نهاد تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و تطبیق آن با حقوق ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

در عقد بیع، اعم از داخلی یا بین‌المللی، فروشنده باید کالای مطابق با قرارداد را به مشتری تسلیم کند. چنانچه بایع از تعهد تسلیم کالای مطابق، تخلف ورزد، برای مشتری ضمانت‌اجراهایی وجود دارد. یکی از این ضمانت‌ها که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، درخواست تسلیم کالای جانشین است. بند 2 ماده 46 کنوانسیون در راستای احترام به قرارداد و تضمین بقای آن، برای مشتریِ زیان‌دیده این حق را قائل است تا درخواست اجرای تعهد را در قالب اخذ کالای جانشین از بایع بخواهد . در حقوق ایران با استقرا در مواد قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (مصوب 1388)، نهاد تسلیم کالای جانشین به مفهومی که در کنوانسیون آمده وجود ندارد و حسب نوع مبیع (کلی فی‌الذمه یا عین معین) متفاوت است. بررسی نهاد تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار است. گرچه ایران تاکنون به کنوانسیون مزبور ملحق نشده است، مقایسه آن دو مفید است و در صورت الحاق ایران به کنوانسیون، می‌تواند راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Delivery of Substitute Goods: A Comparative Study in UN Convention on International Sale of Goods and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Fakhredin Aghmashhadi 1
  • Hossein Kaviar 2
1
2
چکیده [English]

In sale of goods, the seller is obliged to deliver the conforming goods to the buyer. If the vendor infracts from the obligation of delivery of conforming goods, there are some remedies for buyer. One of these remedies in CISG is the request of delivery of substitute goods. Article 46 (paragraph. 2) of Convention in line of respect to contract (Sanctity of Contract) and assurance of its survival, gives the injured party the right to request of implementation of the obligation in form of delivery of substitute goods. In Iranian law, by analysis of Civil Code and Customer Rights Protection Code, there is no delivery of substitute goods in concept that has come to CISG and is different according to goods type (Unascertained Goods or Specific Goods). In this paper, the delivery of substitute goods in CISG and Iranian law is surveyed. Since Iran has not yet acceded to this Convention, a comparative study between CISG and Iranian law is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conformity of the Goods
  • Delivery of Substitute Goods
  • Unascertained Goods
  • Specific Goods
  • Vienna Convention