رابطۀ میان حقوق سرمایه‌گذار خارجی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و محیط زیست

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم‌‌وتحقیقات تهران

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، قاضی دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، استاد ممتاز مهمان دانشگاه تیلبورخ هلند

چکیده

امروزه حمایت از سرمایه‌گذار خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه توسعه کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال­توسعه است. توجه به انتظارات معقول سرمایه‌گذار، میل به سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را افزایش داده است. از طرف دیگر و به‌طور هم‌زمان، حمایت از حقوق بشر یکی از تعهدات اصلی دولت‌ها شناخته می‌شود. در پاره‌ای از موارد، ملاحظات حقوق‌بشری و زیست‌محیطی، به‌ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه‌گذار خارجی برخورد پیدا می‌کند. سؤال این است که چه سازوکار حقوقی‌ای می‌تواند از به‌وجودآمدن این تنش جلوگیری کند؟ رویه داوری سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که داوران از پرداختن به این تعارض امتناع کرده و آن را خارج از حیطه صلاحیتی داوری سرمایه‌گذاری می‌دانند. این در حالی است که در عصر حاضر، نیاز به تلاش متعارف برای درج تعهدات حقوق‌بشری در معاهدات سرمایه‌گذاری از طریق بازنگری در آن‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Foreign Investors’ Rights and International Human Rights and Environmental Obligations

نویسندگان [English]

 • Arash Behzadi parsi 1
 • Seyyed Jamal Seifi 2
1 PhD of International Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Judge at Iran-US Claims Tribunal; Tilburg University Guest Professor, The Hague; Associate Professor of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Today, supporting foreign investors is considered as an instrument to achieve economic growth and development within national development plans, particularly in the developing states. Rising concerns for reasonable expectations of investors, have led to the increase of interests in investment in other countries. On the other hand and simultaneously, protecting human rights is recognized as one of the obligations of states. In some instances, human rights and environmental considerations, particularly economic, social and cultural ones clash with the obligations of host states to protect foreign investors. The question arising here is what legal mechanism may prevent such a clash? Investment-related arbitral jurisprudence demonstrates that arbitrators have avoided dealing with this conflict, recognizing it beyond the competence of investment arbitration, while the need for a reasonable effort to incorporate human rights obligations in investment treaties by way of revising them is felt more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Investment Law
 • Human Rights
 • Environmental Law
 • Investors Legitimate Expectations
 • Economic
 • Social and Cultural Rights
 • Investment Arbitration
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  • پیران، حسین؛ مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، گنج دانش، 1389.
  • دالزر، رودلف؛ اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، ترجمه: سیدقاسم زمانی، شهر دانش، 1393.
  • لوونفلد، آندریاس؛ حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، ترجمه: محمدجعفر قنبری جهرمی؛ جنگل، جاودانه، 1390.
  • میرعباسی، سیدباقر و رزی میرعباسی؛ جایگاه اصل توسعه پایدار در تحقق حق‌های بشری از منظر حقوق بین‌الملل، 1395.
  • ابراهیم­گل، علیرضا؛ نیم‌نگاهی به روش‌شناسی حقوق بین‌الملل، خرسندی، 1393.

   

  ـ مقاله

  • قاری سیدفاطمی، سیدمحمد؛ «قلمرو حق‌ها در حقوق بشر معاصر: جهان‌شمولی در قبال مطلق‌گرایی»، نامه مفید، بهمن 1381، شماره 33.
  • قنبری جهرمی، محمدجعفر و منصور وصالی محمود؛ «تحول نظام مسئولیت بین‌المللی دولت در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 71، پاییز 1394.
  • بهمئی، محمد‌علی و نجمه تقوی؛ «حمایت از انتظارات مشروع سرمایه‌گذار و چالش‌های فراروی آن در حقوق بین الملل سرمایه‌گذاری»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 74، 1395.

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Sornarajah, M., The International Law on Foreign Investment, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004.
  • Lowenfeld, A., International Economic Law, 2nd ed. Oxford University, 2008.
  • Fowler, H.W., Fowler, F.G., The Concise Oxford Dictionary of Current English, 8th ed. Clarendon Press, Oxford, 1990.
  • Tudor, I., The Fair and Equitable Treatment Standard, in the International Law of Foreign Investment, Oxford University Press, 2008.
  • Panizzon, M., Good Faith in the Jurisprudence of the WTO, Oxford: Hart Publishing, 2006.
  • McAlinn, G.P., Pejovic, C., Law and Development in Asia, Routledge, 2012.
  • Pogge, M., Freedom from Poverty as a Human Right, Oxford University Press, 2007.
  • Bossche, P.V., Schneider, H., Protection of Cultural Diversity from a European and International Perspective, Oxford, 2008.
  • Scott, C., Torture as Tort: Comparative Perspectives on the Development of Transnational Human Rights Litigation, Oxford: Hart Publishing, 2001.
  • Lang, A., World Trade after Neoliberalism: Reimaging the Global Economic Order, Oxford University Press, 2001.
  • Newcombe. A., and Paradell, L., Law and Practice of Investment Treaties: Standard of Treatment, Kluwer Law International, 2009.
  • Dolzer, R. Stevens, M., Bilateral Investment Treaties, The Hague: Martinus Nijhoff, 1995.
  • Bunn, I. D., The Right to Development and International Economic Law, Hart Publishing, 2012.
  • Vallas, A., Ethics in International Affairs: Theories and Cases, Rowman & Littlefield Publishers, 2000.
  • Desierto, D., “Deciding International Investment Agreement Applicability: The Development Argument in Investment”, in: Freya Baetens (ed), Investment Law Within International Law: Integrationist Perspectives, Cambridge University Press, 2013.
  • Ackermann, F., Heinzerling, L., Priceless: on Knowing the Price of Everything and Value of Nothing, The New Press, 2004.
  • Toral, M. and Schultz, T., “The State: a Perpetual Respondent in Investment Arbitration? Some Unorthodox Consideration”, in: M. Waibel, A. Kaushal, K.H. Liz Chung, and C. Blachin (eds), The Backlash Against Investment Arbitration: Perceptions and Reality, Kluwer Law, 2010.

   

  - Articles

  • Schill, S., “Fair and Equitable Treatment under Investment Treaties as an Embodiment of the Rule of Law”, Institute for International Law and Justice, New York University School. IILJ Working Paper, 2006/6. (Global Administrative Law Series).
  • Simma, B., Kill, T.,  “Harmonizing Investment Protection and International Human Rights: Third Steps Towards a Methodology”, in: C. Binder, U. Kriebaum, A. Reinisch, S. Wittich (eds), International Investment Law for the 21st Century: Essays in Honour of Christoph Schreuer, OUP, Oxford, 2009.
  • Simma, B., “Foreign Investment Arbitration: A Place for Human Rights?”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 60, No. 3, pp. 573-596. doi:10.1017/S0020589311000224.
  • Vandevelde, Kenneth J., “A Brief History of International Investment Agreements”. U.C. Davis Journal of International Law & Policy, vol. 12, No. 1, 2005.
  • Stephen P. Marks, “The Politics of the Possible: the Way Ahead for the Right to Development”, Dialogue on Globalization Friedrich Ebert Stiftung, International Policy Analysis, 2011.
  • A. R. Nafziger, James, “The Development of International Cultural Law”. Proceedings of the ASIL Annual Meeting, 2006.
  • Peterson, L.E., “International Investment Law and Media Disputes: A Complement to the WTO”, Columbia FDI Perspective, 2010.
  • Posner, E.A., “The International Protection of Cultural Property: Some Skeptical Observations”, Chicago Journal of International Law, vol. 8, 2007.
  • Vadi, V., “Fragmentation or Cohesion? Investment versus Cultural Protection Rules”, Journal of World Investment and Trade, 2009, vol. 10.
  • Davitti, D., “On the Meanings of International Investment Law and International Human Rights Law: The Alternative Narrative of Due Diligence”, Human Right Law Review, 2012, vol. 12, No. 3  
  • Snodgrass, E., “Protecting Investors Legitimate Expectations and Recognizing and Delimiting a General Principle”, ICSID Rev., vol. 21, 2006.

   

  - Cases

  • Kiobel v. Royal Dutch Shell Petroleum Co., the US Supreme Court, No. 10-1491, Award of April 17 2013.
  • Azurix Corp v. the Argentine Republic, ICSID, Case No. ARB/01/12, Annulment Award of July 14 2006.
  • Siemens A.G. v. Argentine Republic, ICSID, Case No. ARB/02/8, Award of January 17 2007.
  • Saipem v. Bangladesh, ICSID, Case No. ARB/05/07, June 30, 2009.
  • White Industries v. India, UNCITRAL, Final Award of November 30, 2011.
  • Glamis Gold Ltd v. United States, UNCITRAL, Award of June 8 2009.
  • Compania de Aguasdel Aconquija S.A and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/97/3 Award of August 20 2007.
  • Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Egypt, ICSID Case, No. ARB/84/3, Award on the Merit, May 20, 1992.
  • Mondev International Ltd v. United Stated of America, ICSID, Case, No. ARB/(AF)/99/2, Award of october 11, 2002.
  • Tecnicas Medioambientales Tecmed, SA v. United States, ICSID, Case No. ARB (AF)/00/2, Award of May 29, 2003.
  • Methanex v. United States of America, (NAFTA/UNCITRAL) Final Award of August 3, 2005.
  • CMS Gas Transmission Company v. The Argentine Republic, ICSID, Case No. ARB/01/8, Award of May 12, 2005.
  • Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), ICJ, Judgement of December 19, 2005.
  • Sapphire International Petroleum Ltd. v. National Iranian Oil Company, Ad hoc Tribunal, 35 I.L.R. 136, 1967.
  • Saudi Arabia v. Arabian American Oil Company (Aramco), Arbitral Tribunal, 27 I.L.R. 117, 227, 1963.
  • AGIP S.p.A v. Popular Republic of the Congo, ICSID Case No. ARB/77/1, Award of November 30, 1979.
  • Texaco Overseas Petroleum Co. v. the Government of the Libyan Arab Republic, Ad Hoc, Award on the merit Jan 19, 1977.
  • Liberian Eastern Timber Company v. Republic of Liberia, ICSID Case No. ARB/83/2, Award March 31, 1986.
  • Compania del Desarrollo de Santa Elena S.A v Republic of Costa Rica, ICSID Case No. ARB/96/1, Award of February 17, 2000.
  • Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/84/3. Award on the Merits, May 20, 1992.
  • Parkerings-Compagniet AS v. Republic of Lithuania, ICSID Case No. ARB/05/08, Award of September 11, 2007.
  • Saramaka People v. Suriname, Inter-American Court of Human Rights, Date of the Ruling November 28, 2007.
  • South American Silver Mining v. the Plurinational State of Bolivia, UNCITRAL, PCA Case No. 2013-15, Notice of Arbitration and Claimant’s Reply.
  • Bear Creek Mining Corporation v. Republic of Peru, ICSID Case No. ARB/14/2, Claimant`s Memorial on the Merits, May 29, 2015.
  • Sowhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, IACHR Rep, 29 March, 2006.
  • Phonix Action, Ltd. v. The Czech Republic, ICSID Case No. ARB/06/5, Award of April 15, 2009.
  • Waste Management v United States, ICSID Case No ARB (AF)/00/3, Award of April, 2004.
  • Tecmed v. Mexico, ICISD, Case, No. ARB (AF)/00/2, Award of May 2003.
  • MTD Chile SA v. Republic of Chile, ICSID Case NO. ARB/01/7, Award of May, 2004.
  • Loewen Group, Inc. v. United States, ICSID Case No. ARB (AF)/98/3, Award of June 2003.
  • Biwater Gauff, Ltd. V. United Republic of Tanz, ICSID Case No. ARB/05/22, Award of July 2008.
  • Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v Atab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/84/3, Award on the merits, 20 May 1992, Reprinted in 8 ICSID Rev-FILJ 1993.

   

  - Instruments

  • International Code of Fair Treatment of Foreign Investment, International Chamber of Commerce, I.C.C. Publication, Brochure No. 129, 1949.
  • Draft Statutes of the Arbitration Tribunal for Foreign Investment Instrument: A Compendium, UNCTAD, vol. 3, 1996.
  • Havana Charter for an International Trade Organization, UN Conference on Trade and Employment, UN Doc. E/CONF.2/78, Sales No. 1948.II.D.4, 1948.
  • OECD Draft Convention on the Protection of Foreign Property, 2 ILM 241, 1967.
  • MIGA, Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, 1985.
  • Fourth Convention of the African, Caribbean and Pacific Group of States and the European Economic Community, 1989.
  • ASEAN Treaty for the Promotion and Protection of Investments, 1987.
  • Fair and Equitable Treatment, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreement II, Geneva, 2012.
  • Vienna Convention on the Law of Treaties, Concluded at Vienna on 23 May, 1969.
  • Commission on Human Rights Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Fifty-fifth Session, Item 4 of the Provisional Agenda. E/Cn/4/Sub.2/2003/9, 2 July, 2003.
  • United Nations Conference on Trade and Development, Selected Recent Developments in IIA Arbitration and Human Rights, IIA Monitor No. 2, 2009.
  • United Nations Conference on Trade and development, Taking Stock of IIA Reforms, 2016.
  • United Nations Conference on Trade and Development, Investor-State Dispute Settlement and Impact on Investment Rulemaking, 2007.
  • UN Declaration on the Right to Development, A/res/41/128, Adopted by the General Assembly, 1986.
  • United Nation Declaration on the Right of Indigenous People, The General Assembly, United Nations, 13 September, 2007.
  • Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights, Report of the Special Representative of the Secretary-General, Ruggie, J., on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, A/HRC/8/5, 7 April 2008.