نویسنده = ناصرعلی منصوریان
یادی از آرشاگا حقوقدان و سیاستمدار بزرگ جهان سوم

دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، آذر 1374، صفحه 305-320

10.22066/cilamag.1995.18299

ناصرعلی منصوریان


انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین‌المللی

دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، آذر 1370، صفحه 89-150

10.22066/cilamag.1991.18336

ناصرعلی منصوریان


یاد استاد

دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، آذر 1368، صفحه 93-120

ناصرعلی منصوریان؛ میشل ویرالی