شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

برخی از اصول حقوقی، مرز مفهومی نزدیکی به هم دارند، به‌طوری‌که گاه مراجعان به چنین اصولی در به‌کارگیری آن‌ها دچار سردرگمی می­شوند.
در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی­ـ ­تحلیلی، مرزهای مفهومی اصول احتیاط و پیشگیری از همدیگر بازشناسانده، و توضیح داده شود که اصل احتیاط، ناظر بر نداشتن قطعیت علمی، از آثار یک اقدام بوده و قبل از شروع عمل اعمال می­شود. هرچند اصل پیشگیری نیز ناظر بر قبل از شروع عمل بوده، زمانی به کار گرفته می­شود که نسبت به پیامد اقدام، قطعیت علمی وجود ندارد. لذا در مقام شناختن مرزهای این اصول، علی­رغم ارتباط طولی بین اصول دو­گانه مذکور، به لحاظ وجود سازِکارها و پیامدهای حقوقی مشابه، مرزهای شکننده­ای بین آن‌ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Fragility of the Borders of Precautionary and Preventive Principles

نویسندگان [English]

 • ayat moulaee 1
 • hassan lotfi 2
1 Corresponding author, Assistant professor of public law, Bu-Ali university of Hamedan
2 Assistant professor of public and international law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran
چکیده [English]

Some legal principles have a close conceptual boundary between them so that researchers sometimes become confused in applying such principles. In this article,using the descriptive-analytic method,it has been tried to recognize the conceptual boundaries of precautionary and preventive principles from each other and to explain that the precautionary principle concerns scientific uncertainty from effects of the act and is exercisedbefore the start of the act. Whereas the preventive principle is applicable in the stage before the start of the act too, it is exercised when there is no scientific certainty to effects of the act. Therefore, in recognizing the boundaries of these principles, in spite of the longitudinal relationship existing between the two principles, there is a fragile boundary between them due to the existence of similar mechanisms and legal consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Precautionary Principle
 • Preventive Principle
 • Scientific Certainty
 • Scientific Uncertainty
 • Damage
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  • کک دین نگوین، پاتریک دییه و آلن پله؛ حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه: حسن حبیبی، اطلاعات، 1382.
  • کیس الکساندر، پیتر اچ سند و لانگ وینفراید؛ حقوق محیط‌‌زیست، ترجمه: محمد حسن حبیبی، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1384.

   

  ـ مقاله

  • عبدالهی، محسن؛ «تغییرات آب­وهوایی: تأملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق­وعلوم­سیاسی، دوره 40، شماره 1، 1389.
  • ــــــــــــــــ و سعیده معرفی؛ «اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین­الملل محیط‌‌زیست»، فصلنامه پژوهش حقوق، دوره دوازدهم، شماره 29، تابستان 1389.
  • رمضانی قوام­آبادی، محمدحسین؛ «نگاهی به اصل استفاده غیر‌زیان­بار (پایدار) از سرزمین در حقوق بین­الملل محیط‌‌زیست»، مجله علوم محیطی، دوره چهارم، شماره چهارم، تابستان 1386.
  • ــــــــــــــــ ، «بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست­محیطی در پرتو آرا و تصمیمات مراجع بین­المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره پانزدهم، شماره 40، پاییز 1392.
  • موسوی، سید‌فضل‌الله؛ معصومه­سادات میرمحمدی، «تغییرات جوی: تهدیدی علیه صلح و امنیت بین­المللی»، مجله حقوقی بین­المللی، سال سی­ام، شماره 49، پاییزـ زمستان 1392.
  • ــــــــــــــــ ، سید‌حسین حسینی و سید‌حسین موسوی­فر؛ «اصول حقوق بین­الملل محیط‌‌زیست در پرتو آرای مراجع حقوقی بین‌المللی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره هفدهم، شماره 48، پاییز 1394.
  • ــــــــــــــــ و علیرضا آرش­پور؛ «جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین­الملل محیط‌‌زیست»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، شماره 2، تابستان 1394.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Birnie P. W. and A. E. Boyle, International Law and the Environment, Oxford, Oxford University Press, 2000.
  • Boer B., R. Ramsay and D. R. Rothwell, International Environmental Law in the Asia Pacific, London, Kluwer Law International, 1998.
  • Faure M. and N. Niessen, (ed), Environmental Law and Development, London, Edward Elgar Cheltenham, 2006.
  • Goklany I. M., The Precautionary Principle: a Critical Appraisal of Envirinmental Risk Assessment, Washington, CATO Institute, 2001.
  • Raffensperger C. and J. A. Tickner, (ed), Protecting Public Health & the Environment: Implementing the Precautionary Principle, Washington, Island Press, 1999.
  • Sands P., Principles of International Environmental Law, Cambridge University Press, 2003.
  • Sunkin M., D. M. Ong and R. Wight, (ed), SourceBook on Environmental Law, Second Edition, London, Cavendish Publishing, 2002.
  • Sunstein Cass R., Risk and Reason: Safety, Law and the Environment, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

   

  - Articles

  • Ashford N. A., "A Framework for the Use of the Precautionary Principle in Law", Printed in: Raffensperger C. and J.A. Tickner, (ed), Protecting Public Health & the Environment: Implementing the Precautionary Principle, Washington, Island Press, 1999.
  • Cornwell L. & R. Costanza, "Environmental Bonds: Implementing the Precautionary Principle in Environmental Policy", Printed in: Raffensperger C. and J. A. Tickner, (ed), Protecting Public Health & the Environment: Implementing the Precautionary Principle, Washington, Island Press, 1999.
  • Fletcher, S.R., “Global Environment Facility: Overview”, Available at: http://www. Cnie.org/ NLE/CRS/reports/06 Nov. 15/10/2016.
  • Kramer L., “The Genesis of Environmental Principles: Research Paper in Law”, European Legal Studies, No. 7, 2003.

   

  - Regional & International Instruments

  • Agenda 21: Charter for Future, Rio, 1992.
  • Bazel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, Bazel, 1980.
  • Convention on Biological Diversity, Rio, 1992.
  • Convention on the Persistent Organic Pollutants, (POPs), Stockholm, 2001.
  • Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa, Bamako, 1991.

   

  • Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea, Tehran - 2003.
  • International Convention on Pollution Preparedness, Response and Co- Operation, (Oil Pollution Preparedness), London – 1990.
  • International Conference on Protection of the North Sea, 1987.
  • Lome Convention, 1989.
  • Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Montreal, 1985.
  • The Ministerial Declaration of the International Conference on Protection of the North Sea, Bremen, 1984.
  • The International Conference on an Agenda of Science for Environmental and Development into the Twenty- First Century, Vienna, November – 1991.
  • The Ministerial Declaration on Sustainable Development in the ECE Region, Bergen, May 1990,
  • The Second World Climate Conference, Geneva, November, 1990.
  • The Treaty for Establishing of the East African Community, 2001.
  • UNEP Draft Principles, 1987.
  • United Nations Conference on Environment and Development Dclaration, Rio, June, 1992.
  • United Nations Framwork Convention on Climate Change, New York, 1992.
  • Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, Vienna, 1985.
  • United Nations Conference on the Man and Environment, (Stockholm Declaration), Stockholm, 1972.
  • World Charter for Nature, (UNGA Res), 1982.