مسئولیت بین المللی دولتهای ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی (با تحلیلی اجمالی از بحران سوریه)

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه پیام نور

4 استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

مسئولیت دولت های ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلی در واقع، بخشی از یک قاعده کلی تر تحت عنوان مسئولیت ناشی از کمک، مساعدت یا معاونت در نقض حقوق بی نالملل است که سابقه زیادی در حقوق بین الملل ندارد و تنها از جنگ جهانی دوم است که چنین قاعده ای مطرح شده است. اصولاً دولت ها در روابط بی نالمللی خود آزاد هستند که در چارچوب مقررات و موازین حقوق بی نالملل به مبادلات اقتصادی، نظامی، فرهنگی و غیره با یکدیگر بپردازند و به یکدیگر برای مقاصد مختلف کمک نمایند. در جریان این مبادلات و کمک ها، دولت های دریافت کننده کمک، بعضاً مرتکب اقداماتی در جهت نقض تعهدات بین المللی مانند نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می شوند. دولت ها و اشخاص صدمه دیده از این اقدامات، با استناد به قاعده مسئولیت ناشی از کمک و مساعدت یا بهعبارتی معاونت در نقض حقوق بی نالملل، دولت های اعط اکننده کمک را، ب هعلت تسهیل اعمال متخلفانه دولت دریافت کنندة کمک، مسئول قلمداد می کنند. بدیهی است این مقاله، مسئولیت ناشی از کمک و مساعدت یا معاونت در نقض حقوق بین الملل بشردوستانه را با نگاهی به مخاصمه داخلی سوریه، مطالعه میکند. این مسئولیت، برای دولت های ثالث به دلیل نقشداشتن در نقض حقوق بین الملل بشردوستانه نه در قلمرو سرزمینی خود بلکه در قلمرو تحت صلاحیت دولت درگیر در یک مخاصمه داخلی رخ می دهد. بدین ترتیب ضمن نگاهی به ریشه و مبنای این قاعده در اسناد بی نالمللی و رویه محاکم قضایی بی نالمللی، به بررسی چگونگی تحقق این نوع مسئولیت در چارچوب معیارهای مطرحشده از سوی محاکم بی نالمللی پرداخته و نشان داده خواهد شد که قابلیت انتساب نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلی از جمله مخاصمه سوریه به دول تهای کمک کننده و حامی در پرتو تبعیت از معیار کنترل کلی به مراتب آسان تر و البته مناسب تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Third-Party States Responsibility Arising from Violations of International Humanitarian Law in Internal Armed Conflicts (With a Brief Analysis of the Crisis in Syria)

نویسندگان [English]

 • Ali Tavakkol Tabasi 1
 • Farangis Mansoori 2
 • Mohammad Taghi Rezaei 3
 • Tavakkol Habibzadeh 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Third party states responsibility arising from violations of international humanitarian law in internal armed conflicts is in fact part of a more general principle dubbed as "liability arising out of aid and assistance in violation of International Law”, which has a little precedent in International Law proposed only after World War II. Basically, states are free in their international relations in the framework of the rules and standards of international law to have commercial, technical, military and cultural engagements and help each other for different purposes. During the trade and aid, recipient governments sometimes act in violation of international obligations including human rights and humanitarian law. Governments and entities affected by this action, citing the principle of responsibility to aid and assistance, or assistance in violation of international law, consider states who have granted aid to facilitate the wrongful acts of the recipient as responsible. Obviously, this paper, studies the general responsibilities of the aid and assistance or assistance in violation of international humanitarian law by looking upon the internal conflict in Syria. Third state party is responsible for its role in violations of international humanitarian law in the territory under the jurisdiction of the involved state in an internal conflict and not their own territory. The capability of attribution of the violation of international humanitarian law in internal conflicts such as the conflict in Syria to the assisting and supporting governments would be far easier and more convenient course in light of adherence to the criterion of “overall control”.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Responsibility
 • Third States Parties
 • Aid and Assistance
 • Guidance and Control
 • International humanitarian law
 • Civil Conflict
 • Syria