دعوای اضافی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در پرتو رأی احمدو سادیو دیالو

نویسنده

نویسنده مسئول، دکتری حقوق بین‌الملل

چکیده

به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش که آیا خواهان دعوای مطرح‌شده در دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند نسبت به تعدیل و تغییر خواسته اولیه خود اقدام کند، منفی‌ باشد. بر طبق «رویه اینک مستقر» در این دیوان که تبلور آن در رأی احمدو سادیو دیالو مشاهده می‌شود، خواهان باید اثبات کند که ادعای جدیدش از لحاظ ماهوی بخشی از دعوای اولیه است. بر طبق همین رویه، دعوای جدید زمانی‌ از لحاظ ماهوی بخشی از دعوای اولیه محسوب می‌شود که یا به صورت تلویحی در دادخواست آمده باشد یا مستقیماً از موضوع دادخواست منتج شود. این در حالی‌ است که دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی رضایت طرف مقابل را  معیار پذیرش ادعای جدید می‌‌دانست. مقایسه این دو رهیافت به وضوح نشان می‌دهد که دیوان فعلی موضع سخت‌گیرانه‌تری راجع به تغییر دعوا یا ارائه دعوای اضافی در پیش گرفته است. این موضع علاوه بر عدم‌مطابقت با رویه دیوان سابق، با کارهای مقدماتی قواعد و همچنین اصول کلی‌ دادرسی به رسمیت شناخته شده در نظام‌های حقوقی ملل متمدن نیز به سختی قابل تطبیق است. دیوان، حق طرف مقابل به دفاع از خود را بهانه این سخت‌گیری قرار داده است. در این مقاله پیشنهاد شده است که دعوای اضافی به عنوان یکی‌ از دعاوی طاری به رسمیت شناخته شود تا هم حق خواهان در تعدیل خواسته خود و هم حق طرف مقابل در پاسخ به ادعای جدید رعایت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What Remains of New Claims before International Court of Justice? Some Observations in Light of Judgment of the ICJ in Ahmadou Sadio Diallo Case

نویسنده [English]

 • Hadi Azari
چکیده [English]

To the question of whether to allow the applicant to formulate the new (additional) claims in the course of proceedings, the Permanent Court of International Justice has responded affirmatively. The International Court of Justice seems to depart from the approach adopted by its predecessor, giving considerable preponderance to the limits of the claim as delimited by the terms of the Application, as well as giving a very narrow interpretation of the connection that must exist between the new claim and the one formulated in the Application. This is what makes (almost) impossible the submission of an additional claim. The judgment of 30 November 2010, rendered in the merits of the case concerning Ahmadou Sadio Diallo is the notable example of the application of this approach. The Court emphasizes the disadvantages resulting from the submission of new claims in the course of proceedings. We think that it will not be the case if it is recognized that the new claim is a real affirmative demand, and an incidental proceeding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Additional or New Claims
 • applicant
 • International Court of Justice
 • application
 • Modification
 • Submission
 • Ahmadou Sadio Diallo Case
 • Incidental Proceeding
 • connection
 • Jurisdiction
 • Admissibility
 • Right of defense