قانون حاکم در دعاوی بین‌المللی مالکیت فکری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در هر دعوای بین‌المللی، تعیین قانون حاکم، از مسائل اولیه حل دعواست. تعیین قانون حاکم در هر دعوا  روش‌های خاصی دارد. این روش‌ها در حقوق بین‌الملل خصوصی مهم­تر و پیچیده­تر است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حقوق نمی‌توان به‌صرف جنبه مالی دعوا، از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد. این مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین ویژگی، پیچیدگی بیشتری را ایجاد می‌کند. ایجاد حق، انتقال حق، نقض حق و حمایت از حق در این حقوق، روش‌ها و قواعد خاصی را برای تعیین قانون حاکم اقتضا دارد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که در کنار قاعده کلی و سنتی حکومت قانون محل وقوع مال، قواعد دیگری همچون قانون محل حمایت، قانون محل نقض، قانون کشور متبوع پدیدآورنده و غیر آن‌ نیز در دعاوی مربوط به این حقوق، کاربرد دارند و نشان می‌دهند که ورود و حل دعاوی این حوزه، به مهارت و توانایی‌های بیشتری نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Governing Law in International Intellectual Property Claims

چکیده [English]

In every international claim, the governing law needs to be determined. To determine the governing law, special methods are usually used which become more important and complicated in the private international law. Intellectual property claims are not exempt from this procedure. However, in these claims, it is impossible to merely use conventional conflict of laws rules on properties to determine the governing law. Intellectual Property (IP) rights are considered as intangible property and for having such characteristics, it becomes more difficult to determine the governing laws in these claims. Creation of rights, transfer of rights, breach of rights and protection of rights in the IP law needs special rules for determining the governing law. In this research, it will be shown that along with the conventional rules of determining the governing laws in property claims,thereare other specific rules such as the lex originis, lex delictis, the national law of the creator and other laws that can be used in these cases, and it needs more expertise and knowledge of these rules to settle these cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual Property Rights
 • Conflict of Laws
 • Governing Law
 • Private International Law
 • Breach of Right
 • Nationality
 • Domicile
 • منابع:

  الف) فارسی

  ـ کتاب

  • الماسی، نجادعلی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، چاپ پنجم، میزان،1386.
  • میرحسینی، سید‌حسن؛ مقدمه‌ای بر حقوق مالکیت معنوی، میزان،1384.
  • نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، چاپ بیست‌و‌سوم، کتاب گزیده،1389.

   

  - مقاله

  • باقری، محمود و عباس احدزاده؛ «قابلیت اعمال تئوری تحلیل منافع عمومی در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 44، شماره 2، تابستان 1393.

   

  - پایان‌نامه

  • احدزاده، عباس؛ «قانون قابل اعمال در رابطه غیرقراردادی حقوق مالکیت فکری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران،1387.

   

  ب) انگلیسی

  - Books

  • Briggs, Adrian, Agreements on Jurisdiction and Choice of Law, Oxford University Press, 2008, UK.
  • Briggs, Adrian, The Conflict of Laws, 3rd ed, Oxford University Press, 2013, UK.
  • Collins, Sir Lawrence, Dicey, Morris and Collins on The Conflict of Laws, 14th ed, vol. 2, Sweet & Maxwell, 2006, UK.
  • Fawcett, James, Torremans, Paul, Intellectual Property and Private International Law, Clarendon Press, 1998, Oxford (UK).
  • ICC Studies in Industrial Property and Copyright Law; International Property and Private International Law – Heading for the Future, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2005, USA. http://gourdpatchart.com/rejugukony.pdf.
   • O’Brien, John, Conflict of Laws, 2nd ed, Cavendish Publishing Ltd., 1999, London.
   • Pertegas Sender, Marta, Cross-Border Enforcement of Patent Rights; An Analysis of the Interface between Intellectual Property and Private International Law, Oxford University Press, 2002, UK.
   • Ulmer, Eugen, Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws, Kluwer, 1978, The Netherlands.
   • Wadlow, Christopher, Enforcement of Intellectual Property in European and International Law; The New Private International Law of Intellectual Property in the United Kingdom and the European Community, Sweet & Maxwell, 1998, London (UK).

   

  - Articles:

  • Bochiero, Nerina, “Infringment of Intellectual Property Rights: Comments on Article 8 of the Rome II Regulation”, Yearbook of Private International Law, vol. 9, 2007, June 2015.
  • Engelen, Th.C.J.A. Van, “Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property”, Electronic Journal of Comparative Law, vol. 14.3, December 2010, September 2015.
  • Marie, Aurelia, “Decide Whose Law Applies”, December 2009/January 2010.
  • Metzger, Axel, “Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Revolution of Teritoriality”, October 2015.
  • Stone, Peter, “The Rome II Regulation on Choice of Law in Tort”, Ankara Law Review, vol. 4, No. 2, Winter 2007.
  • Vondracek, Ondrej, “Article 4 of the Rome Convention on the Applicable to Civil and Commercial Obligations: A Fruitful or Fruitless Compromise? Analysis of the Rules of the Law of Characteristic Performance and the Proper Law of Contract”, February 2015.