بررسی تحلیلی‌ـ تطبیقی شرایط اعمال انصاف در داوری‌های تجاری بین‌المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه اکثر قوانین ملی و اسناد بین‌المللی ناظر بر داوری، حل‌و‌فصل کدخدامنشانة اختلاف و بر اساس اصول عدل و انصاف را پیش‌بینی کرده‌اند. این شیوه از رسیدگی، نوعی چشم‌پوشی متقابل طرفین اختلاف از مزایا و منافع اعمال قواعد قانونی است و داوران را مجاز می‌کند تا با نادیده­گرفتن فنون دقیق و سخت حقوقی، تصمیم­گیری کنند. درعین­حال، داوران تنها زمانی مجاز خواهند بود کدخدامنشانه عمل کنند که طرفین اختلاف، صریحاً از آن‌ها چنین امری را خواسته باشند. مقاله پیش ­رو در صدد است تا ضمن بررسی دقیق شرط توافق طرفین جهت برگزاری داوری منصفانه، ضرورت، قلمرو و حدود آن و محدوده اختیار داوران را در این رابطه و نیز ضمانت اجرای عدم رعایت شرط مزبور را با توجه به قوانین، دکترین حقوقی و آرای داوری تجزیه و تحلیل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative and Analytical Survey of Conditions of Application of Equity in International Commercial Arbitrations

نویسندگان [English]

 • Feizollah Jafari 1
 • Fateme Hamidian 2
1 Corresponding author, assistant professor of law at Bu-Ali University
2 M.A. in private law; Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

It is now common that most national arbitration legislation and international arbitration instruments provide settlement of disputes by amiable compositeur and ex aequo et bono. This decision-making method is a contractual waiver of the parties in dispute as to benefits of applying legal rules and it authorizesthe arbitrators to decide by ignoring strict techniques of law. However, arbitrators will be authorized to act as amiable compositeur exclusively when the parties in conflict explicitly ask them so. The purpose of the present article is to investigate the condition of parties’ agreement as well as its necessity and scope and also to analyze arbitrator’s power limit in this regard as well as consequences of ignoring this condition withdue regard to rules, the legal doctrine, and arbitration awards.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Principles of Equity
 • Arbitration Clause
 • Equity
 • Dépeçage
 • EquitableArbitration
 • Applicable Substantive Law
 • amiable compositeur
 • ex aequo et bono
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  •   شیروی، عبدالحسین؛ داوری تجاری بین‌المللی، سمت، 1391.
  •  کلانتریان، مرتضی؛ داوری، بررسی مهم‌ترین نظام‌های حقوقی جهان، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی،1374.

   

  ـ مقاله‌

  • بهمئی، محمدعلی و فیض­الله جعفری؛ «رویه­قضایی فرانسه و اجرای آرای داوری ابطال­شده در محل صدور»، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه­نامه شماره 7، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1390.
  • جنیدی، لعیا؛ «مسئله اجرا آرای داوری ابطال­شده»، مجله دانشکده حقوق­وعلوم­سیاسی، دوره 38، شماره 4، زمستان 1387.
  • حمیدیان، فاطمه، مرتضی شهبازی­نیا و فیض­الله جعفری؛ «مطالعه تطبیقی ارتباط مفهومی و کاربردی الفاظ متعدد در داوری­های دوستانه و کدخدامنشانه»، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 21، شماره 1، بهار 1396.
  • خمامی‌زاده، فرهاد؛ «قواعد غیر‌دولتی به‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 43، بهارـ تابستان 1385.
  • شهبازی­نیا، مرتضی، فیض­الله جعفری و فاطمه حمیدیان؛ «تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 47، شماره 2، تابستان 1396.
  • علیدوستی شهرکی، ناصر؛ «انصاف در حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی»، مجله حقوق‌وعلوم­سیاسی، دوره 40، شماره 3، پاییز 1389.
  • میرعباسی، سید‌باقر و رضوان باقرزاده؛ «نقش انصاف در حل‌و‌فصل اختلافات بین‌المللی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق­و­علوم­سیاسی دانشگاه تهران، دوره ‌40، شماره 2، تابستان 1389.

   

  ـ پایان­نامه‌

  •  جعفری، فیض­الله؛ جایگاه مقر در داوری تجاری بین­المللی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1389.
  •  حمیدیان، فاطمه؛ نقش انصاف در داوری تجاری بین‌المللی، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، 1394.
  •  رضوی‌زادگان، محمد‌رضا؛ انصاف و جایگاه آن در حل اختلافات بین‌المللی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1374.
  •  نمدیان، افشین؛ نظام حل‌و‌فصل اختلافات تحت کنوانسیون 1965 واشنگتن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق­وعلوم­سیاسی دانشگاه تهران، 1376.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Begic, Taida, Applicable Law in International Investment Disputes, Boom Eleven International, 2005.
  • Born, Gary, International Commercial Arbitration: International and USA Spectscommentary and Materials, Kluwer Law International, 2nd Edition, 2001.
  • Christoph H. Schreuer, Loretta Malintoppi, August Reinisch and Anthony Sinclair, The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University Press, 2nd Edition. 2009.
  • Clyed Croft; Cristopher Kee; Jeff Waincymer, A Guide to the UNCITRAL Arbitration Rules, Cambridge University Press, 1st Edition. 2013.
  • Delvolve, Jean- Louise, Rouche, Jean and Gerald H., French Arbitration Law and Practice: A Dynamic Civil Law Approach to International Arbitration, Kluwer Law International, 2nd Edition. 2009.
  • D. M. Lew Julian, Contemporary Problems in International Arbitration, Springer Science & Business Media, Queen Mary College, University of London, Centre for Commercial Law Studies, 1987.
  • Fry, Jason; Greenberg, Simon; Mazza, Francesca; Moss, Benjamin, The Secretariat’s Guide to ICC Arbitration: A Practical Commentary on the 2012 ICC Rules of Arbitration from the Secretariat of the ICC International Court of Arbitration”, International Chamber of Commerce (ICC), 2010.
  • Mauro Rubino-Sammartano, International Arbitration Law and Practice, 3rd Edition, Kluwer Law International, 2014.
  • Mauro Rubino-Sammartano, Amiable Compositeur (Joint Mandate to Settle) and Ex Bono et Aequo (Discretional Authority to Mitigate Strict Law): Apparent Synonyms Revisited, Kluwer Law International, vol. 9, No. 1, 1992.
  • Poudret, Jean-Francois and Besson, Sebastian, Comparative Law of International Arbitration, Sweet and Maxwell, 2nd Edition. 2007.
  • Redfern, Aland and Hunter, Martin, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet & Maxwell, 2nd Edition, 1991.
  • Sigvard, Jarvin and Yves Derains, Collection of ICC Arbitral Awards 1974-1985, Kluwer Law and Taxation Publishers Deventer, Boston. 1990.
  • Simon Greenberg, Christopher Kee, J. Romesh Weeramantry, International Commercial Arbitration: An Asia-pacific Perspective, Cambridge University Press, First Published in 2011.
  • Steven Finizio, Wendy Miles, The International Comparative Legal Guide to International Arbitration 2009 (The International Guide Series, Global Legal Group Ltd, 2009, 6th Edition.

   

  - Articles

  • Belohlavek Alexander J., “Application of Law in Arbitration, Ex Aequo et Bono and Amiable Compositeur”, CYArb-Czch & Central European, Yearbook of Arbitration, vol. 3, 2013.
  • Btaszczak, Lukas and Kolber, Joanna, “General Principles of Law and Equity as a Basis for Decision-Making in Arbitration”, Comparative Law Review, vol. 15, 2013.
  • Chukwumerlje, Okezie, “Applicable Substantive Law in International Commercial Arbitration”, Anglo-American Law Review, vol. 23, 1994.
  • Dumisic, Amir, “Advantages of Amicable International Arbitration: Characteristics and Scope of Arbitration Powers”, 2009, At: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-22369 (Last visited: 2018/4/16).
  • Edouard, Bertrand, “Under What Circumstances Is It Suitable to Refer Disputes to Amiable Composition”? International Business Law Journal, vol. 5.
  • Francioni, Francesco, “Equity in International Law”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, vol. 6, 2013.
  • Herboczkova, Jana, “Amiable Composition in the International Commercial Arbitration”, Law Faculty of the Masaryk University, 2008, At: https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2008/files/pdf/mps/herboczkova_jana.pdf (Last visited: 2018/4/16).
  • Hilgard Mark and Elisia Bruder, Ana, “Unauthorised Amiable Compositeur?” Disp. Resol. International, vol. 8, N. 1, 2014.
  • Kiffer, Laurence, “Amiable Composition and ICC arbitration”, ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 18, N. 1, 2007.
  • Kiffer, Laurence, “Nature and Content of Amiable Composition”, International Business, vol. 5, 2008.
  • Manarakis, Sergios, “Applying the Applicable Law the Ex Aequo et Bono Provision of the FAT Rules”, International Sports Law Review Pandektis (ISLR/Pandektis), vol. 9, 2011.
  • Maniruzzaman, A. F. M., “The Arbitrator’s Prudence in Lex Mercatoria: Amiable Composition and Ex Aequo et Bono in Decision Making”, Mealey's International Arbitration Report, vol. 18, No. 12, 2003.
  • Raffa, Mohamed, “Amiable Composition and Arbitration ex aequo et bono”, 2013, at: https://works.bepress.com/mohamedraffa/2/(Last visited: 2018/4/16).
  • Sampaio Caramelo, António, “Arbitration in Equity and Amiable Composition under Portuguese Law”, Journal of International Arbitration, Kluwer Law Online, vol. 25, N. 1, 2005.
  • Schreuer, Christoph, “Decisions Ex Aequo et Bono under the ICSID Convention”, ICSID Review Foreign Investment Law Journal, vol. 11, N. 1, p. 42.
  • Trakman Leon, “ex aequo et bono: De-Mystifying an Ancient Concept”, Chicago Journal of International Law, vol. 8, N. 2, 2008.
  • Vuilard, Emmanuel and Agenheim, Alexandre, “Why Resort to Amiable Composition”, International Business, vol. 5, 2008.
  • Weinberg, Karyn S., “Equity in International Arbitration: How Fair is Fair- A Study of Lex Mercatoria and Amiable Composition”, Boston University International Law Journal, vol. 12, 1994.
  • Yu, Hong-lin, “Amiable Composition- A Learning Curve”, Journal of International Arbitration, vol. 17, N. 1, 2000.

   

  - Cases

  • Ad hoc Arbitral Tribunal: Partial Award and Final Award in the Matter of an Arbitration between Wintershall A.G., et al., and the Government of Qatar (exploration and production sharing agreement).
  • AGIP Spa v. the Government of the People's Republic of the Congo, Award No. 30, 1979, 1 ICSID Rep. 306-329.
  • Amaco v. Indonesia, Award on the Merit: 20 November 1984, Decision on Annulment: 16 May 1986, 1 ICSID Rep. 376-642.
  • Government of Koweitv. American Independent Oil Company (Aminoil), Ad hoc Arbitral Tribunal, 24 March, 1982.
  • Arbitral Award 0117/10 FAT, 2010.
  • Atlantic Triton Company v. People’s Revolutionary Republic of Guinea, Award of Arb. 21, 1986, 3 ICSID Rep. 3-44.
  • Benvenuti and Bonofant v. the Government of the People's Republic of the Congo, Award of Aug. 15, 1980, 1 ICSID Rep. 330-367.
  • Hewitt v. Mckensey ]2003[ NSWSC 1186(16 December 2003)
  • ICC Case No. 3380, 29 November 1980, At: Collection of ICC Arbitral Awards 1974-1985.
  • Klöckner Industrie-Anlagen GmbH and Others v. United Republic of Cameroon and Société Camerounaise des Engrais (ICSID Case No. ARB/81/2) October 21, 1983, 2 ICSID Rep. 3-163.
  • Libyan American Oil Company (Liamco) v. The Government of the Libyan Arab Republic, 12 April, 1977.

   

  • Maritime International Nominees Establishment (MINE) v. The Republic of Guinea, Award: 6 January 1988, Decision on Annulment, 14 December 1989, 4 ICSID Rep. 3-116.
  • Pablak Ticaret Sirketi v. Norsolor S.A., Court de Cassation, 9 October 1984, Case number: 83-11.355; available at:

  http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=118&seule=1(Last visited: 26/9/2016).

  • The Halbout & société Matenec HG v. Epoux Hanin, Award N. 192, February 15, 2001.

   

  - International Instruments

  • ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 18 , N. 1, 2007.
  • ICSID Reports, vol. 1, A publication of the research center for International Law, University of Cambridge, 1993.
  • ICSID Reports, vol. 2, A publication of the research center for International Law, University of Cambridge, 1994.
  • ICSID Reports, vol. 3, A publication of the research center for International Law, University of Cambridge, 1995.
  • ICSID Reports, vol. 4, A publication of the research center for International Law, University of Cambridge, 1997.
  • International Legal Materials, vol. 20, Issue 1, January 1981.
  • International Legal Materials, vol. 21, Issue 5, September 1982.
  • International Legal Materials, vol. 28, Issue 4, July 1989.

   

  - Award

  • ICC Final Award in Case 7913, 1996.
  • ICC Final Award in Case 9655, 1998.
  • ICC Final Award in Case 9669, 1998.
  • ICC Final Award in Case 10049, 2003.
  • ICC Final Award in Case 11934, 2004.
  • ICC Final Award in Case 12070, 2004.
  • ICC Final Award in Case 12772, 2004.

   

  - Websites