دوره و شماره: دوره 31، شماره 51 (پاییز- زمستان)، آذر 1393، صفحه 1-296