نقش داور بعد از صدور رأی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق‌وعلوم‌سیاسی دانشگاه فردوسی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قم

چکیده

صدور رأی توسط داور به معنای پایان مسئولیت او نیست. رأی داوری ممکن است اشکالات اجرایی متعددی داشته و نیازمند تکمیل یا تصحیح باشد. بنابراین نقش داور بعد از صدور رأی نیز حائز اهمیت است و مباحثی مانند قلمرو و حدود دخالت داور را مطرح می‌کند. آیا داور حق دارد در موضوعاتی که به هر دلیل از قلم افتاده است، رأی تازه صادر کند؟ با اشتباهات داوری مانند انواع اشتباه نگارشی چه باید کرد؟ داور ممکن است اظهاراتی مغایر با رأی خود بیان و ادعای اشتباه اساسی در رأی کند. ممکن است دعاوی جزایی یا مدنی علیه داور اقامه و رأی محکومیت صادر شود که مغایر با رأی داوری سابق باشد. همچنین آیا داور حق دارد از صحت رأی خود دفاع و در دعاوی مربوط به هر دلیل دخالت کند؟ این مسائل که ممکن است در عمل دیده شوند، موضوع مقاله حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Arbitrator after the Issuance of Award

نویسندگان [English]

 • Abdollah Khodabakhshi 1
 • maryam abedinzadeh shahri 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad
2 Master Student of International Law, Faculty of Law, Qom University
چکیده [English]

The rendering of an arbitral award by an arbitrator does not mean the termination of the mandate. The arbitral award may involve several enforcement problems and may require some completions or corrections. Therefore, the role of the arbitrator after rendering the arbitral award is excessively significant and arises some debates such as the scope and limits of arbitrator's intervention. Is the arbitrator competent to render an additional award on subject-matters that have been neglected for any reason? What should be done with the typographical errors or misprints? In the course of arbitration, the arbitrator may make some statements in contradiction with his award and may also make fundamental mistakes in the mentioned award. It is possible that some criminal or civil liability actions being brought against the arbitrator that can lead to his conviction that will be contrary to the arbitral award. Also, the question remains whether the arbitrator is entitled to defend the validity of his rendered award and to intervene in any relevant cases for any reason. These debates and some other issues that can be faced in practice are discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Award
 • Obscurity of Award
 • Correction of Award
 • Additional Award
 • Judicial Assistance
 • الف. فارسی

  • اسکینی، ربیعا؛ «طرز تعیین و تمدید مدت داوری در حقوق ایران»، سالنامه ایرانی داوری، به اهتمام محسن محبی، شهر دانش، 1395.
  • بازگیر، یدالله؛ تشریفات دادرسی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن، چاپ دوم، فردوسی، 1386.
  • جنیدی، لعیا؛ اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، شهر دانش، 1387.
  • خدابخشی، عبدالله؛ حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه‌قضایی، چاپ پنجم، شرکت سهامی انتشار، 1397.
  • عابدیان، میرحسین؛ اختیار دیوان داوری برای بازنگری و تجدیدنظر در رأی داوری؛ تأملی در رویه دیوان داوری دعاوی یاران و امریکا، سالنامه ایرانی داوری، سال اول، شهر دانش، 1395.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Aḥdab, Abd al-Ḥamīd., El-Ahdab, Jalal Arbitration with the Arab Countries, Kluwer Law International, New York, 2011.
  • Alicja Warwas, Barbara, The Liability of Arbitral Institutions: Legitimacy Challenges and Functional Responses, Springer, The Hague, 2016.
  • American Arbitration Association, AAA Handbook on International Arbitration Practice, Juris Publishing, Inc., New York, 2010.
  • Bermann, George A., Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: The Interpretation and Application of the New York Convention by National Courts, Springer, New York, 2017.
  • Bonomi, Andrea, Volken, Paul, Yearbook of Private International Law, vol. 11, Walter de Gruyter Publication, 2010.
  • Bray, Devin, Bray, Heather L., Post-Hearing Issues in International Arbitration, Juris Publishing, Inc., New York, 2013.
  • Berger, Klaus P., Private Dispute Resolution in International Business: Case Study and Interactive DVD-ROM, V. 2, Kluwer Law International, The Hague, 2006, p. 564.
  • Carbonneau, Thomas E., Law and Practice of Arbitration, Juris Publishing, Inc., Fifth Edition, New York, 2014.
  • Chorzow Factory (1927); United Nations, Recueil Des Sentences Arbitrales, V. xxiv, United Nations Publications, New York, 2005.
  • Croft, Christopher Kee, Clyde, Jeff Waincyme, A Guide to the UNCITRAL Arbitration Rules, Cambridge University Press, New York, 2013.
  • Draetta, Ugo, Luzzatto, Riccardo, The Chamber of Arbitration of Milan Rules: A Commentary, Juris Publishing, Inc., New York, 2012.
  • Drahozal, Christopher R., “Error Correction and the Supreme Court's Arbitration Docket”, Ohio State Journal on Dispute Resolution, vol. 29, No. 1, 2014.
  • El-Awa, Mariam M., Confidentiality in Arbitration: The Case of Egypt, Springer, 2016.
  • Gaitis, James M., Ingwalson, Jr., Carl F., Shelanski, Vivien B., College of Commercial Arbitrators Guide to Best Practices in Commercial Arbitration, Juris Publishing, Inc., Third Edition, New York, 2014.
  • García-Bolívar, Omar E., Otero, Hernando, Recognition and Enforcement of International Commercial Arbitral Awards in Latin America: Law, Practice and Leading Case, Martinus Nijhoff Publishers, 2014.
  • Jemielniak, Joanna, Legal Interpretation in International Commercial Arbitration, Routledge, New York, 2016.
  • Kaufmann-Kohler, Gabrielle, Rigozzi, Antonio, International Arbitration: Law and Practice in Switzerland, Oxford University Press, 1st ed., London, 2015.
  • Kramer, Henry S., Alternative Dispute Resolution in the Work Place, Law Journal Press, New York, 2016.
  • Madsen, Finn, Commercial Arbitration in Sweden, Oxford University Press, 3rd ed., New York, 2007.
  • Merkin, Robert, Flannery, Louis, Arbitration Act 1996, CRC Press, New York, 2014.
  • Mistelis, Loukas A., Concise Arbitration, Kluwer Law International, New York, 2010.
  • Nelson Brower, Charles, Jason D. Brueschke, The Iran-United States Claims Tribunal, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1998.
  • Peters, Niek, The Fundamentals of International Commercial Arbitration, Maklu, Portland, 2017.
  • Poudret, Jean-François, Besson, Sébastien, Comparative Law of International Arbitration, Sweet & Maxwell, London, 2007.
  • Rose, Francis, Blackstone's Statutes on Commercial and Consumer Law 2017-2018, Oxford University Press, New York, 26th ed., 2017.
  • Rubin, Kay F., California Title Insurance Practice, CEB, Oakland, 2017.
  • Rubino-Sammartano, Mauro, International Arbitration Law and Practice, 3rd Edition, Juris Publishing, Inc., New York, 2014.
  • Shetreet, Shimon, The Culture of Judicial Independence: Rule of Law and World Peace, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2014.
  • Tao, Jingzhou, Arbitration Law and Practice in China, Kluwer Law International, The Hague, 2004.
  • The Baker & McKenzie International Arbitration Yearbook 2009, Wolters Kluwer, Russia, 2010.
  • Van den Berg, Albert. J., Arbitration Advocacy in Changing Times,  Kluwer Law International, The Hague, 2011.
  • Van den Berg, Albert. J., International Commercial Arbitration: Important Contemporary Questions, Kluwer Law International, London, 2003.
  • Watson, William Henry, A Treatise on the Law of Arbitration and Awards: Including the Act of Parliament Relating to Arbitrations between Masters and Workmen; with an Appendix of Precedents, Sweet, Stevens and Norton, Maxwell and Son, third edition, London, 1846.
  • Weverka, Philip, California Construction Contracts, Defects, and Litigation, CEB, Oakland, 2016.
  • Weigand, Frank-Bernd, Practitioner's Handbook on International Commercial Arbitration, Oxford University Press, 2nd ed., Oxford, 2009.
  • Yves Derains, Eric A., Schwartz, A., Guide to the ICC Rules of Arbitration, Kluwer Law International, 2nd ed., The Hague, 2005.