تعارض قوانین در حمل و نقل چندوجهی کالا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد؛

2 (نویسنده مسئول) استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد؛

چکیده

به‌موازات پیشرفت علم، شیوه‌های جدید حمل‌و‌نقل ابداع شد. یکی از رایج‌ترین شیوه‌ها، حمل‌و‌نقل چندوجهی است که به‌ویژه در حمل‌و‌نقل کالا به کار می‌رود. سؤال مهم در مورد این شیوه این است که قانون حاکم بر حمل‌و‌نقل چندوجهی کالا کدام است؟ فقدان قانون یکنواخت بین‌المللی در خصوص حمل‌و‌نقل چندوجهی و همچنین فقدان مقررات ملی مرتبط در بسیاری از نظام‌های حقوقی، چالش اساسی در پاسخ به این سؤال ایجاد کرده است.
مقاله حاضر، اعمال سیستم شبکه‌ای و استفاده از مقررات کنوانسیون‌های یک‌وجهی را به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد می‌کند. البته در مواردی هم‌پوشانی‌ها و تعارض‌هایی میان قواعد این کنوانسیون‌ها مشاهده می‌شود که اعمال قواعد حل تعارض مندرج در کنوانسیون‌های یک‌وجهی و قواعد مقرر در ماده 30 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، راه‌گشاست. همچنین، استفاده از قراردادهای استاندارد در حمل‌و‌نقل چندوجهی در چارچوب قانون حاکم، مانع بروز برخی تعارض‌‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflict of Laws in Multimodal Transport of Goods

نویسندگان [English]

 • Negar Rokhchakav 1
 • Azam Ansari 2
1 MA in Private Law, Ferdowsi University of Mashhad
2 (Corresponding Author), Assistant Professor of Law, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

With the advent of science, new transport modes have been developed. One of the most common of these modes is international multimodal transport which is used especially in the transport of goods. The important issue regarding this mode is the applicable law governing multimodal transport. The non-existence of an international uniform law and the non-existence of internal laws in many legal systems concerning multimodal transport have resulted in a fundamental challenge in international transport law. This essay suggests an application of the network system and the use of existing unimodal conventions’ regulations as a solution. Although in some cases, there are some overlaps and conflicts among these conventions’ rules, the application of conflict of laws’ rules in some unimodal conventions and regulations in Article 30 of 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties can be useful. In addition, using the standard contracts within the framework of applicable law in multimodal transport may prevent some conflict of laws.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conflict of Laws
 • International Transport Contract
 • Multimodal Transport
 • Applicable Law
 • منابع:

  الف) فارسی

  ـ کتاب

  • تقی‌زاده، ابراهیم؛ حقوق حمل‌و‌نقل دریایی، مجد، 1389.
  • ربیعی، فرانک؛ حقوق حمل‌و‌نقل زمینی، هوایی، دریایی، آریان، 1386.
  • شیروی، عبدالحسین؛ حقوق تجارت بین‌الملل، سمت، 1390.
  • مشهدی، هادی؛ حقوق دریایی موارد معافیت متصدی حمل‌و‌نقل دریایی از مسئولیت، حقوق امروز، 1392.

   

  ـ مقاله

  • جباری، منصور؛ «بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل‌و‌نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد حمل‌و‌نقل»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 2، 1391.
  • ــــــــــــــ ؛ «مروری بر اسناد حاکم بر حقوق حمل‌و‌نقل بین‌المللی هوایی و سیر تحول آن»، پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، شماره 26، 1388.
  • ــــــــــــــ ؛ «نقش تقصیر یا عمد در مسئولیت متصدی حمل‌و‌نقل بین‌المللی هوایی»، ویژه‌نامه هفته پژوهش، سال دوازدهم، شماره 30، 1389.
  • سادات حسینی، سیدحسین؛ «بررسی مبنای مسئولیت متصدی حمل‌و‌نقل جاده‌ای کالا در کنوانسیون قرارداد حمل‌و‌نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (کنوانسیون سی.ام.آر.) و مقایسه آن با حقوق ایران و انگلیس»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 42، 1384.
  • شیروی، عبدالحسین؛ «قراردادهای استاندارد (الحاقی) در حقوق کامن‌لو با تأکید بر حقوق انگلستان و امریکا»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال چهارم، شماره 12، 1381.
  • فیضی چکاب، غلام نبی و مهسا آذرمهر؛ «گسترش قلمرو حاکمیت قواعد دریایی روتردام 2009 به حمل مرکب و همزیستی آن با سایر کنوانسیون‌های حمل‌و‌نقل»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره 8، 1393.
  • میرزانژاد جویباری، اکبر و محسن مرادی گوارشکی؛ «چالش‌های موجود در مسئولیت عامل حمل‌و‌نقل ترکیبی در کنوانسیون ژنو (1980) و تأملی در حقوق ایران»، پژوهشنامه حقوق‌‌وعلومسیاسی، سال اول، شماره 2و3، 1385.
  • نژندی‌منش، هیبت‌الله و سمانه لـله‌گانی؛ «قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌و‌نقل چندوجهی بین‌المللی کالا»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 46، 1394.
  • نیکبخت، حمیدرضا؛ «تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم در تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده»، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، شماره 32، 1384.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Asariotis, R., et al., Intermodal Transportation and Carrier Liability, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1999.
  • Clarke, Malcolm and Yates, David, Contracts of Carriage by Land and Air, London: Lloyd's of London Press, 2004.
  • De Wit, Ralph, Multimodal Transport, London: Lloyd's of London Press, 1995.
  • Hill, Donald James, Messent, Andrew D., and Glass, David Alan, CMR: Contracts for the International Carriage of Goods by Road, London: Lloyd's of London Press, 2000.
  • Marian Hoeks, Multimodal Transport Law: The Law Applicable to the Multimodal Contract for the Carriage of Goods – Kluwer Law International, 2010.
  • Sturley, Michael F., “General Principles of Transport Law and the Rotterdam Rules” in: Gu¨ner-O¨zbek, Meltem Deniz (ed), The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea an Appraisal of the “Rotterdam Rules”. Berlin: Springer.
  • Wilson, John Furness, Carriage of Goods by Sea, Harlow: Pearson Education, 2004.

   

  - Articles

  • Berlingieri, Francesco, (2003), “A New Convention on the Carriage of Goods by Sea: Port-to-Port or Door-to-Door?” Uniform Law Review, vol. 8, No.1-2.
  • Chenal, Thomas K., (1978), “Uniform Rules for a Combined Transport Document in Light of the Proposed Revision of the Hague Rules”, Arizona Law Review, No. 20.
  • Diamond, Anthony, (1980), “Legal Aspects of the Convention in Multimodal Transport the 1980 UN Convention”, Papers of a one day seminar held by Southampton University’s Faculty of Law on September 12th 1980.
  • Frederick, David C., (1991), “Political Participation and Legal Reform in the International Maritime Rule Making Process: From Hague to Hamburg Rules”, Journal of Maritime Law and Commerce, vol. 22, No.1.
  • Hoeks, Marian, (2008), “Multimodal Carriage with a Pinch of Sea Salt: Door to Door under the UNCITRAL Draft Instrument”, European Transport Law, vol. 10.
  • Jiang, Su Tong and Peng, Wang, (2009), “Carrier’s Liability under International Maritime Conventions and the UNCITRAL Draft Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea”, Transport, vol. 24, No. 4.
  • Patterson, Mark R., (2010), “Standardization of Standard-form Contracts: Competition and Contract Implications”, William and Mary Law Review, vol. 52, No. 2.
  • Van der Ziel, Gertjan, (2009), “Multimodal Aspects of the Rotterdam Rules”, Uniform Law Review, vol. 14, No. 4.

   

  - Theses and Documents and Judgments

  • Adamsson, Joakim, (2011), “The Rotterdam Rules: A Transport Convention for the Future?” Unpublished Thesis, Faculty of Law, Lund University, Sweden. Available at: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func= downloadFile&recordOId=229filLast visited at 11 December 2015.
  • Colebunders, Caroline, (2013), “Multimodal Cargo Carrier Liability and Insurance in Search of Suitable Regime”, Unpublished Thesis, Faculty of Law, University of Ghent, Belgium. Available at: http://docplayer.net/ 13683118-Multimodal-cargo-carrier-liability-and-insurance-in-search-of-suitable-regime.html. Last visited at 20 August 2016.
  • Conrado, Iara Costa, (2011), “Multimodal Aspect of the Rotterdam Rules: A Critical Analysis of the Liability of the MTO”, Unpublished Thesis, Faculty of Law, Lund University, Sweden. Available at: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/1976401. Last visited at 22 June 2016.
  • Jeon, Haedong, (2013), “Coping with Muddles and Uncertainty in the Field of Multimodal Transport Liability”, Unpublished Thesis, University of Southampton, Southampton, Available at: http://eprints.soton.ac.uk/ 359284/. Last Visited at 24 March 2016.
  • Report by the UNCTAD Secretariat, (2006), United Nations Conference on Trade and Development: “Carriage of Goods by Air: A Guide to the International Legal Framework”.
  • Dutch Courts. Rb Haarlem 9 July 2008, S&S 2009, 9.
  • Hof Den Haag 22 March 2003, S&S 2005, 113.
  • Hof Den Haag 25 May 2004, S&S 2004, 126.
  • Hof Den Haag 26 September 2000, S&S 2001, 21.
  • Quantum Corporation Inc and Ors v Plane Trucking Ltd and Anr [2002] EWCA Civ 350 (27th March, 2002) Available at: http://www.bailii.org/ew/ cases/EWCA/Civ/2002/350.html.Rb Rotterdam 10 April 1997, S&S 1999, 19.
  • Rb Rotterdam 22 February 2006, S&S 2007, 119.
  • Rb Rotterdam 17 September 2003, S&S 2007, 63.