دوره و شماره: دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، خرداد 1392