امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل‌شده

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شناسایی و اجرای آرای داوری خارجیِ باطل‌شده، همواره یکی از موضوعات مهم مناقشه‌برانگیز در حقوق داوری است و دادگاه‌ها و صاحب‌نظران داوری نیز نظرات مختلفی در این رابطه ابراز داشته‌اند. طبق شق «هـ» بند 1 ماده 5 عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک که ایران عضو آن است، ابطال رأی توسط مرجع صلاحیت‌دار، مانع شناسایی و اجرای آن خواهد بود. اما به موجب برخی دیدگاه‌ها، رأی داوری خارجی اگرچه باطل شده باشد، باید مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد. در هر صورت، دیدگاه‌های صاحب‌نظران داوری حاکی از این است که شناسایی و اجرای آرای داوری خارجیِ باطل‌شده در دو مورد ممکن است؛ که در این مقاله بررسی خواهد شد: الف) در موارد خاص، از طریق اعمال «قدرت اختیاری مازاد» بر اساس صدر بند 1 ماده 5 عهدنامه و ب) در صورت وجود قانون مطلوب‌تر و از طریق اعمال «قاعده حق مطلوب‌تر» طبق بند 1 ماده 7 عهدنامه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Refusing Recognition and Enforcement of Annulled Foreign Arbitral Awards

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Nikbakht 1
  • Farhad Piri 2
1
2
چکیده [English]

Recognition and enforcement of annulled foreign arbitral awards has always been one of the most controversial issues in arbitration law in which courts and arbitral experts have expressed different views in this regard. According to the article 5(1)(e) of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (Iran is a party), annulling the award by a competent authority prevents its recognition and enforcement. However, according to some views, the foreign arbitral award shall be recognized and enforced although it is annulled. Nevertheless, the arbitral experts opinions show the possibility of recognition and enforcement of annulled foreign arbitral awards in two cases that are examined in this article: (first) in special cases, by applying the “residual discretionary power” under the top of article 5(1) of the convention; and (second) if there are more favorable law and by applying “More favorable-right provision” under article 7(1) of the convention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New York Convention 1958
  • Foreign arbitral award
  • annulment
  • competent authority
  • seat of arbitration
  • residual discretionary power
  • more favorable-right provision