تعهد آژانس بین المللی انرژی اتمی به حفاظت از اطلاعات محرمانه هسته ای ایران

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حفوق بین الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نظام حقوقی منع گسترش سلاحهای هستهای، در قبال تعهد دولتهای عضو به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، تعهد آژانس به تضمین حفاظت کامل از اطلاعات هستهای را مقرر میکند. اجرای تعهدات دوجانبه لازم میدارد که هریک از طرفین به تعهداتش پایبند باشد. اما اشتیاق آژانس، بیشتر به تدوین تعهدات جدید، دریافت اطلاعات بیشتر و اعمال نظارت گستردهتر بر برنامه هستهای ایران بوده است تا توجه به حق ایران به محفوظماندن اطلاعات هستهایاش. بدین سبب، در سالهای اخیر، اجرای تعهد مذکور با چالشهای گوناگون همراه بوده و ب هرغم برخی پیشرفتها، نگرانی ایران از اجرای مقتضی تعهد آژانس رفع نشده است. کوتاهی یا نقض تعهد آژانس در حفاظت از اطلاعات محرمانه، علاوهبر آنکه به اعتبار سازوکار راستیآزمایی منع گسترش سلاحهای هستهای، خدشه وارد میکند، زمینه پیدایش مسئولیت بینالمللی آن و همچنین حق ایران به اتخاذ تدابیر حمایتی را فراهم میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Obligation of the IAEA to Protect Iran's Confidential Nuclear Information

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Ranjbarian 1
  • Hassan Kamalinejhad 2
1
2
چکیده [English]

Legal regime of nuclear non-proliferation imposes upon the IAEA the obligation to ensure the full protection of confidential nuclear information offered by member states. Implementation of mutual obligations requires each party to adhere to its obligations, but the IAEA seemingly is willing to receive more information and broadly monitor Iranian nuclear activities, instead of giving due consideration to the latter's right to have its sensitive information secured. Therefore, recent years have seen daunting challenges, with Iran's concerns have not been sufficiently fulfilled. Violation of the obligation to ensure the full protection of confidential information together with prejudicing the credibility of the non-proliferation verification regime raises the IAEA's responsibility towards Iran and gives it the right to take self-help measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Atomic Energy Agency
  • United Nations Security Council
  • Legal Regime of Non-proliferation
  • Obligation to Protect Nuclear Information
  • Iran's Confidential Information
  • International Responsibility