قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه‌قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

نویسندگان

1 نویسندۀ مسئول، دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه ژنو، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق بشر از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات آمده است. این مقررات مستمراً توسط محاکم بین‌المللی اعمال شده است. اما آنچه وضعیت دیوان اروپایی حقوق بشر را از سایر محاکم بین‌المللی متمایز می‌سازد، استفاده مکرر این نهاد از چهار قاعدۀ تفسیری خاص یعنی قاعدۀ تفسیر پویا، قاعدۀ معنای مستقل، قاعدۀ تفسیر مؤثر و قاعدۀ حاشیه صلاحدید دولت است. در این مقاله هریک از این چهار قاعده به تفکیک در رویه‌قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rules of Interpretation of European Convention on Human Rights in Light of the European Court of Human Rights’ Judicial Precedent

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Sadat Akhavi 1
  • Nafiseh Parsaniya 2
چکیده [English]

The rules of international law concerning the interpretation of treaties are laid down in Articles 31-33 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. Those rules have been constantly applied by international tribunals, but what distinguishes the European Court of Human Rights from other tribunals is its emphasis on four specific rules of interpretation, namely, Dynamic Interpretation, Autonomous Concepts, Effective Interpretation and Margin of Appreciation. The present study examines these rules and their application in the case-law of the European Court of Human Rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • The European Convention on Human Rights
  • the European Court of Human Rights
  • Interpretation of Treaties
  • The Interpretation Rules of the European Convention on Human Rights