کاربرد سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

پس از استفاده از سلاحهای حاوی اورانیوم ضیعفشده در یوگسلاوی و بهخصوص عراق، گزارشهایی راجع به افزایش بیماریهایی نظیر برخی انواع سرطان و ناهنجاریهای مادرزادی در این مناطق منتشر شد که نگرانیهایی را در مورد آثار سوء این نوع سلاحها بر سلامت انسان پدید آورد. اگرچه تحقیقاتی که پس از آن در این زمینه صورت گرفته، وجود رابطهای قطعی بین سلاحهای اورانیوم ضعیفشده و بیماریهای فوق را مشخص نکرده است، تردیدها در این زمینه همچنان باقی است. این مقاله در صدد است تا در پرتو اصول حقوق بشردوستانه و آرای نهادهای بینالمللی به این پرسش پاسخ دهد که در صورت اثبات چنین آثاری، وضعیت حقوقی این سلاحها از نقطهنظر حقوق بشردوستانه چیست و آیا میتوان آنها را در درگیریهای مسلحانه ب هکار برد یا خیر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of Depleted Uranium (DU) Weapons in the Context of International Humanitarian Law

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ghasem Zamani 1
  • Seyyed Reza Rafiei 2
1
2
چکیده [English]

After depleted uranium (DU) weapons were used in Yugoslavia and particularly in Iraq, reports about an increase in diseases such as some types of cancer and congenital anomalies in these regions raised concerns about the harmful effects of this class of weaponry on the human health. Although the studies conducted thenceforth have not found conclusive evidence as to the existence of a definitive correlation between depleted uranium and the mentioned diseases, doubts continue to persist. In light of the humanitarian law principles and opinions of international organizations, this article seeks to find out what the legal status of these weapons would be if the aforementioned effects were established and whether it would be possible to use them in armed conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depleted Uranium
  • International humanitarian law
  • Nuclear Weapons
  • Principle of Distinction
  • Principle of Necessity
  • Protection of the Environment
  • Treaties on Weapons