زمینه‌های مؤثر در تعیین مسئولیت اعضای سازمان جهانی تجارت

نویسنده

دکتری حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در سازمان جهانی تجارت، موافقت‌نامه‌هایی در خصوص تجارت کالا، خدمات و مالکیت معنوی وجود دارد که حجم مبادلات اقتصادی و قاعده‌مند‌سازی تجارت بین‌المللی را افزایش داده است. منصرف از ماهیت و مفاد موافقت‌نامه‌ها، اساساً نظام مسئولیت قراردادی اعضای سازمان که عمدتاً در تفاهم‌نامه حل اختلاف تبیین شده، ترکیبی از حقوق بین‌الملل عرفی در زمینه مسئولیت دولت‌ها و حقوق معاهدات است. در این گونه موارد هرگونه زوال منفعت عضو دیگر یا لطمه به آن یا عدم امکان دسترسی به اهداف موافقت‌نامه‌ها، باعث طرح مسئولیت علیه عضو خاطی می شود. به تعبیر دقیق‌تر، زمانی که اعضا با تخلف عضو دیگری مواجه می‌شوند، دوگونه جبران مطرح می‌شود: الف) جبران‌های نهایی که همان اصل تبعیت از مقررات موافقت‌نامه‌هاست که به‌صورت استرداد یا اصلاح اقدامات اجرایی، تقتینی و قضایی متضاد با قواعد سازمان است؛ ب) توسل به جبران‌های موقتی همچون پرداخت غرامت، اقدامات تلافی‌جویانه در قالب تعلیق تعهدات یا سایر امتیازات؛ به‌شرط آنکه جبران نهایی به‌تنهایی موفقیت‌آمیز نباشد. در این مجال، با توجه به ارکان مسئولیت بین‌المللی یعنی قابلیت انتساب و نقض تعهد، مهم‌ترین عواملی که همواره به هنگام طرح مسئولیت اعضا، مد‌نظر است و به‌نوعی مخرج مشترک قواعد سازمان در زمینه جبران ـ اعم از جبران موقت، نهایی یا تجاری ـ تلقی می‌شود، تجزیه و تحلیل می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد این عوامل و زمینه‌ها در ارتباطات میان عضو خاطی و شاکی، در نحوه تصمیم‌گیری هیئت‌های حل اختلاف و رکن استیناف در جهت گزینش شیوه‌ای از جبران، مدخلیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors in Determining Responsibility of WTO Members

نویسنده [English]

  • Mojtaba Morovvat
چکیده [English]

There are many agreements under the World Trade Organization regarding trade in goods, services and intellectual property. These agreements have led to increased economic exchanges and have established regulations for international trade. Regardless of the nature and content of these agreements, legal responsibility of WTO members has emerged in dispute settlement understanding. This represents a combination of state responsibility in international customary and conventional law. Combined with relevant trade principles such as proportionality, reciprocity, and effectiveness, these agreements create effective enforcement of WTO law. In this view, any nullification or impairment of members’ benefits or impediment to the attainment of any objects of the agreement would be considered as a violation of the agreement and the member in breach would be held responsible. In other words, when WTO members are faced with derogation of an agreement by other members, they will have some options as potential reparations. At the first instance, the “Principle of Compliance” allows them to have recourse to restitution, withdrawal, or reform in executive, legislative or judiciary measures which are in conflict with WTO provisions. If this final remedy proves to be ineffective, at the second instance WTO members have a right to obtain temporary remedies (including compensation, retaliation, suspension, withdrawal from obligation, or concessions). In certain circumstances, however, there also exists the possibility for members to invoke unilateral trade remedies. Such a hierarchy for remedies is to be followed by all WTO members. The international responsibility of states consists of two elements: the wrongful act (the violation of an international obligation) and the attribution. In this article I analyze the main factors playing a role in WTO members’ responsibility. These factors are considered as common denominators for declaring WTO members’ responsibility when they are faced with ultimate or temporary reparations or trade remedies. These factors include principle of reciprocity, proportionality, effectiveness, and use of interpretation and the role of time which all strongly affect the relations between plaintiff and the defendant as WTO members. This is not an exhaustive list, and there are possibly many other factors in WTO cases that are not discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Trade Organization
  • responsibility
  • Reparation
  • Nullification
  • or impairment of benefits
  • Proportionality
  • Interpretation
  • Effectiveness