معیارهای حاکم بر جبران خسارات معنوی در روابط بین دولت میزبان و سرمایه‌گذار خارجی با تأکید بر آرای داوری ایکسید

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه امام صادق

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

موضوع سرمایه‌ گذاری خارجی و جبران خسارت در آن حوزه، یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق بین‌الملل در زمان معاصر است. وقتی رابطه سرمایه‌گذاری میان دولت میزبان سرمایه‌ گذاری و سرمایه‌ گذاران اتباع دیگر کشورها شکل می‌گیرد، طرفین تا خاتمه آن رابطه، خود را متعهد به رعایت تعهدات پذیرفته‌شده می‌دانند. اما در مواقعی، ازجمله هنگام سلب مالکیت اموال سرمایه‌گذاران خارجی، حقوق مالکانه آن‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد و حتی نقض می‌شود و بدین‌ترتیب، خساراتی اعم از مادی یا معنوی به طرف مقابل وارد می‌شود که طرف متخلف، ناگزیر از جبران آن‌ها است. جنبه معنوی خسارات وارده نیز همانند جنبه مادی آن‌ها قابل جبران است. پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی موضوع جبران خسارت و محاسبه میزان آن در حقوق بین‌ الملل و برخی آرای دیوان‌های داوری پرداخته و معیار حاکم بر آن‌ها را شناسایی نماید.

عنوان مقاله [English]

The Criteria Governing the Compensation of Moral Damages in Relations between the Host State and the Foreign Investor with Emphasis on ICSID Arbitral Awards

نویسندگان [English]

  • Tavakkol Habibzadeh 1
  • Javad Nikjah 2
1
2
چکیده [English]

Foreign investment issue and compensation in that field constitutes one of the most important matters in contemporary International Law. When an investment relation between a host State and foreign investors is formed, the parties to terminate the relations are committed to comply with the obligations they accepted. However at times, when there is an expropriation of assets of foreign investors, their proprietary rights are affected and even violated and thus incur material or moral damages to the other party where the defaulting party is obliged to compensate them. Damages of the moral as well as material aspects are reparable. The aim of the present study is to examine the issue of calculating the amount of compensation in International Law and some arbitral awards and to identify the criteria governing them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Damages
  • Foreign Investment
  • Compensation
  • Arbitral Awards
  • ICSID
  • Host State
  • Foreign Investor
  • Expropriation