حمایت حقوق بین‌الملل از کودکان متولد از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

2 کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه قم

چکیده

تجاوز به‌عنف و خشونت جنسی در اشکال مختلف، از شنیع‌ترین پیامدهای مخاصمات مسلحانه و از معضلات عمده در حقوق بشردوستانه به شمار می‌رود. با وجود مطالعات فراوان و قواعد نسبتاً جامعی که در حمایت از زنان در چنین شرایطی از سوی واضعین قواعد بین‌المللی وضع شده است، استمرار وقوع گسترده و شدید این جرم علیه بشریت، هرچند با شدتی کمتر از گذشته، غیرقابل انکار است. اما آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر نمایان می‌سازد، یکی از اسف‌بارترین نتایج این اعمال، یعنی تولد کودکانی در نتیجه چنین تجاوزاتی است که در پژوهش حاضر، «کودکان جنگ» نامیده شده‌اند. برآورد شده است که تنها در دهه گذشته، ده‌ها هزار کودک در نتیجه تجاوزات دسته‌جمعی یا بهره‌کشی‌های جنسی علیه زنان در خلال جنگ‌ها متولد شده‌اند. این کودکان در تمام طول عمر خود، عمیقاً از تحولات اجتماعی جامعه تأثیر پذیرفته و به دلیل ریشه‌های زیست‌شناختی خود، آسیب‌های فراوانی متحمل می‌شوند. نگاهی هرچند گذرا به این موضوع، خلأ بسیار جدی و شکاف عمیق در نظام حقوقی بین‌المللی را در خصوص حمایت از این قشر آسیب‌پذیر آشکار خواهد نمود؛ امری که نه‌تنها به اقدامات در عرصه وضع قواعد داخلی و بین­المللی، بلکه به اعمال نظارتی ویژه نیازمند است و این مهم، دخالت دیگر اعضای جامعه بین‌المللی، یعنی سازمان­های بین‌المللی را ایجاب می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Law Protection for Children Born by Women Victims of Sexual Violence during Armed Conflict

نویسندگان [English]

 • Shahram Zarneshan 1
 • Reyhaneh Zandi 2
1 Assistant Professor, University of Bu-Ali Sina, Faculty of Law
2 Master of International Law from Qom University
چکیده [English]

Rape and sexual violence in various forms are one of the most terrible consequences of armed conflicts and a major concern in humanitarian law. Despite the numerous studies and relatively comprehensive rules that have been approved by international lawmakers in protecting women in such circumstances, the continuation of the massive and severe occurrence of this crime against humanity, albeit less than before, is undeniable. But what makes the significance of this issue more visible is one of the worst results of these acts- children born as a result of such violations which are called "children of war" in the present study. It is estimated that only in the past decade, tens of thousands of children have been born as a result of collective rape or sexual exploitation during the war. Throughout their lives, these children are profoundly influenced by social changes in the community and suffer greatly from their biological roots. A quick look at this issue, however, will reveal a very serious vacuum and a deep divide in the international legal system regarding the protection of this vulnerable stratum. This not only requires action in the field of national and international legislation but also special oversight acts thus necessitating the involvement of other members of the international community namely international organizations. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • children of War
 • Armed Conflict
 • Violence against Women
 • International Law
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  • کسسه، آنتونیو؛ حقوق بین‌الملل کیفری، ترجمه: حسین پیران، اردشیر امیرارجمند و زهرا موسوی، جنگل، 1387.
  • کلب، رابرت و ریچارد هاید؛ درآمدی بر حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه: حسام‌الدین لسانی، مجد، 1394.
  • لطفی، عبدالرضا، نادر اخگری‌بناب و محمدرضا فقهی؛ اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه، هستی‌نما، 1391.
  • مولاوردی، شهیندخت؛کالبدشکافی خشونت علیه زنان، حقوقدان، 1385.
  • هاشمی، سید محمد؛ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، میزان، 1393.

   

  ـ مقاله

  • امیری، فاطمه؛ «توسعه حقوق بین‌المللی کیفری بر پایه جرم‌انگاری ازدواج اجباری به‌عنوان جنایت علیه بشریت توسط دادگاه ویژه سیرالئون»، مجله حقوقی بین‌المللی، دوره بیست‌و‌هفتم، شماره 43، پاییز ـ زمستان 1389.
  • پورقهرمانی، بابک؛ «نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن»، فصلنامه رواق اندیشه، سال چهارم، شماره 28، 1388.
  • رنجبریان، امیر‌حسین و مهدیه ملک‌الکتاب خیابانی؛ «دادگاه ویژه سیرالئون؛ فرآیند شکل‌گیری، صلاحیت و مبارزه با بی‌کیفرمانی»، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست‌و‌هفتم، شماره 43، پاییز ـ زمستان 1389.
  • ظهیرشعبان، محمد؛ «جایگاه برابری و مؤلفه‎های آن در اسناد بین‎المللی و قوانین داخلی افغانستان»، کمیسیون حقوق بشر افغانستان، ماهنامه حقوق بشر، سال سیزدهم، شماره 3، 1394.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Copelon, Rhonda, Women and War Reader, New York: NewYork University Press, 1998.

   

  • Enloe, Cynthia, Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women’s Lives, Berkeley: University of California Press, 2000.
  • Keck, Margaret; Sikkink, Kathryn, Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics, Ithaca: Cornell University Press, 1998.
  • LeBlanc, Lawrence, The Convention on the Rights of the Child: UN Lawmaking and Human Rights, Lincoln: University of Nebraska Press, 1995.
  • Neier, A., Rape, in War Crimes: Brutality, Genocide, Terror, and the Struggle for Justice, Random House: New York, 1998.

   

  - Articles

  • Becirbasic, Belma; Sesic, Dzenana, “Invisible Casualties of War”, London: Institute for War and Peace Reporting, vol. 16, no. 3. 2002.
  • Carpenter, Charli, “Surfacing Children: Limitations of Genocidal Rape Discourse”, Human Rights Quarterly, vol. 22, no. 2. 2000.
  • Center for Invesigation and Documentation (CID), “I Begged Them to Kill Me: Crimes against the Women of Bosnia-Herzegovina”, Sarajevo: Association of Former Prison Camp Inmates of Bosnia-Herzegovina, vol. 25, no. 5. 2000.
  • Daniel, Joana, “No Man’s Child: The War Rape Orphans”, MA Thesis, Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights, vol. 36, no. 5. 2003.
  • Drakulic, Slavenka, “Women Hide Behind a Wall of Silence”, The Nation, vol. 54, no. 18. 1993.
  • Claudia García-Moreno, and Marleen Temmerman, “Commentary: Actions to End Violence against Women: A Multi-Sector Approach”: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4318090/.
   • Gaggioli, Gloria, “Sexual Violence in Armed Conflicts: A Violation of International Humanitarian Law and Human Rights Law”, International Review of the Red Cross, www.icrc.org, Accessed: 11/9/2016, 2015.
   • Gaylor, Albert, “The Legacy of Peacekeeper's Kids in Liberia”, Puplic Agenda, vol. 15, no. 5. 2001.
   • Grieg, Kai, “The War Children of the World”,Bergen, Norway: War and Children Identity Project, www.warandchildren.org.
   • Harding, Luke, “The Other Prisoners”, London Guardian, vol. 15, no. 6. May 20, 2004.
   • Krasniqi, Gëzim, “Country Report on Citizenship Law: Kosovo”, European University Institute, Florence Robert Schuman Centre for Advanced Studies EUDO Citizenship Observatory, vol. 24, no. 3, 2015.
   • Manby, Bronwen, “Citizenship Law in Africa; A Comparative Study”, Open Society Foundations, vol. 2, no. 17, 2010.

   

  • Mitchell, Kathleen, “Children Born from Rape: Overlooked Victims of Human Rights Violations in Conflict Settings”, Johns Hopkins University; School of Public Health, vol. 25, no. 11, 2017.
  • Naik, Asmita, “Protecting Children from the Protectors: Lessons from West Africa”, www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR15/fmr15.7.pdf.
  • Niarchos, Catherine, “Challenges Facing the International Tribunal”, Human Rights Quarterly, vol. 17, no. 4, 1995.
  • Nkusi, Fred. K., “Intercountry Child Adoption Requires Close Scrutiny”, Available online at: www.newtimes.co.rw/section/read/221399.
  • OSCE, “Child Adoption Procedure in Kosovo”,Department of Human Rights and Communities, iss. 6, 2010.
  • Salzman, Paul, “Rape Camps as a Means of Ethnic Cleansing”, Human Rights Quarterly, vol. 20, no. 2, 1998.
  • Smith, Helena, “Rape Victims Babies Pay the Price of War”, The Observer, Available online at: www.theguardian.com, Accessed: 27/2/2017, 2000.
  • Stanley, Penny, “Reporting of Mass Rape in the Balkans: Plus Ca Change, Plus C’est Meme Chose? From Bosnia to Kosovo”, Civil Wars, vol. 2, no. 2. 1999.
  • Stigalmeyer, Alexandra, “Mass Rape: The War against Women in Bosnia-Herzegovina Lincoln”, University of Nebraska Journal, vol. 15, no. 5, 1994.
  • Toomey, Christine, “Cradle of Inhumanity”, Sunday Times, Available online at: www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR15/fmr15.7.pdf.
  • UNICEF, “Birth Registration; Right from the Start”, Innocenti Digest, vol. 32, no. 15. 2002.

   

  Reports

  • United Nations Economic and Social Council, The right to the highest attainable standard of health E/C.12/2000/4. (General Comments). 2000. Retrieved Dec. 23, 2004 from www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol) E.C.12.2000.4.En? OpenDocument. Retrieved Dec. 11, 2004.www.who.int/about/definition/en/ print.html.
  • “Women2000: Sexual Violence and Armed Conflict: United Nations Response”, Assesment of the Department of Economic and Social Affairs, 1998.