موانع بنیادین فراروی تدوین حقوق بین‌الملل حاکم بر حملات سایبری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق‌وعلوم‌سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

عملیات سایبری به علت ماهیت انتزاعی فضای سایبر و مفاهیم ناملموس مطرح در آن، نسبت به فضای عینی، قلمرویی ناشناخته برای حقوق بین‌الملل به حساب می‌آید. قدم­گذاشتن حقوق بین‌الملل در قلمرو سایبر، همچون قدم­گذاشتن آلیس در سرزمین عجایب، مملو از شگفتی‌ها و ناشناخته‌ها است که در مقایسه و مطابقت با قوانین دنیای عینی، هنوز نمی‌توان برای اتفاقات درون آن، پاسخ درستی پیدا کرد. این فرایند، منجر به ظهور موانعی در مسیر تدوین حقوق بین‌الملل حاکم بر حملات سایبری شده است. بنیادی‌ترین این موانع را می‌توان در دو مورد «کاستی در ادبیات حقوقی بین‌المللی مرتبط با مفاهیم تکنیکی حملات سایبری» و «ضعف در برقراری ارتباط بین مفاهیم حقوقی دنیای عینی و دنیای سایبری» خلاصه کرد. گرچه اصول و قواعد حقوق بین‌الملل پاسخگوی قسمتی از جنبه‌های حقوقی بین‌المللی حملات سایبری است، اختلاف­نظر دولت‌ها حکایت از آن دارد که پاسخ‌های فعلی کافی نبوده و ناسازگاری‌ها بر سازگاری‌ها غلبه دارد. عجالتاً دو راهکار کلی «تدوین معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی» و «توسل به اقدامات موجد اعتماد» را می‌توان به منظور ازمیان­برداشتن موانع بنیادین پیش روی تدوین حقوق بین‌الملل حاکم بر حملات سایبری معرفی کرد تا از طریق این دو اقدام، ادبیات حقوقی بین‌المللی مربوط به حملات سایبری قوام یابد و مدون شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamental Obstacles Facing the Codification of International Law Governing Cyber-Attacks

نویسندگان [English]

 • Alireza Ranjbar 1
 • Ali Garshasbi 2
1 Correspondent Author, Master of International Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Ph.D. in Public International Law, Faculty of Law, University of Tehran,
چکیده [English]

Cyber-attacks are unknown spheres in international law due to the abstract nature of cyber-space and their intangible implications in relation to the objective space. The pursuit of international law in cyber-space, such as the advent of Alice in Wonderland, is full of wonders that, when compared with the world’s objective laws, the correct answer cannot be found for the events that occur within it. This process has led to the emergence of barriers to the development of international law governing cyber-attacks, most of which include the weakness of international legal literature on the concept of cyber-attacks and the weakness of communication between the real world and the cyber/virtual world. Although the principles and rules of international law respond partly to some of the international legal aspects of cyber-crime attacks, disagreement among governments suggests that current responses are inadequate  and inconsistencies prevail. However, two general approaches namely drafting regional and international treaties and confidence-building measures might be introduced in order to overcome the fundamental obstacles that hinder the development of international law governing cyber-attacks, through which international legal literature relating to cyber-attacks could be well-developed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyber-attack
 • Cyber-space
 • Self-defense
 • Use of force
 • Non-government actors
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  • کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، مسئولیت بین‌المللی دولت؛ متن و شرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل، ترجمه: علیرضا ابراهیم­گل، چاپ سوم، شهر دانش، 1390.

   

  ـ مقاله

  • آهنی امینه، محمد و فاطمه زهرا فتح‌اللهی؛ «حقوق بین‌الملل مدرن در مواجهه با جنگی پست­مدرن (نبرد سایبری)»، راهبرد، سال بیست­وسوم، پاییز 1393، شماره 72.
  • حبیبی، همایون و وحید بذّار؛ «حملات سایبری و ممنوعیت توسل به زور»، فصلنامه تعالی حقوق، دوره سوم، شماره 19، 1396.
  • ___________­­_؛ «ظرفیت‌سنجی بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در قبال حملات سایبری از نظرگاه حقوق بین‌الملل»، مجموعه مقالات همایش هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد (1394: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه)، اداره نشر وزارت امور خارجه، 1396.
  • کیهانلو، فاطمه و وحید رضادوست؛ «حملات سایبر به مثابه توسل به زور در سیاق منشور سازمان ملل متحد»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 69، 1394.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  • P. Grant and J. Craig Barker, Parry & Grant Encyclopædic Dictionary of International Law, Third Edition, Oxford University Press, 2009
  • James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 8th Edition, Oxford University Press, 2012.
  • Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms (Joint Publication 1-02), 8 November 2010 (As Amended through15 December 2012).
  • Marcel Danesi, Dictionary of Media and Communications, M.E. Sharpe, 2009.
  • Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, Prepared by the International Group of Experts at the Invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Cambridge University Press, 2013.
  • Bruno Simma, The Charter of the United Nations: A Commentary, Third Edition, Vol. I, Oxford University Press, 2012.

   

  - Articles

  • Ashley Deeks, “Unwilling or Unable: Toward a Normative Framework for Extraterrotial Self-Defense”, Virginia Journal of International Law, Vol. 52, 2012.
  • Ashly Deeks, “The Geography of Cyber Conflict: Through a Glass Darkly”, International Law Studies (Naval War College), Vol. 89, 2013.
  • Laurie K. Blank, “International Law and Cyber Threats from Non-State Actors”, International Law Studies (Naval War College), Vol. 89, 2013.
  • Louise Arimatsu and Mohbuba Choudhury, “Year in Review”, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 13, 2010.
  • Marco Roscini, “World Wide Warfare -Jus ad bellum and the Use of Cyber Force”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 14, 2010.
  • Matthew C. Waxman, “Cyber Attacks as "Force" under UN Charter Article 2(4)”, International Law Studies, Vol. 87, 2011.
  • Matthew C. Waxman, “Self-defensive Force against Cyber Attacks: Legal, Strategic and Political Dimensions”, International Law Studies (Naval War College), Vol. 89, 2013.
  • Michael N. Schmitt, “‘Attack’ as a Term of Art in International Law: The Cyber Operations Context”, in: C. Czosseck, R. Ottis, K. Ziolkowski (Eds.), 4th International Conference on Cyber Conflict, NATO CCD COE Publications, 2012.
  • Michael N. Schmitt, “Drone Attacks under the Jus Ad Bellum and Jus in Bello: Clearing the ‘Fog of Law’”, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol.13, 2010.
  • Robert F. Turner, “Nuclear Weapons and the World Court: The ICJ’s Advisory Opinion and Its Significance for U.S. Strategic Doctrine”, International Law Studies, in: The Law of Military Operations: Liber Amicorum, Professor Jack Grunawalt, Michael N., Schmitt (ed.), 1998.
  • Scott J. Shackelford, “From Nuclear War to Net War: Analogizing Cyber Attacks in International Law”, Berkeley Journal of International Law, Vol. 27:1, 2009.
  • Terry D. Gill and Paul A. L. Ducheine, “Anticipatory Self-Defense in the Cyber Context”, International Law Studies (Naval War College), Vol. 89, 2013.

   

  - Case Law

  • ICTY, Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 1995.
  • ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986 (Merits).
  • ICJ, Advisory Opinion of 8 July 1996, Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, 1996.
  • ICJ, United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran (United States of America v. Iran), ICJ Reports 1980.
  • ICJ, Corfu Channel (United Kingdom v. Albania), ICJ Reports 1949.
  • ICTY, Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1-A, Appeals Chamber, Judgment, 15 July 1999.
  • ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996.
  • ICJ, Oil Platforms (Iran v United States of America), Judgment of 6 November 2003.

   

  - Instruments

  • Convention on Rights and Duties of States (Montevideo Convention), 1933.
  • Additional Protocol I to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, Art. 1(2), 12 December, 1977, 1125 U.N.T.S.3.
  • Wales Declaration, issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales, 2014.
  • North Atlantic Treaty Organization, 1949.

   

  - Reports

  • “How is the Term ‘Armed Conflict’ Defined in International Humanitarian Law?”, International Committee of the Red Cross (ICRC) Opinion Paper, March 2008.
  • Martin Pratt, Booklet of Applied Issues in International Land Boundary Delimitation / Demarcation Practices, (A Seminar organized by the OSCE Borders Team in co-operation with the Lithuanian OSCE Chairmanship, 31 May to 1 June 2011 Vilnius, Lithuania), 2011.
  • Robert J. Butler, “Cyber War: Definitions, Deterrence, and Foreign Policy (Testimony before the House Foreign Affairs Committee)”, Center for a New American Security, 2015.
  • Nils Melzer, “Cyberwarfare and International Law”, UNIDIR Resources, 2011.

   

  - Thesis

  • ÖyküIrmakkesen, “The Notion of Armed Attack under the UN Charter and the Notion of International Armed Conflict – Interrelated or Distinct?”, LL.M. Paper written under the supervision of Professor Marco Sassòli, Geneva Academy, August 2014.

  - Websites

   

  ج. فرانسوی

  - Chapitre dans le livre

  • Djamchid Momtaz, L’Évolution du Droit International Humanitaire Applicable à la Conduite des Hostilities, in: Conduct of Hostilities: the Practice, the Law and the Future (37th Round Table on Current Issues of International Humanitarian Law), International Institute of Humanitarian Law, 2015.