تغییرات جوی:تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

بی‌شک، افزایش دمای کره زمین، پایه‌های اصلی حیات بشری را به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه در معرض خطر قرار خواهد داد؛ آسیب‌پذیری در برابر فقر و محرومیت اجتماعی را تشدید نموده و امنیت بشری را به مخاطره می‌اندازد. این تغییرات، همچنین بستر وقوع مخاصمات را بیش ‌از پیش فراهم خواهد ساخت. بالا‌آمدن سطح دریاها و وقوع توفان‌ها و سیل‌ها در آیندۀ نه‌چندان دور، شهرها و مناطق صنعتی را که در طول سواحل چین، هند و ایالات متحده آمریکا قرار دارند تهدید خواهد کرد. ذوب یخ‌ها تأمین آب در مناطق نزدیک به کوه‌های آند و هیمالیا را دشوارتر می‌نماید. با توجه به این چشم‌انداز، شورای امنیت به‌عنوان رکن حافظ صلح و امنیت بین‌المللی در 17 آوریل 2007 در نشست 5663 خود، اولین مذاکرات خود را در ‌خصوص رابطه انرژی، امنیت و تغییرات جوی، به درخواست انگلستان آغاز نمود که در آن زمان ریاست شورا را بر‌ عهده داشت. به‌نظر می‌رسد اقدام شورا در برگزاری این نشست، حاکی از ضرورت توجه به رابطه تغییرات جوی و امنیت بین‌المللی است. بنابراین، فرضیه مقاله حاضر، این است که مسئله تغییرات جوی با توجه به پیامدهایی که در سطح داخلی و بین‌المللی به‌دنبال دارد، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی می‌شود و علت تشتت آرا در شورای امنیت در خصوص طرح این مسئله، ناشی از انتقاداتی است که بر پیکره قدرت و سیاست در عرصه بین‌ المللی وارد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate Change as a Threat against International Peace and Security

نویسندگان [English]

  • Seyed Fazlollah Mousavi 1
  • Masoumehsadat Mirmohammadi 2
چکیده [English]

<p align="justify">Following the evolution in the concept of peace and security, UN Security Council has considered climate change as a threat against international peace and security since 2007 in its 5663 meetings. The consequences of the climate change will vary around the world. Some countries may encounter severe storms and floods resulted from melting of polar ice caps while others may face droughts. Increasing earth temperature which is one of the most important consequences of climate change endangers human security and life especially in the developing countries. It also exacerbates social and economic poverty and finally results in international and non-international conflicts. Also, there are some hot places in the world which are likely to be the main victims of these changes but the effects would threaten all nations. This article, explaining national and international consequences of climate change, tends to consider the relationship between these changes and international peace and security in light of different state observations in Security Council’s meetings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • International Security
  • developed countries
  • developing countries
  • Security Council
  • United Nations Framework Convention on Climate Change