کلیدواژه‌ها = تعقیب
قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، مهر 1397، صفحه 205-224

10.22066/cilamag.2018.31881

شهرام زرنشان؛ سیدحسین میرجعفری


نظارت قضائی بر تشخیص دادستان دیوان بین‌المللی کیفری

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، دی 1389، صفحه 245-263

10.22066/cilamag.2010.17389

حسین آقایی جنت مکان