امکان‌سنجی جرم‌انگاری ژنوسید سیاسی با تکیه بر اسناد بین‌المللی؛ تطبیق واقعیت و حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در کنوانسیون ژنوسید و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، ارتکاب ژنوسید به‌عنوان خطیرترین جنایت بین‌المللی، علیه گروه‌های ملی، قومی، مذهبی و نژادی تعریف شده است. در زمان تصویب این اسناد ازجمله ایرادات وارده این بود که به­واسطه تمایلات سیاسی برخی دولت‌ها، گروه‌های سیاسی از شمول تعریف ژنوسید خارج می‌مانند؛ حال آنکه تاریخ بشر، فزونی جنایات هولناک علیه گروه‌های سیاسی را گواهی می‌دهد. برخی صاحب‌نظران از دهه هشتم قرن بیستم به بعد تلاش کردند با ارائه نظریه ژنوسید سیاسی یا سیاسی‌کشی این نقص را جبران کنند. آن‌ها با بهره‌گیری از پویایی حقوق بین‌الملل کیفری، عناصر مادی و معنوی ژنوسید را بر این جنایت منطبق کردند و در نتیجه می‌توان گفت اکنون محور اصلی چالش برای شناسایی قطعی این جنایت در حقوق بین‌الملل، رکن قانونی است. تفسیری غایت‌محور از حقوق بین‌الملل کیفری و جرم‌انگاری ژنوسید، در نهایت به این نتیجه رهنمون می‌شود که شاید زمان بازنگری اسناد بین‌المللی در این خصوص فرا رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of the Criminalization of Politicide with Emphasis on International Instruments: International Law in Harmony with Reality

نویسندگان [English]

 • Rezvan Bagherzadeh 1
 • Mehdi Hossein Tabrizi 2
1 Assistant Professor of Law Department of Bu Ali Sina University, Hamedan
2 M.S Student in Criminal Law and Criminology, Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

Based on 1948 Genocide Convention and Rome Statute, the commission of genocide as the most dreadful international crime occurs with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group. But when ratifying, it was repeatedly criticized since it was not supposed to include and consequently endorse political groups whereas the number of political victims has historically been high. In the 1980s, some authors sought to theorize that politicide or political genocide must be included in genocide as well. Therefore, they reconciled the actus reus and mens rea of politicide to genocide though the legal element has remained challenging. A teleological interpretation of international criminal law and the criminalization of genocide may ultimately lead us to the fact that it is the time that an amendment to the international instruments to criminalize politicide will function.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Crimes
 • Genocide Convention
 • Rome Statute
 • Genocide
 • Political Genocide
 • Politicide
 • Political Groups
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  • شبث، ویلیام ا.؛ مقدمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه: سید‌باقر میر‌عباسی و حمید الهوئی ‌نظری جنگل، 1384.
  • کسسه، آنتونیو؛ حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه: حسین پیران و دیگران، جنگل، 1387.
  • نژندی‌منش، هیبت‌ا...؛ حقوق بین‌المللی کیفری در رویه­قضایی، خرسندی، 1994.

   

  ـ مقاله

  • اسکندری، محمدحسین؛ «نگاهى به مفهوم سیاست»،روش‌شناسی علوم انسانی، دوره 5، شماره 21، زمستان 1378.
  • ابراهیمی، سید‌نصرالله؛ «درآمدی بر تأسیس دیوان کیفری بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی و ارزیابی اساسنامه آن»، مجله حقوقی، شماره 23، پاییز 1377.
  • اردبیلی، محمدعلی؛ «کشتار جمعی»، مجلهحقوقی، شماره 11، پاییز ـ زمستان 1368.
  • آرش‌پور، علیرضا و مجید زحمتکش؛ «ظرفیت‌های نظم کنونی حقوق بین‌الملل در شناسایی مفهوم ژنوسید فرهنگی»، مجله حقوقی بین‌المللی، دوره سی‌وچهارم، شماره 57، پاییزـ زمستان 1396.
  • بیگ‌زاده، ابراهیم؛ «بررسی جنایت نسل‌کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 22-21، زمستان 1376ـ تابستان 1377.
  • حیدری، حمید؛ «نظریه صلح دموکراتیک»، فصلنامه علوم سیاسی، سال یازدهم، شماره 41، بهار 1387.
  • عزیزی، ستار؛ «حمایت از حق موجودیت اقلیت‌ها در پرتو مجازات مرتکبان ژنوسید در رویه قضایی بین‌المللی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق­وعلوم­سیاسی، دوره 37، شماره 4، زمستان 1386.
  • عزیزی، ستار؛ «عناصر جنایت ژنوسید در رأی 26 فوریه 2007 دیوان بین‌المللی دادگستری و رویه دادگاه‌های ویژه بین‌المللی کیفری»، مجلهحقوقی، شماره 36، 1386.
  • عزیزی، ستار و محمد حاجی؛ «تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی»، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست و هشتم، شماره 45، 1390.
  • «نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در یمن توسط عربستان؛ ابعاد حقوقی و مصادیق» (بخش دوم)، اندیشکده راهبردی تبیین (سری مجموعه مقالات)، فروردین 1396، صص 9-3؛ قابل دسترس در:

  http://tabyincenter.ir/wp-content/uploads/2017/04/A4-18646.pdf>15.07.2018.

  • نظری، علی اشرف؛ «چرخش مفهوم سیاست و بازآفرینی امر سیاسی: درک زمینه‌های هستی‌شناختی»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق­وعلوم­سیاسی، دوره 47، شماره 1، بهار 1396.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  • Garner, Bryan A. (ed. in chief), Black’s Law Dictionary, WEST, 9th ed., 2009.
  • Hofmeister, W. and Grabow, K., Political Parties; Functions and Organisation in Democratic Societies, Singapore, Konrad Adenauer Stiftung, 2011.
  • Karganović, Stephen and Simić, Ljubiša, Rethinking Srebrenica, New York, Unwritten History, Inc., 2013.
  • Kimmerling, Baruch, Politicide: Ariel Sharon's War against the Palestinians, London/New York, Verso, 2003.
  • Kuper, Leo, “International Action against Genocide (Iss. 53 of MRG Report)”, Minority Rights Group Publisher, 1984.
  • Mann, Michael, The Dark Side of Democracy; Explaining Ethnic Cleansing, New York, Cambridge University Press, 2005.
  • Schabas, W. A., Genocide in International Law; The Crimes of Crimes, Cambridge University Press, 2000.
  • Yearbook of the United Nations, New York, Department of Public Information, United Nations, Lake Success, 1948-49.

   

  -Theses

  • Gonzalez, E. A. G., “The Onset of Genocide/Politicide: Considering External Variables”, PhD Thesis in Political Science, Department of Political Science of the College of Arts and Sciences, University of Cincinnati, July 2015.
  • Haaland, Marie, “A Search for a Beginning: A Study of the Origin of Genocide and Politicide”, Master in Criminology, Institute of Criminology and Sociology of Law Faculty of Law, University of Oslo, Spring 2012.
  • Solberg, Clarinda Rae, “Genocide in Rwanda: Recurrence Risk Model Using Two Early Warning Models”, Grand Forks, North Dakota, University of North Dakota, Honors Program Committee, For Graduation as a Scholar in the Honors Program, April 2012.

  - Articles

  • “Teaching about the Holocaust, Genocide and Crimes against Humanity”, Education Working Group Paper on the Holocaust and Other Genocides, 2010; Available at: http://www.un.org/en/holocaustremembrance/EM/ partners%20materials/EWG_Holocaust_and_Other_Genocides.pdf> 15.07.2018.
  • Akhavan, Payam, “The Crime of Genocide in the ICTR Jurisprudence”, Journal of International Criminal Justice, vol. 3, no. 4, 1 Sept. 2005.
  • Conge, Patrick J., “Review: The Concept of Political Participation: Toward a Definition”, The Journal of Comparative Politics, vol. 20, no. 2, Jan. 1988.
  • Dimitrijević, Vojin and Milanović, Marko, “The Strange Story of the Bosnian Genocide Case”, Leiden Journal of International Law, vol. 21iss. 1, March 2008.
  • Feierstein, Daniel, “Leaving the Parental Home: An Overview of the Current State of Genocide Studies” (Translated from Spanish by Douglas Andrew Town), Genocide Studies and Prevention: An International Journal, vol. 6, iss. 3, 2011.
  • Goldstone, Jack A. et al, “A Global Model for Forecasting Political Instability”, American Journal of Political Science, vol. 54, no. 1, Jan. 2010.
  • Gurr, T. R. and Harff, B., “Minorities at Greatest Risk of Humanitarian Emergencies”, paper prepared for the wider program on the political economic of humanitarian emergencies, Uppsala University, Department of Peace and Conflict Research, 30 Sept., 1996.
  • Harff, B. and Gurr, T. R., “Toward Empirical Theory of Genocides and Politicides: Identification and Measurement of Cases Since 1945”, International Studies Quarterly, vol. 32, no. 3, 1988.
  • Harff, B. and Gurr, T. R., “Victims of the State: Genocides, Politicides and Group Repression Since 1945”, International Review of Victimology, vol. 1, 1989.
  • Harff, Barbara, “Explaining and Preventing the Holocaust, Genocides, Politicides and Holodomors”, at the event ‘The Limits of Accuracy: Models and Assumptions of Failed States Indexes’ which is part two of a Talk Series entitled ‘The (Un)Making of Failing States: Profits, Risks and Measures of Failure’, January 2009; Available at: https://us.boell.org/ sites/default/files/downloads/Paper_Harff_Barbara.pdf > 15.07.2018.
  • Harff, Barbara, “No Lessons Learned from the Holocaust? Assessing Risks of Genocide and Political Mass Murder Since 1955”, American Political Science Review, vol. 97, no.1, 2003.
  • Harff, Barbara, “The Comparative Analysis of Mass Atrocities and Genocide”, in: Gleditsch, N. P. (ed.), R. J. Rummel, An Assessment of His Many Contributions, Springer International Publishing, 2017.
  • Holm, Andreas Beck, “Marx on Politics; On the Search for a Missing Concept”,  Journal of Social Theoryvol. 7, no. 1, 2006.
  • Kreß, Claus, “Nulla poena nullum crimen sine lege”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg and Oxford University Press, 2010.
  • Kutner, Luis, “Politicide: The Necessity of an International Court of Criminal Justice”, Journal of International Law and Policy, vol. 2, 1972.
  • Mitchell, Neil J. et al., “The Impact of Pro-Government Militias on Human Rights Violations”, International Interactions, vol. 40:5, 2014.
  • O'Sullivan, Dónal, “Stalin's Genocides”, (Book Review), The International History Review, vol. 34, no. 2, 2012.
  • Rogall, Thorsten and Yanagizawa-Drott, David, “The Legacy of Political Mass Killings: Evidence from the Rwandan Genocide” (A Project), Sept. 2013; Available at: https://projects.iq.harvard.edu/files/bwgape/files/ legacy_of_rwandan_genocide.pdf > 15.07.2018.
  • Roser, Max and Nagdy, Mohamed, “Genocides”, 2018; Available at: https://ourworldindata.org/genocides > 15.07.2018.
  • Schaack, Beth Van, “The Crime of Political Genocide: Repairing the Genocide Convention's Blind Spot”, The Yale Law Journal, vol. 106: 2259, 1997.
  • Uzonyi, Gary, “Civil War Victory and the Onset of Genocide and Politicide”, International Interactions, vol. 41, 2015.
  • Verdeja, Ernesto, “Predicting Genocide and Mass Atrocities”, Genocide Studies and Prevention: An International Journal, vol. 9, iss. 3, 2016.
  • Wu, Harry, “Classicide in Communist China”, Comparative Civilizations Review, vol. 67, no. 67, Fall 2012.

  ·      Harff, Barbara, “Assessing Risks of Genocide and Politicide: A Global Watch List for 2012”, in: Hewitt, J. J. (ed.),Peace and Conflict 2012, Taylor and Francis Group, 2012; Available at: http://www.genocidewatch.org/ images/Global_Watch_List_-_Harff_2012.pdf > 15.07.2018.

  ·      Harff, Barbara, “Assessing Risks of Genocide and Politicide”, in: Marshall, M. G. and Gurr, T. R. (eds.), Peace and Conflict 2005: A Global Survey of Armed Conflicts, Self-Determination Movements, and Democracy, CIDCM, 2005; Available at: http://www.genocidewatch.org/ images/AboutGen_Assessing_Risks_of_Genocide_and_Politicide.pdf> 15.07.2018.

  ·      Maldonado, Silvia Delgado, “Political Participation: An Implied Condition for Enduring Peace in Colombia”, Int. Law: Rev. Colomb. Derecho Int. Bogotá (Colombia), no. 23, July/Dec. 2013.

  ·      Miranda, Luis, “Democide: When Your Government Kills You”, The Real Agenda, Feb. 23, 2012; Available at: http://real-agenda.com/ democide-when-your-government-kills-you/ > 15.07.2018.

   

  - Websites