انتساب مسئولیت به دولت ها در رویه داوری ایکسید

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، موارد عام مسئولیت بین‌المللی دولت مشخص شده است. قابلیت استفاده این موارد در روند داوری در مرکز ایکسید، محل مناقشه است. طبق کنوانسیون و رویه مرکز داوری ایکسید، در غیاب توافق مصرح در توافقنامه داوری، مسئولیت دولت بر اساس کنوانسیون ایکسید و قواعد حقوق بین‌الملل عرفی، قابل طرح در مرکز داوری بین‌المللی ایکسید است. تعهدات مطلق دولت سرمایه‌پذیر در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری، قابلیت انطباق با مواد طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل مسئولیت دولت‌ها را دارد. اطلاق مواد طرح مسئولیت دولت و پیش‌نویس آن، دلیل دیگری بر عدم توجه به حقوق داخلی در جهت فرار از مسئولیت بین‌المللی در رویه داوری ایکسید است و موجب ثبات در حوزه سرمایه‌گذاری بین‌المللی خواهد شد. از سوی دیگر، توسعه مفهوم حقوق بشر حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در راستای احراز مسئولیت مطلق دولت سرمایه‌پذیر در رویه داوری ایکسید، حاکی از مسئولیت مطلق دولت سرمایه‌پذیر در راستای منافع کشورهای توسعه ­یافته است که این امر بالتبع موجب تحدید حاکمیت دولت سرمایه‌پذیر و در نتیجه، تضییع حاکمیت ملی و یکجانبه‌گرایی و نهایتاً تمایل دولت‌ها به خروج از کنوانسیون ایکسید خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assigning Responsibility to States in the ICSID Arbitration Procedure

نویسندگان [English]

  • Alireza Mashhadizadeh 1
  • Amirhossein Ghodratnama Shabestari 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Faculty of Law
2 PhD Candidate in Private Law, Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

In Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, the general notions related to the international responsibility of states are specified. However, this is doubtful whether these notions can be used in the ICSID arbitration process. According to the convention and the procedure of the ICSID Arbitration Center, in the absence of an explicit agreement in the arbitration agreement, state responsibility based on the ICSID Convention and the rules of customary international law can be brought to the attention of the ICSID International Arbitration Center. The absolute obligations of the investee state concerning investment security are compatible with the Draft Articles on Responsibility of States. The application of the provisions of the Draft Articles on Responsibility of States is another reason for ignoring domestic laws to avoid international responsibility in the ICSID arbitration procedure and will contribute to stability in the field of international investment. On the other hand, the development of the concept of human rights to support the foreign investor for the purpose of establishing the absolute responsibility of the investee state in the ICSID arbitration procedure indicates the absolute responsibility of the investee state for the benefit of developed countries, which consequently limits the sovereignty of the investee state and as a result will lead to the violation of national sovereignty, unilateralism, and finally, the states’ tendency to withdraw from the ICSID Convention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICSID
  • International Investment Contracts
  • Jurisdiction
  • Investment Security
  • State Responsibility
  • Sovereignty
  • Human Rights