دوره و شماره: دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، خرداد 1393، صفحه 1-232