law has developed its foundation. Such understanding of the international law – that its main function is the regulation of relations between equal sovereign States - leads to the evolution of perception of this legal system. This analytical–descriptive study shows that constitutional reading promotes hierarchical tenets of international law and so, causes transparency and integrity for its subjects and affects the interpretation of the rules. Furthermore, both national sovereignty and international governance face practical constraints in the light of constitutional rules.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Constitutionalism
 • International Law
 • Normative Hierarchy
 • Interpretation
 • Sovereignty
 • International Governance
 • منابع:

  الف) فارسی

  ـ کتاب

  • تسون، فرناندو؛ فلسفه حقوق بین‌الملل، ترجمه: محسن محبی، شهر دانش، 1388.
  • حسن‌وند، محسن؛ دستورگرایی در عرصه فراملی، بررسی نمونه اتحادیه اروپا، شرکت سهامی انتشار، 1391.
  • رنانی، محسن؛ اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران (درآمدی بر عبور تمدن­ها)، جلد اول، قابل دسترس در: www.renani.ir
  • فلسفی، هدایت‌الله؛ صلح جاویدان و حکومت قانون، دیالکتیک همانندی و تفاوت، فرهنگ نشر نو، 1390.
  • کاسکنیمی، مارتی؛ فرجام حقوق بین‌الملل: نوسان میان تکنیک و تدبیر، ترجمه: قاسم زمانی و آرامش شهبازی، شهر دانش، 1389.

   

  ـ مقاله

  • آزادبخت، فرید؛ «پارادایم میان‌رشته‌ای حقوق بین‌الملل: یک بررسی سیستمی با روابط بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره 3، شماره 1.
  • جلالی، محمود و امیر مقامی؛ «کارکرد حقوق بین‌الملل در فرایند جهانی‌شدن حقوق»، فصلنامه حقوق، دوره 41، شماره 3، 1390.
  • عابدینی، عبدالله؛ «ماهیت چندپارگی حقوق بین‌الملل»، حقوق ملل، سال 1، شماره 1، 1390.
  • فلسفی، هدایت‌الله، «روش‌های منطقی شناخت حقوق بین‌الملل: تفسیر و اجراء مقررات حقوق بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 11، 1371.
  • محبی، محسن و هادی آذری؛ «پاسخ‌هایی جدید به سؤال‌هایی قدیمی: درس‌هایی از آرای کادی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 74، 1395.
  • موسوی، سیدفضل‌اله و وحید بذّار؛ «نظارت قضایی محاکم بین‌المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 54، 1395.
  • ویلیامز، مارک؛ «بازاندیشی در مفهوم حاکمیت: تأثیر جهانی‌شدن بر حاکمیت دولت»، ترجمه: اسماعیل مردانی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 155.

   

  ب) انگلیسی

  - Book

  • Byers, Michael, Custom, Power and the Power of Rules: International Relations and Customary International Law, Cambridge University Press, 2003.
  • Capaldo, Giuliana Ziccardi, The Pillars of Global Law, Burlibgton, Ashgate, 2008.
   • Crawford, James, Chance, Order, Change, the Course of International Law, The Hague, Academy of International Law, 2013.
   • Cohen, Amichai, “Domestic Courts and Sovereignty”, in: The Shifting Allocation of Authority in International Law Considering Sovereignty, Supremacy and Subsidiarity, Tomer Broude And Yuval Shany (Eds), Oxford, Hart Publishing, 2008.
   • Conforti, Bendicto, The Law and Practice of the United Nations, Boston, Leiden, Martinus Nijhoff, 2005.
   • Dunoff, Jeffrey L. and Joel P. Trachtman, “A Functional Approach to International Constitutionalization”, in: Ruling the World? Constitutionalism, International Law, and Global Governance, Jeffrey L. Dunoff and Joel P. Trachtman (Eds), Cambridge University Press, 2009.
   • Fassbender, Bardo, The United Nations Charter as the Constitution of the International Community, Martinus Nijhof, 2009.
   • Galicki, Zdzislaw, “Hierarchy in International Law within the Context of Its Fragmentation”, in: International Law between Universalism and Fragmentation, Isabelle Buffard, et al (eds), Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
   • Hillgruber, Christian, “The Right of Third States to Take Countermeasures”, in: Christian Tomuschat And Jean-Marc Thouvenin (Eds), The Fundamental Rules of the International Legal Order, Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
   • Kadelbach, Stefan, “Jus Cogens, Obligations Erga Omnes and Other Rules – The Identification of Fundamental Norms”, in: Christian Tomuschat and Jean-Marc Thouvenin (Eds), The Fundamental Rules of the International Legal Order, Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
   • Klabbers, Jan, Anne Peters, and Geir Ulfstein, The Constitutionalization of International Law, Oxford: Oxford University Press, 2009.
   • Koji, Teraya, “Multifaceted Conceptions of Implementation and the Human Rights Approach”, in: Public Interest Rules Of International Law Towards Effective Implementation, Teruo Komori and Karel Wellens (Eds), Surrey, Ahgate, 2009.
   • Lavranos, Nikolaos, “Towards A Solange-Method between International Courts and Tribunals?”, in: The Shifting Allocation of Authority in International Law Considering Sovereignty, Supremacy and Subsidiarity, Tomer Broude and Yuval Shany (Eds), Oxford, Hart Publishing, 2008.
   • Roth, Brad R., State Sovereignty, International Legality and Moral Disagreement, in: The Shifting Allocation of Authority in International Law Considering Sovereignty, Supremacy and Subsidiarity, Tomer Broude And Yuval Shany (Eds), Oxford, Hart Publishing, 2008.
   • Schweigman, David, The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter Legal Limits and the Role of the International Court of Justice, The Hague, Kluwer Law International, 2001.
   • Schwöbel, Christine E. J., Global Constitutionalism in International Legal Perspective, Leiden, Martinus Nijhof Publishers, 2011.
   • Shraga, Daphna, “The Security Council and Human Rights—from Discretion to Promote to Obligation to Protect”, in: Securing Human Rights: Achievements and Challenges of the UN Security Council, Bardo Fassbender (Ed), Oxford University Press, 2011.
   • Teson, Fernando, A Philosophy of International Law, Colorado: Westreview, 1998.
   • Vicuna, Francisco Orrego, International Dispute Settlement in an Evolving Global Society Constitutionalization, Accessibility, Privatization, Cambridge University Press, 2009.
   • Vidmar, Jure, “Norm Conflicts and Hierarchy in International Law: Towards a Vertical International Legal System?”, in: Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights, Erika De Wet, Jure Vidmar (eds), Oxford University Press, 2012.
   • Wheatley, Steven, The Democratic Legitimacy of International Law, Oxford: Hart, 2010.
   • Zemanek, Karl, “Can International Law Be ‘Constitutionalized’?”, in: Perspectives of International Law in 21st Century, Marco Kohen, et al. (Eds), Leiden, Martinus Nijhof Publishers, 2012

   

  - Article

  • Bernd, Martenczuk, “The Security Council, the International Court and Judicial Review: What Lessons from Lockerbie?, EJIL, vol. 10, 1999.
  • Broude, Tomer, “Keep Calm and Carry On: Martti Koskenniemi and the Fragmentation of International Law”, Temple Int’l & Comp. L .J. , vol. 27, No. 2, 2013.
  • Buchanan, Allen and Russell Powell, “Survey Article: Constitutional Democracy and the Rule of International Law: Are They Compatible?”, JPP, vol. 16, No. 3, 2008.
  • De Burca, Grainne, “The European Court of Justice and the International Legal Order after Kadi”, HILJ, vol. 51, No. 1, 2010.
  • De Wet, Erika, “The International Constitutional Order”, ICLQ, vol. 55, 2006.
  • De Wet, Erika, “The Emergence of International and Regional Value Systems as a Manifestation of the Emerging International Constitutional Order”, LJIL, vol. 19, 2006.
  • De Wet, Erika, “The Role of European Courts in the Development of a Hierarchy of Norms within International Law: Evidence of Constitutionalisation?”, ECLR, vol. 5, 2009.
  • Diggelmann, Oliver and Tilmann Altwicker, “Is There Something Like a Constitution of International Law? A Critical Analysis of the Debate on World Constitutionalism”, ZaöRV 68, 2008.
  • Dunoff, Jeffrey L., “Why Constitutionalism Now? Text, Context and the Historical Contingency of Ideas”, JILIR, vol. 1, 2004.
  • Eberhard, Harald, “Rights of the Charter of Fundamental Rights as Constitutionally Guaranteed Rights, ICL Journal, vol. 7, No. 1, 2013.
  • Guggisberg, Solène, “The Nada Case before the ECtHR: A New Milestone in the European Debate on Security Council Targeted Sanctions and Human Rights Obligations”, Croatian Yearbook of European Law and Policy, vol. 8, 2012.
   • Hall, Stephen, “The Persistent Spectre: Natural Law, International Order and the Limits of Legal Positivism, EJIL, vol. 12, No. 2, 2001.
   • Koskenniemi, Martti, “International Law: Between Fragmentation and Constitutionalism”, European University Institute, Florence, 2006.
   • Koskenniemi, Martti, “The Politics of International Law”, EJIL, vol. 1, No. 4, 1990.
    • Kotzur, Markus, “Overcoming Dichotomies: A Functional Approach to the Constitutional Paradigm in Public International Law”, GJIL, vol. 4, No. 2, 2012.
    • Krajewski, Markus and Christopher Singer, “Should Judges Be Front-Runners? The ICJ, State Immunity and the Protection of Fundamental Human Rights”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 16, 2012.
    • Mattheis, Clemens, “The System Theory of Niklas Luhmann and the Constitutionalization of the World Society”, GJIL, 4:2, 2012.
    • Ohlin, Jens David, “Nash Equilibrium and International Law”, CorLR, vol. 96, 2011.
    • Orakhelashvil, Alexander, “The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United Nations Security Council Resolutions”, EJIL, vol. 16, No.1, 2005.
    • Peters, Anne, “The Merits of Global Constitutionalism”, IJGLS, 16:2, 2009.
    • Anne Peters, “Global Constitutionalism Revisited”, International Legal Theory, vol. 11, 2005.
    • Poole, Thomas, Sovereign Indignities: International Law as Public Law, EJIL, vol. 22, No. 2, 2011.
    • Rosenfeld, Michel, “Is Global Constitutionalism Meaningful or Desirable?”, EJIL, vol. 25, No. 1, 2014.
    • Shelton, Dinah, “Normative Hierarchy in International Law”, AJIL, vol. 100, No. 2, 2006.
    • Viellechner, Lars, “Constitutionalism as a Cipher: On the Convergence of Constitutionalist and Pluralist Approaches to the Globalization of Law”, GJIL, vol. 4, No. 2, 2012.
    • Waldron, Jeremy, “Are Sovereigns Entitled to the Beneft of the International Rule of Law?”, EJIL, vol. 22, No. 2, 2011.

   

  - Documents

  • UNGA, Res. 67/1, 2012.
  • UNGA, RES. 67/19, 2012.
  • UN SC Res. 687, 1991.
  • UNSC Res. 692, 1991.
  • UNSC Res. 748, 1992.
  • UNSC Res. 827, 1993.
  • UNSC Res. 942, 1994.
  • UNSC Res. 955, 1994.
  • UNSC, Res.1244, 1999.
  • UNSC, Res. 1272, 1999.
  • UNSC Res. 1267, 1999.
  • UNSC Res. 1390, 2002.
  • UNSC, Res. 1904, 2009.
  • UNSC, Res. 2160, 2014.
  • UNSC, Res. 2161, 2014.

   

  - Judgments

  • United States v. Krupp, Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10.
  • ECtHR, Case of Jones and Others v. The United Kingdom, Judgement 14 January 2014.
  • ECtHR, Case of Nada.
  • ECtHR, Case of Al-Adsani v. The United Kingdom, Judgement 21 November 2001.
  • Case Bverfge 37, 271 2 Bvl 52/71 Solange I-Beschluß, 29 May 1974, And Case Bverfge 73, 339 2 Bvr 197/83 Solange Ii-Decision, 22 October 1986.
  • ICJ, Applicability of the Obligation to Arbitrate under Section 21 of the United Nations Headquarters Agreement of 26 June 1947, ICJ Repors, 1988.
  • ICJ, Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), ICJ Repors, 2002.
  • ICJ, Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), ICJ Repors, 2003.
  • ICJ, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervention), ICJ Repors, 2012.

  PCIJ, Exchange of Greek and Turkish Populations, ICJ Repors, 1925.