رسیدگی غیابی در رویه‌قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

یکی از موارد نقض قواعد آیین ‌دادرسی در دیوان بین‌المللی دادگستری، «عدم‌ حضور یکی از طرفین در جریان رسیدگی» است که با توجه به اصل رضایی‌بودن صلاحیت، همواره احتمال آن وجود دارد. رسیدگی غیابی شیوه‌ای است که با اعمال آن طبق ماده 53 اساسنامه، دولت غایب نتواند با توسل به عدم ‌مشارکت خود به حقوق دولت حاضر خدشه وارد و از اجرای عدالت جلوگیری کند. در این مقاله بر اساس رویه‌قضایی نشان داده می‌شود که دیوان در صورت غیبت خوانده در کل یا بخشی از دعاوی ترافعی، با توجه به دلایل طرف حاضر و مستندات غیررسمی طرف غایب، در کمال بی‌طرفی رسیدگی را ادامه داده و تکالیف خود را در احراز صلاحیت و صدور حکم به نفع طرف حاضر در صورت اثبات ادعا از لحاظ موضوعی و حقوقی انجام می‌دهد. گرچه تداوم رسیدگی ممکن است حقوق دولت غایب را تضییع کند، این امر پیامدی است که آن را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Default Proceedings in the Judicial Precedent of the International Court of Justice

نویسنده [English]

 • soudeh shamlou
Assistant professor of Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

One case of violation of the rules of procedure before the ICJ is “non-appearance of one of the parties in the proceedings” that is always possible to occur in light of the principle of consent to jurisdiction. Default proceeding is the manner that through the application of article 53 of the Statute, the non-appearing party would not be able to prejudice the rights of the appearing party and preventing the proper administration of justice. In this article, in accordance with judicial precedents, it is shown that the Court continues the proceedings in whole or in part of contentious cases, with due regard to the evidence of the appearing party and informal documents of the non-appearing party in the event of non-appearance of respondent and impartially conducts its duties of determining jurisdiction and rendering judgment in favor of appearing party if the claim is established both as a matter of fact and law. Although the continuation of the proceedings may prejudice the right of non-appearing party, this is a consequence that has been accepted and therefore must be obliged.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ICJ
 • Default Proceedings
 • Jurisdiction
 • Interim Measures of Protection
 • Arguments of Fact and Law
 • Validity of Judgment
 • الف. فارسی

  • شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ ششم، دراک، 1383.
  • میرعباسی، باقر و سید‌حسن سادات‌میدانی؛ دادرسی‌های بینالمللی: دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، جلد اول و سوم، چاپ پنجم، جنگل، 1393.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Alexandrov, Stanimir A., Represervations in Unilateral Declarations Accepting the Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice, Martinus Nijhoff Publishers, 1995.
  • Bowett, D.W, The Law of International Institutions, London: Stevens& Sons, 1982.
  • Catherine, Elliot and Catherine,Vernon, French Legal System, Pearson Education Limited, 2000.
  • Elkind, Jerome B., Interim Protection: A Functional Approach, Martinus Nijhoff Publishers, 1981.
  • …………, Non Appearance before the International Court of Justice, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, pp. 93-94.
  • Elias, Taslim O., The International Court of Justice and the Indication of Provisional Measures of Protection, Gilbert D’amado Memorial Lecture, 1978.
  • …………, The International Court of Justice and Some Contemporary Problems, Martinus Nijhoff Publishers, 1983.
  • Fachiri, Alexander P., Permanent Court of International Justice, London, Oxford University Press, 2nd ed., 1932.
  • Fitzmaurice, Gerald, The Law and Procedure of the International Court of Justice, Grotius Publications Limited, 1980.
  • Hudson, Manley O., The Permanent Court of International Justice, Buffalo, N.Y.: W.S. Hein, 2000.
  • Jenks,Wilfred, The Prospects of International Adjudication, Stevens, 1964.
  • Jowitt’s Dictionary of English Law, 1997, vol. I.
  • Keith, Kenneth James, The Extent of the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice, A.W. Sijthoff, 1st  ed., 1971.
  • Lawson, Frederich Henry, A Common Lawyer Looks at the Civil Law, Ann Arbor, 1969.

   

  • Hersch Lauterpacht, The Function of Law in the International Community, The Lawbook Exchange, Ltd., 2000.
  • Mcnair, Arnold D., The Place of Law and Tribunals in International Relations, Manchester University Press, 1957.
  • Mcwhinney, Edward, Judicial Settlement of International Disputes, Martinus Nijhoff Publishers, 1991.
  • Schwebel, M. Stephen, International Arbitration: Three Salient Problems, Cambridge Grotius Publications Limited, 1987.
  • Rosenne, Shabtai, The Law and Practice of the International Court 1920-1996, Martinus Nijhoff, 1997, vol. III.
  • …………, The Law and Practice of International Court, A. W. Sijthoff, 1965, vol. II.
  • Stone, Julis, Legal Control of International Conflicts: A Treaties on The Dynamics of Disputes and War-Law, London, Sorensen, 1st ed., 1954.
  • Scott, James Brown, The Project of Permanent Court of International Justice and Resolution of the Advisory Committee of Jurist, Buffalo Williams Heins Co., 2000.
  • Shahabuddeen, Mohamed, Precedent in the World Court, Grotius Publishing, Cambridge University Press, 1996.
  • Thirlway, H.W.A, Non-Appeareance before the International Court of Justice, N.Y.: Cambridge University Press, 1985.
  • Zimmermann, Andreas. The Statute of the International Court of Justice. Oxford University Press, 2006.

   

  - Articles

  • Alexandrov, Stanimir A., “Non-Appearance before the International Court of Justice”, Columbia Journal of Transnational Law, 1995.
  • Highet, Keith, “Non-Appearance and Disappearance before the International Court of Justice”, A.J.I.L., vol. 81, January 1987.
  • Singh, Nagendra, “Provisional Measures, The Practice of the International Court of Justice”, In: Lowe, Vaughan and Fitzmaurice, Malgosia, Fifty Years of the International Court of Justice, Grotius Publications Cambridge University Press, 1996.

   

  - Documents

  • Arangio, Gaetano, Non-Appearance before the International Court of Justice, Institut de Droit International, forth Commission, Session Basel, 1991.
  • Permanent Court of International Justice, Advisory Committee of Jurists, Process-Verbaux of the Proceedings of the Committee, June 16th-July 24th 1920, with Annexes, The Hague, 1920. 11th Meeting.
  • Report of the Special Committee on Friendly Relations, U.N. Doc. A/6230, 1966.

   

  - Cases

  • Status of Eastern Carelia, PCIJ, Series b, No. 5, 1923.
  • Denunciation of the Treaty of November 2nd, 1865, Between China and Belgium, (Sino-Belgian Treaty Case) PCIJ, 1926, Ser. C, No.16.
  • …………, 1927, Ser.A, No. 8.
  • Rights of Minorities in Upper Silesia (Minority Schools), PCIJ, 1928, Ser. A, No. 15
  • Electricity Company of Sofia and Bulgaria, Order of 5 December 1939 (Request for the Indication of Interim Measures of Protection), PCIJ, Ser. A/B, No. 79, 1939.
  • Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania)(merits), ICJ Reports 9 April 1949.
  • …………, (Assessment of Compensation), ICJ Reports 15 December 1949.
  • Anglo-Iranian Oil Co. (United Kingdom v. Iran) (Interim Measures of Protection), ICJ Reports 1951.
  • …………, (Merits), ICJ Reports 1952.
  • Trial of Pakistani Prisoners of War (Pakistan v. India) (Interim Measures), ICJ Reports 1973.
  • Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland) (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Iceland), (Provisional Measures), Orders of 17 August 1972.
  • …………, (Jurisdiction), ICJ Reports 1973.
  • …………, (Merits), ICJ Reports 1974.
  • Nuclear Test Cases (Australia v. France) (New Zealand v. France) (Application), ICJ Reports 1973.
  • …………, (Merits), ICJ Reports 1974.
  • Western Sahara Case, Advisory Opinion, ICJ Reports 1975.
  • Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece v. Turkey) (Application), ICJ Reports 1976.
  • …………, (Provisional Measures), 1976.
  • …………, (Jurisdiction), ICJ Reports 1978.
  • The United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran)(Jurisdiction), ICJ Reports 1979.
  • …………, (Merits),ICJ Reports 1980.
  • Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua Case (Nicaragua v. United States of America), (Merits), ICJ Reports 1986.
  • Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar/Bahrain), ICJ Reports 1995.
  • Consequence of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ Reports 2004.