رویه شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی در اصلاح اتهامات لوبانگا: از هماهنگی تا تعارض میان آیین‌نامه دیوان با اساسنامه رم

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دکترای حقوق بین الملل عمومی از دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

تلاش نمایندگان قربانیان جرایم ادعایی لوبانگا، شعبه بدوی دیوان کیفری بین‌المللی را متقاعد کرد که با اختیارات حاصل از ماده 55 آیین‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی، عنوان قانونی اتهامات وی را برای دربرگرفتن اتهامات جدید اصلاح کند. اما شعبه تجدیدنظر دیوان، این رویه را در تعارض با مواد (2)74 و (9)61 اساسنامه رم شناسایی و قرار اصلاح اتهامات را نقض کرد. شعبه تجدیدنظر دیوان، ضمن اشاره به اصل تفکیک صلاحیت‌ها در اساسنامه، اصلاح اتهامات را از اختیارات دادستان و منوط به رعایت مؤلفه‌های دادرسی عادلانه شناخت. قضات شعبه تجدیدنظر دیوان، استدلال کردند ماده 55 آیین‌نامه، نه‌تنها مجوزی برای اصلاح اتهامات متهم نیست، بلکه این ماده به دلیل بی‌توجهی به رعایت مؤلفه‌های دادرسی عادلانه، ناقص است. تلاش نمایندگان قربانیان جرایم ادعایی لوبانگا، شعبه بدوی دیوان کیفری بین‌المللی را متقاعد کرد که با اختیارات حاصل از ماده 55 آیین‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی،[1] عنوان قانونی اتهامات وی را برای دربرگرفتن اتهامات جدید اصلاح کند. اما شعبه تجدیدنظر دیوان، این رویه را در تعارض با مواد (2)74 و (9)61 اساسنامه رم شناسایی و قرار اصلاح اتهامات را نقض کرد. شعبه تجدیدنظر دیوان، ضمن اشاره به اصل تفکیک صلاحیت‌ها در اساسنامه، اصلاح اتهامات را از اختیارات دادستان و منوط به رعایت مؤلفه‌های دادرسی عادلانه شناخت. قضات شعبه تجدیدنظر دیوان، استدلال کردند ماده 55 آیین‌نامه، نه‌تنها مجوزی برای اصلاح اتهامات متهم نیست، بلکه این ماده به دلیل بی‌توجهی به رعایت مؤلفه‌های دادرسی عادلانه، ناقص است.
[1]. Official Documents of the International Criminal Court, “Regulations of the Court”, ICC-BD/01-01-04/Rev.01-05, Adopted by the Judges of the Court on 26 May 2004, Fifth Plenary Session, The Hague, 17- 28 May 2004.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Procedure of the Trial and Appeals Chambers of the International Criminal Court in Amending the Charges against Lubanga: from Harmony to Conflict between the Regulations of the Court and the Rome Statute

نویسندگان [English]

  • Javad Salehi 1
  • Nariman Fakheri 2
1
2
چکیده [English]

The Trial Chamber of the Court was convinced by the representatives of victims of Lubanga’s alleged crimes to change the existing charges against him under the permission of Regulation 55 of the Regulations of the Court in order to accord with new charges. However, the Appeals Chamber of the Court declared this practice as in conflict with articles 74 (2) and 61 (9) of the Rome Statute and overturned the verdict seeking to change the charges. Reaffirming the principle of separation of authorities, the Appeals Chamber defined the amendment of charges as within Prosecutor’s authorities and necessitated the observance of fair trial requirements. The judges of the Appeals Chamber argued that Regulation 55 is not considered as a permission to change the existing charges of the accused. They also declared the said Regulation incomplete in the content thereof for neglecting the requirements of a fair trial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • Fair Trial Components
  • Regulation of the Court
  • Rome Statute