تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

دیوان کیفری بین‌المللی در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه‌دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا کرد که پیش از این، در هیچ‌یک از دادگاه‌های کیفری بین‌المللی تجربه نشده بود. بزه‌دیدگان، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، براساس ماده 68 اساسنامه رم و بر طبق قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان کیفری بین‌المللی می‌توانند در فرایند رسیدگی دیوان، چه به‌طور شخصی و چه از طریق نماینده حقوقی، مشارکت جسته و خواستار جبران خسارت شوند. حق بزه‌دیدگان بر مشارکت ـ در صورتی که قضات دیوان آن را مقتضی بدانند ـ در تمام مراحل فرایند رسیدگی، قابل اجرا و به رسمیت شناخته شده است. مقررات موضوعه دیوان درخصوص موضوع مشارکت بزه‌دیدگان، کلی است و این امر، قضات را قادر می‌سازد رویکرد موسعی درخصوص این موضوع اتخاذ کنند. قضات دیوان مشارکت بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی را بدون افشای هویت آنان بر طرفین دعوا مجاز دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of Victims Rights under the Laws of the International Criminal Court

نویسندگان [English]

  • Behzad Razavifard 1
  • Hassan Faghih Mohammadi 2
چکیده [English]

Keeping pace with developments of victims’ rights in the second half of the twentieth century, the International Criminal Court granted them a high position which had never been experienced by the other international criminal tribunals. Based on Article 68 of the Rome Statute and in accordance with the relevant rules of The Rules of Procedure and Evidence, victims - whether in fact natural persons or organizations and institutions - can, either by themselves or by their legal representative, participate in the proceedings of the Court and seek reparations. The victims’ right to participate - if considered appropriate by judges of the Court - has been recognized and is applicable in all stages of the proceedings. The provisions of the Court are general as to victims’ participation, and this has enabled judges to adopt an expanded approach to the subject. The judges of the Court have permitted the participation of victims in the proceedings without disclosure of their identities to the parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Victims – International Criminal Court
  • Reparation
  • Representation
  • Participation