گروه‌های مسلح فراملی و اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

حضور بازیگرانی غیر از دولت‌ها در نظم نوین جهانی، تهدیدها و فرصت‌های بسیاری را فراروی جوامع بشری و حقوق این جوامع قرار داده است. مقررات حقوق بشردوستانه عمدتاً بر پایه تقسیمات سیاسی و جغرافیایی کشورها بنا گذاشته شده است و همین امر، توصیف درگیری‌های فرامرزی بازیگران غیردولتی و واکنش‌های کشورهای خارجی در قلمرو دیگر کشورها را با مشکل مواجه می‌کند. در واقع چالش اصلی، نزاع‌های مسلحانه است که یک دولت در سرزمین تحت حاکمیت دولتی دیگر انجام می­دهد. در نبود توصیفی روشن از این وضعیت، تعیین حقوق قابل اعمال میسر نخواهد بود. علاوه بر این، اجرای حق‌ها و تکالیف حقوق بشردوستانه بین‌المللی در مورد گروه‌های مسلح فراملی نیز با توجه به وضعیت خاص آن‌ها با مشکلاتی همراه است. اقدامات نظامی فراسرزمینی دولت‌ها در مقابله با گروه‌های مسلح غیردولتی، برخی حقوق­دانان و سیاستمداران را بر آن داشته تا از خلأ یا بی‌کفایتی حقوق مخاصمات مسلّحانه فعلی سخن گفته و با بی‌توجهی نسبت به مقررات موجود، مرزهای بین‌المللی را درنوردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transnational Armed Groups and Implementation of International Humanitarian Law

نویسنده [English]

 • Hossein Khalaf Rezaee
Assistant Professor of Faculty of Islamic Education and Law, Imam Sadegh University
چکیده [English]

The existence of non-state actors (NSAs) in new world’s order exposes some opportunities and threats. Humanitarian law is generally based on traditional nation-state divisions and this is acomplicated determination of extraterritorial conflicts with non-state actors. In the absence of such a precise determination, IHL provisions can not properly be implemented while a State fights against a NSA in other State’s territory. Furthermore, regarding their especial status, NSAs are faced with some problems in accomplishment of rights and duties in light of international humanitarian law. Due to the exceedmilitary operations against non‐state armed groups, some scholars and politiciansclaim that international humanitarian law as it stands was developed at another time and is not adequate for the new challenges raised by the contemporary kind of conflicts with transnational armed groups thereby justifying transgression to the international boundaries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-State Actors
 • Armed Conflicts
 • Transnational Armed Groups
 • International Humanitarian Law
 • Common Article 3
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  • شفیعی ‌بافتی، نگین و سیدعلی هنجنی؛ ابعاد حقوقی بین­المللی مخاصمه مسلحانه غیر‌بین‌‌المللی، میزان، 1392.
  • ممتاز، جمشید و امیرحسین رنجبریان؛ حقوق بین‌الملل بشردوستانه: مخاصمات مسلحانه داخلی، میزان، 1384.

   

  ـ مقاله

  • توکلی طبسی، علی؛ منصوری، فرنگیس؛ «تعهد و التزام متخاصمین به قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمه داخلی سوریه»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 52، بهار و تابستان 1394.
  • دوسوالد‌ ـ بک، لوئیس؛ «اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی در جنگ‌های آینده»، ترجمه: حسین شریفی طرازکوهی، مجله سیاست دفاعی، شماره 34، بهار 1380.

   

  ب.انگلیسی

  - Books

  • Cassese, Antonio, International Law, Oxford University Press, 2nd ed., 2005.
  • Jadarian, Dayana, International Humanitarian Law´s Applicability to Armed Non-State Actors, Graduate Paper, University of Stockholm, 2007.
  • Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise (eds.), Customary International Humanitarian Law, ICRC and Cambridge University Press, vol. I, 2005, reprint: 2009.
  • Pictet, Jean S. (ed.), TheGeneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva, ICRC, 1958.

   

  - Articles

  • Akande, Dapo, “Are Extraterritorial Armed Conflicts with Non-State Groups International or Non-International?”, at: http://www.ejiltalk.org/ are-extraterritorial-armed-conflicts-with-non-state-groups-international-or-non-international (Published on October 18, 2011).
  • Bellal, Annyssa; Giacca, Gilles and Casey-Maslen, Stuart, “International Law and Armed Non-State Actors in Afghanistan”, International Review of the Red Cross, vol. 93, No. 881, March 2011.
  • Bongard, Pascal and Somer, Jonathan, “Monitoring Armed Non-State Actor Compliance with Humanitarian Norms: a Look at International Mechanisms and the Geneva Call Deed of Commitment”, International Review of the Red Cross, vol. 93, No. 883, September 2011.
  • Cordula, Droege,“The Interplay between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict”, The Hebrew University of Jerusalem, Research Paper No. 14-07, December 2007.
  • Green, Leslie C., The Contemporary Law of Armed Conflict, Manchester University Press, 2000.
  • Kreβ, Claus and Mégret, Frédéric, “The Regulation of Non-international Armed Conflicts: Can a Privilege of Belligerency Be Envisioned in the Law of Non-international Armed Conflicts?”, International Review of the Red Cross, vol. 96, No. 893, Spring 2014.
  • Mack, Michelle L., “Compliance with International Humanitarian Law by Non-state Actors in Non-international Armed Conflicts”, Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, Working Paper, November 2003. Available at: https://reliefweb.int/sites/ reliefweb.int/files/resources/AC6DF550A5938F42C12571D4004A6AF1-Harvard-Nov2003.pdf
  • Roberts, Anthea and Sivakumaran, Sandesh, “Lawmaking by Non-state Actors: Engaging Armed Groups in the Creation of International Humanitarian Law”, Yale Journal of International Law, vol. 37, Issue 1, 2012.
  • Rodenhäuser, Tilman , “Strengthening IHL Protecting Persons Deprived of Their Liberty: Main Aspects of the Consultations and Discussions Since 2011”, International Review of the Red Cross, vol. 98, No. 903, December 2016.
  • Ryngaert, Cedric, “Non-State Actors and International Humanitarian Law”, Katholieke Universiteit Leuven, The Institute for International Law, Working Paper, 2008.
  • Sassòli, Marco, “Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law”, Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, Occasional Paper Series, No. 6, Winter 2006.
  • Sivakumaran, S., “Binding Armed Opposition Groups”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 55, 2006.

   

  - Cases and Materials

  • A v. the State of Israel, Supreme Court of Israel, CrimA 6659/06, 1757/07, 8228/07, 3261/08, 11 June 2008.
  • African Union, African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa (“Kampala Convention”), 22 October 2009.
  • Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, in United Nations, International Law Commission, Report on the Work of its Fiftythird Session (2001), UN Doc. A/56/10.
  • Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, “Armed Non-State Actors and International Norms: Towards a Better Protection of Civilians in Armed Conflicts”, Summary of Good Practice Discussed and Elaborated During an Expert Workshop in October 2010, February 2011.
  • Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, “Human Rights Obligations of Armed Non-State Actors: An Exploration of the Practice of the UN Human Rights Council”, ACADEMY IN-BRIEF, No. 7, Geneva, December 2016.
  • Hamdan v. Rumsfeld, Secretary of Defense, et al., 548 U.S. 557 (2006(, US Supreme Court, 2006. at: http://www.supremecourtus.gov/opinions/ 05pdf/05-184.pdf (last visited on 12 June 2009). (“Hamdan case”)
  • Human Rights Committee, General Comment No. 29: States of Emergency (Article 4), UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 August 2001.
  • ICRC, Commentary on the First Geneva Convention, 2nd ed., Cambridge University Press, 2016.
  • ICRC, Strengthening International Humanitarian Law Protecting Persons Deprived of Their Liberty, Synthesis Report from Regional Consultations of Government Experts, ICRC, Geneva, November 2013.
  • International Commission of Inquiry on Darfur, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General, Geneva, 25 January 2005.
  • International Court of Justice (ICJ), Military and Paramilitary Activities (Nicaragua/United States of America), Merits, I.C.J. Reports 1986.
  • International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Judgment, 2 September 1998.
  • International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Delalic, Case No. IT-96-21-T, Judgment, 16 November, 1998.
  • International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Boškoski, et al, ICTY Case No. IT-04-82-T, Judgement (Trial Chamber), 10 July 2008.
  • International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Tadić, ICTY Case No. IT-94-1, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Appeals Chamber, 2 October 1995.
  • International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Tadić, ICTY Case No. IT-94-1, Judgement (Trial Chamber), 7 May 1997.
  • International Law Association, Use of Force Committee, “Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law”, 2010. Available at: www.rulac.org/assets/downloads/ILA_report_armed_conflict_2010.pdf.
  • Report of the Commission of Inquiry on Lebanon Pursuant to Human Rights Council Resolution S-2/1, UN Doc. A/HRC/3/2 (2006).
  • Reservation by the United Kingdom to Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Protocol I), 2 July, 2002, available at: http://www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2?OpenDocument.
  • Resolution on Measures to Promote Commitments by NonState Actors to a Total Ban on AntiPersonnel Landmines, OSCE P.A., Thirteenth Annual Session, Edinburgh Declaration, 2004.
  • Sandoz, Yves; Swinarski, Christophe; Zimmermann, Bruno (eds), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC, Geneva/Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1987. (“ICRC Commentary”).
  • Special Court for Sierra Leone, Prosecutor v. Sam Hinga Norman, Case No. SCSL-2004-14-AR72(E), Decision on Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction (Child Recruitment), 31 May, 2004.
  • Supreme Court of Israel, Public Committee against Torture in Israel v. Government of Israel, HCJ 769/02, 11 December, 2005. (“Targeted Killings Judgement”).
  • “Transnational and Non-State Armed Groups Project”, at: www.tagsproject.org.
  • The Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED), compilation of three reports (S/2015/338; S/2015/683; S/2015/975): Implementation of Security Council resolution 2178 (2014) by States affected by foreign terrorist fighters, 2015.
  • The Guardian, 16 August 2010, at: http://www.guardian.co.uk/world/2010/ aug/16/talibanafghan-civilian-deaths-nato-un (last visited 18 January 2011).
  • The Rome Statute of the International Criminal Court, July 17, 1998, U.N. Doc. A/CONF.183/9.
  • UN Security Council, Security Council resolution 1127 (1997) [Angola], 28 August, 1997, S/RES/1127 (1997).
  • UN Security Council, Security Council resolution 1171 (1998) [Sierra Leone], 5 June, 1998, S/RES/1171 (1998).
  • UN Security Council, Security Council resolution 1173 (1998) [Angola], 12 June, 1998, S/RES/1173 (1998).
  • UN Security Council, Security Council resolution 1221 (1999) [Angola], 12 January, 1999, S/RES/1221 (1999).
  • UN Security Council, Security Council resolution 2178 (2014) [on threats to international peace and security caused by foreign terrorist fighters], 24 September 2014, S/RES/2178 (2014).

   

  • UN Security Council, Security Council resolution 792 (1992) [Cambodia], 30 November, 1992, S/RES/792 (1992).
  • UN Security Council, Security Council resolution 942 (1994) [Bosnia and Herzegovina], 23 September, 1994, S/RES/942 (1994).
  • www.genevacall.org/home.htm