رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی ربات های نظامی خود فرمان و مسوولیت ناشی از اقدامات آن ها

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مزایای متعددی که استفاده از ربات های نظامی در مقایسه با افراد انسانی رزمنده دارند، سبب شده است تا این ربات ها به طور گسترده در مخاصمات مسلحانه مورد استفاده قرار بگیرند. گروهی از این ربات ها که می توانند بدون این که از سوی عامل انسانی هدایت شوند، عمل نمایند، ربات های نظامی خود فرمان هستند. این ربات ها هنوز چنین قابلیتی پیدا نکرده اند تا بتوانند قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و اصل تناسب را به طور کامل رعایت نمایند. با توجه به نقش افراد متعدد از جمله تولید کننده، طراح، برنامه نویس و فرمانده جنگی در اقدامات این ربات ها، نظریه هایی در خصوص مسووایت مطلق آنها، مسوولیت مشترک آنها با افراد مزبور و مسوولیت مطلق افراد ارایه شده است. در حال حاضر و به سبب تبعیت کامل این ربات ها از برنامه ای که برای آن ها نوشته می شود، تنها می توان مسوولیت انسان را در قبال اعمال آن ها پذیرفت. لذا، علی رغم پذیرش مسوولیت اولیه شخص به کار گیرنده این ربات ها، انتساب رفتار آنها اصولاً بر اساس رابطه سببیت میان آن رفتار و عامل ایجاد آن اعم از برنامه نویسی نادرست یا ویژگی مکانیکی ربات انجام می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Observance of International Humanitarian Law by Autonomous Military Robots and the Responsibility for Their Actions

نویسنده [English]

 • Amir Hossein Ranjbarian 1
1 Associate professor, Sciences and Researches Branch of University of Tehran
چکیده [English]

The multiple benefits of military robots compared with human combatants have caused these robots to be widely used in armed conflicts. Some of these robots that can act without remote control are Autonomous Military Robots. These robots have yet to find such a feature to totally observe rules of International Humanitarian Law such as the principle of discrimination and the principle of proportionality. According to the roles of multiple persons including producer, designer, programmer and warlords with respect to the actions of the robots, theories about their absolute responsibility, shared responsibility and absolute responsibility of persons have emerged. Due to the robot's full compliance with the program for which they are written, only human responsibility could be accepted for their actions. Therefore, despite the acceptance of primary responsibility of the person that uses robots, attribution of their conduct is generally based on the causal relationship between behavior and its cause of creation including incorrect programming or mechanical features of the robot.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military Robot
 • International humanitarian law
 • responsibility
 • Armed Conflict
 • Autonomous Robot
 • منابع:

  الف) فارسی

  ـ کتاب

  • ساعد، نادر؛ «حقوق بشردوستانه و مسائل نوظهور (جنگ‌های پسانوین)»، خرسندی، 1387.
  • ممتاز، جمشید و فریده شایگان؛ «حقوق بین‌الملل بشردوستانه در برابر چالش‌های مخاصمات مسلحانه عصر حاضر»، شهر دانش، 1393.
  • ممتاز، جمشید و امیرحسین رنجبریان؛ «حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی»، چاپ سوم، میزان، 1387.

   

  ـ مقاله

  • اوتر، استفان؛ «کاربرد روش‌ها و ابزارهای نبرد»، ترجمه: نادر ساعد، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ویراسته دیتر فلک، سیدقاسم زمانی و نادر ساعد،1387.
  • بذّار، وحید؛ «جایگاه اخلاق در حقوق بین­الملل»، فصلنامه تحقیقات حقوقی معاهده، شماره ۲، 139۷.
  • تاورنیه، پُل؛ «اصل تفکیک و کاربرد تسلیحات»، مجموعه مقالات همایش حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی، ویراسته پوریا عسکری و ژان ماری هنکرتز، 1392.
  • تدینی، عباس و مصطفی کازرونی؛ «کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 54، 1395.
  • تدینی، عباس و مصطفی کازرونی؛ «بررسی قواعد بشردوستانه حاکم بر کاربرد پهپادها در مخاصمات مسلحانه (مطالعه موردی حملات پهپادهای امریکا)»، فصلنامه راهبرد، سال بیست و چهارم، شماره 74، 1394.
  • حبیبی، همایون و وحید بذّار؛ «حملات سایبری و ممنوعیت توسل به زور»، فصلنامه تعالی حقوق، شماره 19، 139۷.
  • رنجبریان، امیرحسین و رضوان باقرزاده؛ «بنیان اجرای حقوق بشردوستانه تعهد دولت‌ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه»، مجله پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، شماره 46، 1394.
  • زمانی، سیدقاسم و سیدرضا رفیعی؛ «کاربرد سلاح‌های حاوی اورانیوم ضعیف‌شده از منظر حقوق بشردوستانه بین­المللی»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 49، 1392.
  • ملزر، نیلز؛ «روند شفاف‌سازی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مفهوم مشارکت مستقیم در مخاصمات طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه»، مجموعه مقالات همایش حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی، ویراسته پوریا عسکری و ژان ماری هنکرتز، 1392.
  • محبی، محسن و وحید بذّار؛ «مفهوم استناد به مسئولیت بین­المللی با تأکید بر طرح مسئولیت بین­المللی دولت­ها (2001)»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 4۸، شماره ۱، 139۷.

   

  ب) انگلیسی

  - Books

  • Boothby, William H. 2016, Weapons and the Law of Armed Conflict, Axford University Press.
  • Boothby, William H. 2014, Conflict Law: The Influence of New Weapons Technology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
  • Galliott, Jai. 2015, Military Robots: Mapping the Moral Landscape, Ashgate Publishing Company.
  • Jha, U. C. 2016, Killer Robots: Lethal Autonomous Weapon Systems Legal, Ethical and Moral Challenges, Vij Books India Pvt Ltd.
  • Krishnan, Armin. 2009, Killer Robots: Legality and Ethicality of Autonomous Weapons, Ashgate Publishing Company.
  • Melzer, Nils and Kuster, Etienne. 2016, International Humanitarian Law: comprehensive introduction,International Committee of the Red Cross.
  • Springer, Paul J. 2013, Military Robots and Drones: A Reference Handbook,ABC-CLIO, LLC.

   

  - Articles

  • Akerson, David. 2013, “The Illegality of Offensive Lethal Autonomy”, International Humanitarian Law and the Changing Technology of War-edited by Dan Saxon, Martinus Nijhoff Publishers.
  • Alston, Philip. 2012, “Lethal Robotic Technologies: The Implications for Human Rights and International Humanitarian Law”, JLIS Special Edition, vol. 21(2).
  • Arkin, Ronald C. 2007, “Governing Lethal Behavior: Embedding Ethics in a Hybrid Deliberative/Reactive Robot Architecture”, Technical Report GIT-GVU-07-11.
  • Asaro, Peter M. 2012, “On Banning Autonomous Weapon Systems: Human Rights, Automation, and the Dehumanization of Lethal Decision-Making”, International Review of the Red Cross, vol. 94, Number 886.
  • Asaro, Peter M. 2008, “How Just Could a Robot War Be?”, Current Issues in Computing and Philosophy-edited by Adam Briggle and Katinka Waelbers and Philip Brey, IOS Press.
  • Barnidge, Robert P. 2006, “The Due Diligence Principle under International Law”, International Community Law Review, vol. 8, Issue 1.
  • Boothby, William. 2013, “How Far Will the Law Allow Unmanned Targeting to Go?”, International Humanitarian Law and the Changing Technology of War-edited by Dan Saxon, Martinus Nijhoff Publishers.
  • Carafano, James Jay. 2014, “Autonomous Military Technology-Opportunities and Challenges for Policy and Law”, Backgrounder No. 2932 on National Security and Defense, Heritage Foundation.
  • Crootof, Rebecca. 2015, “War, Responsibility, and Killer Robots”, N.C. J. INT’L L. & COM. REG, vol. XL.
  • Crootof, Rebecca. 2015, “The Killer Robots Are Here: Legal and Policy Implication”, Cardozo Law Review, vol. 36.
  • Evans, Tyler D. 2013, “At War with the Robots: Autonomous Weapon Systems and the Martens Clause”, Hofstra Law Review, vol. 41, Issue. 3.
  • Geiss, Robin. 2015, “The International Law Dimension of Autonomous Weapons Systems”, Friedrich Ebert Stiftung.
  • Golebiewski, Daniel. 2013, “With Great Power, Comes Great Responsibility: Keeping a Human Finger on the Killer Robot’s Trigger”, Small Wars Journal.
  • Harbers, Maaike and Baar, Thomas and Peeters, Marieke. 2014, “Designing for Responsibility - Five Desiderata of Military Robots”, Responsible Innovation: Values and Valorisation (21 – 22 May 2014).
  • Hattan, Titus. 2015, “Lethal Autonomous Robots: Are They Legal under International Human Rights and Humanitarian Law?”, Nebraska Law Review, vol. 93, Issue 4.
  • Hellstrom, Thomas. 2013, “On the Moral Responsibility of Military Robots”, Ethics and Information Technology, vol. 15, Issue 2.
  • Johnson, Deborah G. and Noorman, Merel E. 2014, “Responsibility Practices in Robotic Warfare”, Military Review, vol. 92, Issue 3.
  • Kerr, Ian and Szilagyi, Katie. 2016, “Asleep at the Switch? How Killer Robots Become a Force Multiplier of Military Necessity”, Robot Law-edited by Ryan Calo and A Michael Froomkin and Ian Kerr, Edward Elgar Publishing.
  • Liu, Hin-Yan. 2012, “Categorization and Legality of Autonomous and Remote Weapons Systems”, International Review of the Red Cross, vol. 94, Number 886.
  • Lokhorst, Gert-jan and Van Der Haven, Jeroen. 2012, “Responsibility for Military Robots”, Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of Robotics-edited by Patrick Lin and Keith Abney and George A. Bekey, Massachusette Institute of Technology (MIT) Press.
  • Müller, Vincent C. and Simpson, Thomas W. 2014, “Autonomous Killer Robots Are Probably Good News”, Sociable Robots and the Future of Social Relations: Proceedings of Robo-Philosophy 2014-edited by Johanna Seibt and Raul Hakli and Marco Norskov, IOS Press.
  • Noorman, Merel E. andJohnson, Deborah G. 2014, “Negotiating autonomy and responsibility in military robots”, Ethics and Information Technology, vol. 16, Issue 1.
  • O'Connell, Mary Ellen. 2014 “Banning Autonomous Killing: The Legal and Ethical Requirement That Humans Make Near-Time Lethal Decisions”, The American Way of Bombing: Changing Ethical and Legal Norms, from Flying Fortresses to Drones-edited by Matthew Evangelista and Henry Shue, Cornell University Press.
  • Pagallo, Ugo. 2011, “Robots of Just War: A Legal Perspective”, Philosophy and Technology, 24 (3).
  • Roff, Heather M. 2014, “The Strategic Robot Problem: Lethal Autonomous Weapons in War”, Journal of Military Ethics, vol. 13, No. 3.
  • Royakkers, Lambèr and Olsthoorn, Peter. 2015, “Military Robots and the Question of Responsibility”, Human Rights and Ethics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications-edited by Management, Association, Information Resources, IGI Global.
  • Schmitt, Michael N. 2013, “Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: A Reply to the Critics”, Harvard National Security Journal Feature, pp. 1-37.
  • Schmitt, Michael N. and Thurnher, Jeffrey S. 2013, “‘Out of the Loop’: Autonomous Weapon Systems and the Law of Armed Conflict,” Harvard National Security Journal, vol. 4, pp. 231-281.
  • Sharkey, Noel E. 2012, “The Evitability of Autonomous Robot Warfare”, International Review of the Red Cross, vol. 94, Number 886.
  • Singer, Peter W. 2008, “Robots at War: The New Battlefield”, 2008 Wilson Q.
  • Sparrow, Robert. 2011, “Robotic Weapons and the Future of War”, New Wars and New Soldiers: Military Ethics in the Contemporary World-edited by Jessica Wolfendale and Paolo Tripodi, Ashgate Publishing Company.
  • Sparrow, Robert. 2007, “Killer Robots”, Journal of Applied Philosophy, vol. 24, No.1.
  • Sudia, Frank W. 2001, “A Jurisprudence of Artilects: A Blueprint for a Synthetic Citizen”, Journal of Future Studies, vol. 6.
  • Titiriga, Remus. 2016, “Autonomy of Military Robots: Assessing the Technical and Legal ('Jus in Bello') Thresholds”, The John Marshall Journal of Information Technology & Privacy Law, vol. 32, Issue. 2.