بررسی مسائل حقوقی ورشکستگی بانکهای چندملیتی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

بانک ها از جمله تأثیر گذارترین تجار در عرصه اقتصادی کشورها هستند که به نحوی ابزار حکومت ها در اجرای سیاست های پولی و مالی نیز به شمار م یروند. سیاست بازار آزاد، عرصه را برای حضور بان کها در خارج از قلمرو محل تأسیس فراهم نموده است. رشد و توسعه بان کهای چندملیتی در سده اخیر، مسائل نوظهوری را به همراه داشته و یکی از مهم ترین معضلات این بان کها توقف و ورشکستگی است که مطالعه علل و چگونگی برخورد با آن، مورد توجه کشورها و محافل علمی قرار گرفته است. قوانین اکثر کشورها در این رابطه ساکت بوده و به همین دلیل هنگام بروز بحرا نهای بانکی جهانی مسائلی پدید می آید که در صورت عدم وضع قواعد خاص در این رابطه، بحران های مالی بین المللی پیش خواهد آمد. شناخت اصل سرزمینی و جهانی، اصل وحدت و مجزا بودن شخصیت حقوقی و اصل رفتار یکسان با بستانکاران می تواند در کشف قواعد ماهوی و حل تعارض ورشکستگی بان کهای چن دملیتی کارساز باشد. مطالعه اسناد و مقررات بین المللی در این زمینه، راهکارهای مطلوبی را جهت معاضدت و همکاری بین المللی کشورها ارائه می دهد که با تمسک بدان می توان از بحران های مالی بین المللی و داخلی جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Legal Aspects of the Insolvency of Internationally Active Banks

نویسندگان [English]

  • Mahmood Bagheri 1
  • Mohammad Sajjad Tavassoli 2
1
2
چکیده [English]

Banks are the most influential players in the economic arena of the countries in a way that they become the governments’ instrument for implementation of the financial and monetary policies. The free market policy has opened up the market for activities of the bank beyond the place of establishment. The growth and expansion of the multinational banks in the past century have created new problems. One of the most important issues is the insolvency of such internationally active banks which requires an academic investigation to be carried out to unfold the reasons behind such bank failures. Laws of many countries have not dealt with such an eventuality and for this reason, at the time of international banking crises, the effects of bank insolvency spread throughout the world. The principles of separation or unity of the legal personalities of the banks and their subsidiaries and the principle of equal treatment among all creditors as a matter of conflict of laws related to the bank insolvency help to find out the most sensible substantive law in this field. International documents and regulations have provided a proper base for international cooperation among all the countries involved. This cooperation helps to avoid international and domestic financial crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insolvency
  • Multinational Banks
  • International Insolvency
  • International Cooperation