دوره و شماره: دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، آذر 1392، صفحه 1-290