نقض تعهد بین‌المللی ایالات متحده امریکا در قبال کاروان پناهجویان امریکای لاتین

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پاسخگویی به هجوم جمعی پناهجویان از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه بین‌المللی بخصوص در سالیان اخیر بوده است. تصویب اعلامیه نیویورک برای مهاجران و پناهندگان به اتفاق آرای دولت‌ها با 193 رأی در مجمع عمومی (19 سپتامبر 2016) و متعاقباً تصویب پیمان بین‌المللی پناهندگی صرفاً با 2 رأی مخالف امریکا و مجارستان در روزهای پایانی فعالیت سالیانه مجمع عمومی (17 دسامبر 2018)، مهر تأییدی بر این مدعاست. پناهجویی جمعی نه­تنها زمینه بروز بحران برای دولت‌های پذیرنده را ایجاد می‌کند بلکه در صورت امتناع این دولت‌ها از عمل به تعهد منع بازگرداندن اجباری پناهجویان، می‌تواند نقض گسترده حقوق بشر را در پی داشته باشد. در این تحقیق تلاش شده است تا پس از تأمین ادله حقوقی برای تعمیم­دادن گستره تعهدات دولت‌ها در موضوع منع بازگرداندن اجباری پناهجویان از سطح تعهدِ صرفِ قراردادی و درون­مرزی به سطح تعهد قراردادی و عرفی با دامنه شمولِ مرزی، اثبات شود که عملکرد دولت امریکا در انسداد مرز به روی پناهجویان امریکای لاتین در تنافر با تعاهدات قراردادی و عرفی این دولت در حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Violation of International Obligations by the United States vis-a-vis Asylum Seekers in Caravan

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Keyhanlou 1
 • Hadi Dadmehr 2
1 Assistant Professor, Department of International Law, Islamic Azad University, Karaj Branch
2 PhD Student in International Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The proper reaction to the mass influx of asylum seekers is a great challenge of the international community. The approval of the New York Declaration for Immigrants and Refugees by a unanimous vote of 193 member States at the General Assembly (19 September 2016) and subsequently the approval of the international Pact for Refugees (December 17, 2018) would support this claim. Mass influx is not only a source of crisis for host States but it can also lead to widespread human rights violations if the host States refuse to comply with the non-refoulement obligation. The present research provides legal evidence to broaden the scope of non-refoulement from a purely contractual and an “in-territory” obligation to a contractual and customary “in-the-border” obligation. This would make it possible to argue that the United States has breached its conventional and customary obligations under international refugee law. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asylum-Seeking
 • Refugee
 • Non-refoulement
 • Mass Influx
 • Caravan
 • Rejection at the Border
 • the United States
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  • بیگ‌زاده، ابراهیم؛ حقوق سازمان‌های بین‌المللی، مجد، 1391.
  • شهبازی، آرامش و امیر چهل ‌ایرانی؛ حمایت از مهاجران غیرقانونی در حقوق بین‌الملل، شهر دانش، 1395.
  • فلسفی، هدایت‌الله؛ حقوق بین‌الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، 1391.
  • _____________؛ سیر عقل در منظومه حقوق بین‌الملل اصول اساسی روش‌شناسی حقوق بین‌الملل، فرهنگ نشر نو، 1396.
  • قنبری جهرمی، محمد‌جعفر؛ اصول حاکم بر شکل‌گیری حقوق بین‌الملل عرفی عام، دراک، 1384.
  • کیهانلو، فاطمه؛ پناهندگی: نظریه‌ها و رویه‌ها، جنگل جاودانه، 1390.

   

  ـ مقاله

  • کیهانلو، فاطمه؛ «بررسی امکان اعمال اصل ممنوعیت اعاده در مواجهه با حرکات گسترده آوارگان جنگی»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 4، 1382.
  • موسی‌زاده، رضا و احمد آذرپندار؛ «سیر تحول تبیین مفاهیم پناهنده و پناهجو» فصلنامه سیاست خارجی، سال سی‌و‌دوم، شماره 1، بهار 1397.

   

  ب. انگلیسی

  - Book

  • Lauterpacht, S., & Bethlehem, D., The Scope and Content of the Principle of Non-refoulement: Opinion, Refugee Protection in International Law, Cambridge University Press, 2003.

   

  Articles

  • Akram, Susan M. and Bidinger, Sarah and Lang, … and Noureddine, Elena, “Protecting Syrian Refugees: Laws, Policies, and Global Responsibility Sharing”, Middle East Law and Governance, vol. 7, iss. 3. 2015.
  • Albert, Matthew, “Governance and Prima Facie Refugee Status Determination: Clarifying the Boundaries of Temporary Protection, Group Determination, and Mass Influx”, Refugee Survey Quarterly, vol. 29, no. 1, 2010.
  • Alise, Coen, “International Order, the Rule of Law, and US Departures from Refugee Protection”, International Journal of Human Rights, vol. 22, iss. 10, 2018.
  • Allain, Jean Allain, “The Jus Cogens Nature of Non-refoulement”, International Journal on Refugee Law, vol. 13, no. 4, 2002.
  • Durieux, Jean-François and McAdam, Jane, “Non-Refoulement through Time: The Case for a Derogation Clause to the Refugee Convention in Mass Influx Emergencies”, International Journal of Refugee Law, vol. 16, iss. 1, 2004.
  • Neuman, Gerald. “Extraterritorial Violations of Human Rights by the United States”. American University International Law Review, vol. 9, no. 4, 1994.
  • Janmyr, Maja, “UNHCR and the Syrian Refugee Response: Negotiating Status and Registration in Lebanon”, The International Journal of Human Rights, vol. 22, iss. 3, 2017.
  • Kelley, Ninette, “Responding to a Refugee Influx: Lessons from Lebanon”, Journal on Migration and Human Security, vol. 5, iss. 1, 2017.
  • Pistone, Michele and Schrag, Philip G., The New Asylum Rule: Improved but Still Unfair”, Georgetown Immigration Law Journal, vol. 16, no. 1, 2001.
  • Vladislava Stoyanova, “The Principle of Non-refoulement and the Right of Asylum-seekers to Enter State Territory”, Interdisciplinary Journal of Human Rights Law, vol. 3, no. 1, 2008.
  • Pizor, Andrew G. “Sale v. Haitian Centers Council: The Return of Haitian Refugee”, Fordham International Law Journal, vol 17, iss. 4, 1993.
  • Sautman, Barry, “The Meaning of Well-Founded Fear of Persecution in the United States Asylum Law and in International Law”, Fordham International Law Journal, Berkeley, vol. 9, iss. 3, 1985.
  • Worster, William Thomas, “The Evolving Definition of the Refugee in Contemporary International Law”, Berkeley Journal of International Law, vol 30, iss. 1, 2012.

   

  - Cases and Materials

  • ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986.
  • ICJ, North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands) Final Judgement 1969.
  • International Law Commission, Draft Conclusions on Identification of Customary International Law, with commentaries, 2018.

   

  • International Law Commission, Draft conclusions on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, with commentaries, 2018.
  • UNHCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and Its 1967 Protocol, 2007.
  • UNHCR, Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons: Summary Record of the Sixteenth Meeting, 23 November, 1951.
  • UNHCR, Evaluation of UNHCR's Emergency Response to the influx of Syrian Refugees into Turkey - Full Report, 2016.
  • UNHCR, Guidelines on International Protection No. 11: Prima Facie Recognition of Refugee Status, 2015.
  • UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol, 2011.
  • UNHCR, Protection of Refugees in Mass Influx Situations: Overall Protection Framework, 2001.
  • UNHCR, The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary International Law. Response to the Questions Posed to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany, 1994.
  • UNHCR, Report on Bangladesh Rohingya Emergency, 2018.
  • United States Supreme Court: Sale v. Haitian Centers. Council, INC., 1993.
  • UNHCR Executive Committee, Conclusion No. 6 (1977).
  • UNHCR Executive Committee, Conclusion No. 15 (1979).
  • UNHCR Executive Committee, Conclusion No. 22 (1981).
  • UNHCR Executive Committee, Conclusion No. 25 (1982).
  • UNHCR Executive Committee, Conclusion No. 53 (1988).
  • UNHCR Executive Committee, Conclusion No. 81 (1997).
  • UNHCR Executive Committee, Conclusion No. 99 (2004).
  • UNHCR Executive Committee, Conclusion No. 100 (2004).
  • UNHCR Executive Committee, Conclusion No. 108 (2008).
  • UNSC Res. 1456, 2003.
  • UNSC Res. 1535, 2004.
  • UNSC Res. 1624, 2004.
  • UNGA Res. 5175, 1997.
  • UNGA Res. 52132, 1997.
  • UNGA Res. 96/980, 2003.
  • UNGA Res. 71/1, 2016.
  • UNGA Res. 73/150, 2018.
  • UNGA Res. 73/195, 2018.