جنوبگان و مقوله امنیت در نظم حقوقی بین‌المللی هزاره سوم: الگوی برتر حقوق بین‌الملل در پایبندی به تعهدات و ایجاد ضمانت‌های اجرایی مؤثر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق و مطالعات راهبردی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی

چکیده

نزدیک به 60 سال از انعقاد و اجرایی­شدن معاهده جنوبگان می­گذرد. قاره جنوبگان از جنبه­های گوناگون دارای نظام حقوقی منحصربه­فردی است. از نحوه ورود و عضویت دولت­ها به معاهده جنوبگان و به­طور کلی، سامانه معاهداتی جنوبگان گرفته، تا نظام حقوقی حفاظت از محیط‌زیست و موارد دیگر، همگی واجد شاخص­های منحصربه‌فردی هستند. در این میان به نظر می­رسد یکی از مهم­ترین این موارد، بُعد امنیت نظام حقوقی جنوبگان باشد. چگونگی شکل­گیری مقوله امنیت در این قاره و کیفیت نهادینه­سازی آن در درون نظام حقوقی بین­المللی جنوبگان، موضوعی است که توجه دقیق و موشکافانه علمی را می‌طلبد. از نقطه­نظر نگارنده این نوشتار، می­توان نظام حقوقی پیش­گفته را به‌ویژه از بُعد امنیت آن، مینیاتوری از تحقق الگوی برتر حقوق بین­الملل و پیدایش شکلی آرمانی از نظام حقوقی بین­المللی قلمداد کرد که در آن دولت­ها در پایبندی و تضمین پایبندی به التزامات بین­المللی (ازجمله) از طریق پیش­بینی ضمانت­های اجرایی مؤثر مشارکت می­کنند. ازاین­رو، پرسش­هایی همچون اینکه معاهده جنوبگان به­طور کلی و سامانه معاهداتی جنوبگان به­طور خاص، چه مقرراتی در حوزه امنیت این قاره پیش­بینی و تدوین کرده­اند و کارآیی و اثربخشی آن در جنوبگان به چه میزان بوده است و احتمالاً چه نقیصه­ها و ایراداتی در آن است که نیازمند جرح و تعدیل است، ازجمله مهم­ترین مباحثی است که در این نوشتار، طرح و بررسی و ارزیابی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Antarctic Security in the International Legal Regime of the Third Millennium: Realization of a Promoted Paradigm in States’ Partnership Towards the Compliance with the International Obligations and Establishment of Effective Enforcement Measures

نویسنده [English]

 • Seyed Ziaeddin Madani
Assistant professor of National Oceanic and Atmospheric Research Center, law and strategic studies department
چکیده [English]

Nearly 60 years have passed since the ratification and entry into force of the Antarctic Treaty.The legal regime of the Antarctic and the way States accede to the Antarctic Treaty, and in general, the Antarctic TreatySystem, as well as the legal system that protects the environment all possess unique character. Meanwhile, one of the most significant issues seems to be the security dimension of the Antarctic legal system. The question of how security in the Continent is shaped and the quality of its institutionalization within the international legal system of Antarctica is a matter that requires careful and scrupulous attention.
The author believes that the above-mentioned legal system, in particular its security dimension, can be regarded as a miniature of the realization of the superior model of international law and the emergence of an ideal form of an international legal system through which the participation of the Statesin the compliance and ensure compliance with their international obligations are provided inter alia through the provision of effective enforcement measures. Hence, issues such as the provisions in which the Antarctic Treaty, in general, and the Antarctic Treaty System, in particular, have envisaged and regulated regarding thesecurity of the Continent and how effective they are in Antarctica;and disadvantages and shortcomings therein that need to be modifiedareamong the most important issues that are discussed and evaluated in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Law
 • Law of the Sea
 • Antarctic Treaty
 • Antarctic Security
 • Antarctic Treaty System
 • Legal Regime of the Antarctic
 • الف. فارسی

  • داعی، علی؛ «ارزیابی کارایی نظام معاهده جنوبگان در حفاظت از محیط زیست قاره یخی»، حقوق محیط‌زیست: نظریه‌ها و رویه‌ها، دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست، 1387.
  • ·      شیرودی، مرتضی؛ «افسانه کنترل تسلیحات و خلع‌سلاح»، ماهنامه رواق اندیشه، سال پنجم، شماره 47، آبان 1384.
  • ·      ملک­محمدی نوری، حمیدرضا؛ « قاره جنوبگان در حقوق بین­الملل و جامعه جهانی»، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی وزارت امور خارجه، 1370.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Stokke, Olav Schram and Vidas Davor. (eds.), Governing the Antarctic: The Effectiveness and Legitimacy of the Antarctic Treaty System, Cambridge University Press. 1996.
  • Tamburelli, Gianfranco. (ed.), The Antarctic Legal System and Environmental Issues, Milan, Giuffre Editore. 2006.

   

  - Articles

  • Bateman S., “Strategic Competition and Emerging Security Risks: Will Antarctica Remain Demilitarised?”, in Alan D. Hemmings, Donald R. Rothwell and Karen N. Scott (eds), Antarctic Security in the Twenty-First Century: Legal and Policy Perspectives, USA, Routledge. 2012.
  • Dodds K., “The Antarctic Peninsula: Territory, Sovereignty Watch and the ‘Antarctic Problem’”, in Alan D. Hemmings, Donald R. Rothwell and Karen N. Scott (eds), Antarctic Security in the Twenty-First Century: Legal and Policy Perspectives, USA, Routledge. 2012.
  • French D., “Regime Integrity qua Antarctic Security: embedding global principles and universal values with the Antarctic Treaty System”, in A. D. Hemmings, D. R. Rothwell and K. N. Scott (eds), Antarctic Security in the Twenty-First Century, Legal and Policy Perspectives, USA, Routledge, 2012.
  • Jabour J., “Why Has There Been a ‘Long Peace’ in Antarctica?” The Yearbook of Polar Law, vol. 7, Brill | Nijhoff. 2015. 
  • Hemmings A. D., “Year in Review: The Antarctic Treaty System”, New Zealand Yearbook of International Law, vol. 11. 2013.
  • Hemmings A. D., Rothwell D. R. and Scott K. N., “Antarctic Security in a Global Context”, in Alan D. Hemmings, Donald R. Rothwell and Karen N. Scott (eds.), Antarctic Security in the Twenty-First Century: Legal and Policy Perspectives, USA, Routledge. 2012.
  • Hemmings A., “Security Beyond Claims”, in Alan D. Hemmings, Donald R. Rothwell and Karen N. Scott (eds), Antarctic Security in the Twenty-First Century: Legal and Policy Perspectives, USA, Routledge. 2012.
  • Madani, Zia E., “Possible Challenges on the Path towards Iranian Active Scientific Research Presence in the Antarctic: An International Legal Approach”, Yearbook of Polar Law, Brill - Nijhoff, vol. 7, 2015.
  • Madani, Zia E., “XXXIII SCAR Biennial Meetings and Open Science Conference: The Beginning of Active Iranian Participation in International Collaborative Antarctic Research” in Munro, James, “Conference reports, notes and announcements”, The Polar Journal, vol. 5, No. 1, 2015.
  • Mossop J., “The Security Challenge Posed by Scientific Permit Whaling and its Opponents in the Southern Ocean”, in Alan D. Hemmings, Donald R. Rothwell and Karen N. Scott (eds), Antarctic Security in the Twenty-First Century: Legal and Policy Perspectives, USA, Routledge. 2012.
  • Nasu, H., “Law and Policy for Antarctic Security: An Analytical Framework”, in Alan D. Hemmings, Donald R. Rothwell and Karen N. Scott (eds), Antarctic Security in the Twenty-First Century: Legal and Policy Perspectives, USA, Routledge. 2012.
  • Rothwell D. R., “The Antarctic Treaty as a Security Construct”, in Alan D. Hemmings, Donald R. Rothwell and Karen N. Scott (eds), Antarctic Security in the Twenty-First Century: Legal and Policy Perspectives, USA, Routledge. 2012.
  • Rothwell D. R., Scott K. N. and Hemmings A., “The Search for ‘Antarctic Security’”, in Alan D. Hemmings, Donald R. Rothwell and Karen N. Scott (eds), Antarctic Security in the Twenty-First Century: Legal and Policy Perspectives, USA, Routledge. 2012.
  • Rothwell, Donald R., “Polar Environmental Protection and International Law: The 1991 Antarctic Protocol”, European Journal of International Law, vol. 11, No. 3. 2000.
  • Scott K. N., “Scientific Rhetoric and Antarctic Security”, in Alan D. Hemmings, Donald R. Rothwell and Karen N. Scott (eds.), Antarctic Security in the Twenty-First Century: Legal and Policy Perspectives, USA, Routledge. 2012.
  • Shibata A., “ICRW as an evolving Instrument: Potential Broader Implications of the Whaling Judgment” Japanese Yearbook of International Law, vol. 58. 2015.
  • Shibata A., “Japan and 100 Years of Antarctic Legal Order: Any Lessons for the Arctic?” The Yearbook of Polar Law, vol. 7, Brill | Nijhoff. 2015.