انطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دستیار پژوهش در حوزه حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه دنور، آمریکا

چکیده

کنوانسیون بیع بین‌ المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیش‌بینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بسته‌بندی و ظرف‌بندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیش‌بینی‌ شده است. همچنین کنوانسیون در موارد سکوت طرفین نسبت به کیفیت کالا، ضوابط تکمیلی متنوعی را مانند تناسب کالا با استفاده عرفی موردنظر از آن یا تناسب کالا با هدف خاص خریدار در نظر گرفته است. ‌مقاله حاضر می‌کوشد با مراجعه به آخرین دیدگاه‌های حقوق‌دانان و آرای محاکم خارجی، مصادیق و ضمانت اجرای عدم انطباق مادی کالا را تحلیل و بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical Conformity of the Goods with the Contract in the CISG and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Shoarian 1
  • Farshad Rahimi 2
1
2
چکیده [English]

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) deals with the subject matter of conformity of the goods with the contract from two perspectives: physical and legal conformity. Rules regarding physical conformity of the goods with the contract have been set forth in articles 35-37 of the CISG. Articles 41 through 43 encompass rules pertinent to legal conformity of the goods with the contract. Physical conformity of the goods with the contract comprises delivery of goods that is of the quantity, quality, and description required by the contract and which is contained or packaged in the manner required by the contract. In addition, the convention has set out some default rules that are applicable in situations in which the parties are silent as to the quality of the goods. The present article is an attempt to scrutinize instances of physical non-conformity and remedies resulting from such noncompliance. In so doing, special attention has been devoted to the recent literature and jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Conformity of the Goods
  • Quantity
  • Quality
  • Packaging
  • Breach
  • CISG